Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điện động cơ - PGS.TS Đỗ Văn Dũng

Được đăng lên bởi anhvu1990
Số trang: 286 trang   |   Lượt xem: 2799 lần   |   Lượt tải: 10 lần
PGS-TS Ñoã Vaên Duõng

Heä thoáng ñieän vaø ñieän töû treân oâtoâ hieän ñaïi

HEÄ THOÁNG ÑIEÄN ÑOÄNG CÔ

ÑH SPKT TP. HCM

Truong DH SPKT TP. HCMHeä thoáng ñieän vaø ñieän töû treân oâtoâ hieän ñaïi - Heä thoáng ñieän ñoän g cô

Chöông 1 :KHAÙI QUAÙT VEÀ HEÄ THOÁNG ÑIEÄN VAØ ÑIEÄN TÖÛ
OÂTOÂ
Treân oâtoâ hieän nay ñöôïc trang bò nhieàu chuûng loaïi thieát bò ñieän vaø ñieän töû
khaùc nhau. Töøng nhoùm caùc thieá t bò ñieän coù caáu taïo vaø tính naêng rieâ ng, phuïc vuï
moät soá muïc ñích nhaát ñònh taïo thaøn h nhöõng heä thoáng ñieän rieâng bieät trong maïch
ñieän cuûa oâtoâ.
1.1. Toång quaù t veà maïng ñieän vaø caùc heä thoáng ñieän treân oâ toâ
1. Heä thoáng khôû i ñoäng (Starting system): Bao goàm accu, maùy khôûi ñoäng
ñieän (starting motor), caùc relay ñieàu khieån vaø relay baûo veä khôûi ñoä ng. Ñoái
vôùi ñoäng cô diesel coù trang bò theâm heä thoáng xoâng maùy (Glow system).
2. Heä thoáng cung caáp ñieän (Charging system): Goàm accu, maùy phaùt ñieä n
(Alternators), boä tieát cheá ñieän (Voltage regulator), caùc relay vaø ñeøn baùo
naïp.

HCM
TP. caùc boä phaän chính:
t
3. Heä thoáng ñaùnh löûa (Ignition system): Bao agoàm
thu
Ky n (Distributor), bieán aùp ñaùnh
accu, khoùa ñieän (Ignition switch), boä phamñieä
chia
H Su ñieàu khieån ñaùnh löûa (Igniter), bugi
löûa hay boâbin (Ignition coils), Dhoäp
g
ruon
n©T
(Spark plugs).
quye
Ban

4. Heä thoáng chieáu aùnh saùng vaø tín hieäu (Lighting and Signal system):
Goàm caùc ñeøn chieáu saùng, caùc ñeøn tín hieäu, coøi, caùc coâng taéc vaø caùc relay.

5. Heä thoáng ño ñaïc vaø kieåm tra (Gauging system): Chuû yeáu laø caùc ñoàng
hoà baùo treân tableau vaø caùc ñeøn baùo goàm coù: ñoàng hoà toác ñoä ñoäng cô
(Tachometer), ñoàng hoà ño toác ñoä xe (Speedometer), ñoàng hoà ño nhieân lieäu
vaø nhieät ñoä nöôùc.
6. Heä thoáng ñieàu khieån ñoäng cô (Engine control system): Bao goàm heä
thoáng ñieàu khieån xaêng, löûa, goùc phoái cam, ga töï ñoäng (cruise control).
Ngoaøi ra, treân caùc ñoäng cô diesel ngaøy nay thöôøng söû duïng heä thoáng ñieàu
khieån nhieâ n lieäu baèng ñieän töû (EDC – electronic diesel control hoaëc unit
pump in line)
7. Heä thoáng ñieàu khieån oâtoâ: Heä thoáng ñieàu khieå n phanh choáng haõmABS
(Antilock brake system), hoäp soá töï ñoäng, tay laùi, goá i hôi (SRS), löïc keùo
(Traction control).
8. Heä thoáng ñieàu hoøa nhieät ñoä (Air conditioning system): Bao goàm maùy
neùn (Compressor), giaøn noùng (condenser), loïc ga (dryer), van tieát löu
(expansion val...
PGS-TS Ñoã Vaên Duõng
Heä thoáng ñieän vaø ñieän töû treân oâtoâ hieän ñaïi
HEÄ THOÁNG ÑIEÄN ÑOÄNG CÔ
ÑH SPKT TP. HCM
Hệ thống điện động cơ - PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điện động cơ - PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Người đăng: anhvu1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
286 Vietnamese
Hệ thống điện động cơ - PGS.TS Đỗ Văn Dũng 9 10 257