Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điện và điện tử trên ô tô hiện đại

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ thống điện và điện tử
trên ô tô hiện đại

OÂtoâ hieän nay ñöôïc trang bò nhieàu chuûng loaïi thieát bò ñieän vaø ñieän töû khaùc nhau. Töøng
nhoùm caùc thieát bò ñieän coù caáu taïo vaø tính naêng rieâng, phuïc vuï moät soá muïc ñích nhaát
ñònh, taïo thaønh nhöõng heä thoáng ñieän rieâng bieät trong maïch ñieän cuûa oâtoâ.
1.1 Toång quaùt veà maïng ñieän vaø caùc heä thoáng ñieän treân oâtoâ
1. Heä thoáng khôûi ñoäng (starting system): Bao goàm accu, maùy khôûi ñoäng ñieän
(starting motor), caùc relay ñieàu khieån vaø relay baûo veä khôûi ñoäng. Ñoái vôùi ñoäng
cô diesel coù trang bò theâm heä thoáng xoâng maùy (glow system).
2. Heä thoáng cung caáp ñieän (charging system): goàm accu, maùy phaùt ñieän
(alternators), boä tieát cheá ñieän (voltage regulator), caùc relay vaø ñeøn baùo naïp.
3. Heä thoáng ñaùnh löûa (Ignition system): Bao goàm caùc boä phaän chính: accu, khoùa
ñieän (ignition switch), boä chia ñieän (distributor), bieán aùp ñaùnh löûa hay bobine
(ignition coils), hoäp ñieàu khieån ñaùnh löûa (igniter), bougie (spark plugs).
4. Heä thoáng chieáu aùnh saùng vaø tín hieäu (lighting and signal system): goàm caùc ñeøn
chieáu saùng, caùc ñeøn tín hieäu, coøi, caùc coâng taéc vaø caùc relay.
5. Heä thoáng ño ñaïc vaø kieåm tra (gauging system): chuû yeáu laø caùc ñoàng hoà baùo treân
tableau vaø caùc ñeøn baùo goàm coù: ñoàng hoà toác ñoä ñoäng cô (tachometer), ñoàng hoà
ño toác ñoä xe (speedometer), ñoàng hoà ño nhieân lieäu vaø nhieät ñoä nöôùc.
6. Heä thoáng ñieàu khieån ñoäng cô (engine control system): goàm heä thoáng ñieàu khieån
xaêng, löûa, goùc phoái cam, ga töï ñoäng (cruise control). Ngoaøi ra, treân caùc ñoäng cô
diesel ngaøy nay thöôøng söû duïng heä thoáng ñieàu khieån nhieân lieäu baèng ñieän töû
(EDC – electronic diesel control hoaëc common rail injection)
7. Heä thoáng ñieàu khieån oâtoâ: bao goàm heä thoáng ñieàu khieån phanh choáng haõm ABS
(antilock brake system), hoäp soá töï ñoäng, tay laùi, goái hôi (SRS), löïc keùo (traction
control).
8. Heä thoáng ñieàu hoøa nhieät ñoä (air conditioning system): bao goàm maùy neùn
(compressor), giaøn noùng (condenser), loïc ga (dryer), van tieát löu (expansion
valve), giaøn laïnh (evaporator) vaø caùc chi tieát ñieàu khieån nhö relay, thermostat,
hoäp ñieàu khieån, coâng taéc A/C…

Hình 1.1: Sô ñoà boá trí caùc thieát bò ñieän treân oâtoâ (M21 – Vonga)

1. Ñeøn pha; 2. Relay coøi; 3. Maùy phaùt ñieän; 4. Boä ñieàu chænh ñieän; 5. Motor lau cöûa kính; 6. Bieán aùp ñaùnh löûa;
7. Boä chia ...
H thng đinđin t
trên ô tô hin đại
Hệ thống điện và điện tử trên ô tô hiện đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điện và điện tử trên ô tô hiện đại - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hệ thống điện và điện tử trên ô tô hiện đại 9 10 608