Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điện và điện tử ôtô

Được đăng lên bởi anhnguyen76023
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 369 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Heä thoáng ñieän vaø ñieän töû treân oâtoâ hieän ñaïi
211
B. Caûm bieán nhieät ñoä khí naïp (intake air temperature hay manifold air
temperature sensor)
Caûm bieán nhieät ñoä khí naïp duøng ñeå xaùc ñònh nhieät ñoä khí naïp. Cuõng gioáng nhö
caûm bieán nhieät ñoä nöôùc, noù goàm coù moät ñieän trôû ñöôïc gaén trong boä ño gioù hoaëc
treân ñöôøng oáng naïp.
Tiû troïng cuûa khoâng khí thay ñoåi theo nhieät ñoä. Neáu nhieät ñoä khoâng khí cao, haøm
löôïng oxy trong khoâng khí thaáp. Khi nhieät ñoä khoâng khí thaáp, haøm löôïng oxy
trong khoâng khí taêng. Trong caùc heä thoáng ñieàu khieån phun xaêng (tröø loaïi LH-
Jetronic vôùi caûm bieán ño gioù loaïi daây nhieät) löu löôïng khoâng khí ñöôïc ño bôûi
caùc boä ño gioù khaùc nhau chuû yeáu ñöôïc tính baèng theå tích. Vì vaäy, khoái löôïng
khoâng khí seõ phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä cuûa khí naïp. Ñoái vôùi caùc heä thoáng phun
xaêng neâu treân (ño löu löôïng baèng theå tích), ECU xem nhieät ñoä 20
o
C laø möùc
chuaån, neáu nhieät ñoä khí naïp lôùn hôn 20
o
C thì ECU seõ ñieàu khieån giaûm löôïng
xaêng phun; neáu nhieät ñoä khí naïp nhoû hôn 20
o
C thì ECU seõ ñieàu khieån taêng
löôïng xaêng phun. Vôùi phöông phaùp naøy, tæ leä hoãn hôïp seõ ñöôïc ñaûm baûo theo
nhieät ñoä moâi tröôøng.
Hình 6.53: Caûm bieán nhieät ñoä khí naïp
Maïch ñieän
Hình 6.54: Maïch ñieän cuûa caûm bieán nhieät ñoä khí naïp
1. Ñaàu ghim.
2. Ñieän trôû NTC
Vcc=5V
ADC CPU
Ñeán relay chính
+B
+B
1
E
1
E
2
THA E
2
Caûm bieán nhieät ñoä
khí naïp
E C
U
Hệ thống điện và điện tử ôtô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điện và điện tử ôtô - Người đăng: anhnguyen76023
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Hệ thống điện và điện tử ôtô 9 10 962