Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG
ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN
Lecture Notes
(Chưa cập nhật từ 8/2003)

TS. Hoàng Minh Sơn
BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG, KHOA ĐIỆN
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

MỤC LỤC
1

NHẬP MÔN
1.1 Phạm vi đề cập
1.2 Nội dung chương trình
1.3 Yêu cầu kiến thức cơ sở
1.4 Tổng quan các giải pháp điều khiển
1.4.1 Đặc trưng các lĩnh vực ứng dụng điều khiển
1.4.2 Các hệ thống điều khiển công nghiệp

2

CẤU TRÚC CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT
2.1 Cấu trúc và các thành phần cơ bản
2.2 Mô hình phân cấp
2.2.1 Cấp chấp hành
2.2.2 Cấp điều khiển
2.2.3 Cấp điều khiển giám sát
2.3 Cấu trúc điều khiển
2.3.1 Điều khiển tập trung
2.3.2 Điều khiển tập trung với vào/ra phân tán
2.3.3 Điều khiển phân tán
2.3.4 Điều khiển phân tán với vào/ra phân tán

8
8
9
10
10
10
11
11
12
12
13

3

CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT HỆ ĐIỀU KHIỂN PHÂN TÁN
3.1 Cấu hình cơ bản
3.1.1 Trạm điều khiển cục bộ
3.1.2 Bus trường và các trạm vào/ra từ xa
3.1.3 Trạm vận hành
3.1.4 Trạm kỹ thuật và các công cụ phát triển
3.1.5 Bus hệ thống
3.2 Phân loại các hệ DCS
3.2.1 Các hệ DCS truyền thống
3.2.2 Các hệ DCS trên nền PLC
3.2.3 Các hệ DCS trên nền PC
3.3 Các vấn đề kỹ thuật

15
15
15
17
18
19
20
21
21
22
25
26

4

XỬ LÝ THỜI GIAN THỰC VÀ XỬ LÝ PHÂN TÁN
4.1 Một số khái niệm cơ bản
4.1.1 Hệ thống thời gian thực
4.1.2 Xử lý thời gian thực
4.1.3 Hệ điều hành thời gian thực
4.1.4 Xử lý phân tán
4.2 Các kiến trúc xử lý phân tán
4.3 Cơ chế giao tiếp
4.4 Đồng bộ hóa trong xử lý phân tán

27
27
27
27
28
29
30
31
32

5
5
5
5
6
6
6

4.4.1
4.4.2

2
32
32

Đồng bộ hóa các tín hiệu vào/ra
Đồng bộ hóa thời gian

5

CÔNG NGHỆ ĐỐI TƯỢNG TRONG ĐIỀU KHIỂN PHÂN TÁN
5.1 Lập trình hướng đối tượng
5.2 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
5.2.1 Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML
5.2.2 Mẫu thiết kế
5.2.3 Phần mềm khung
5.3 Phần mềm thành phần
5.4 Đối tượng phân tán

33
33
33
34
35
35
36
37

6

KIẾN TRÚC ĐỐI TƯỢNG PHÂN TÁN
6.1 Yêu cầu chung
6.2 Các mẫu thiết kế
6.3 Giới thiệu chuẩn CORBA
6.4 Giới thiệu chuẩn COM/DCOM
6.4.1 Giao diện
6.4.2 Đối tượng COM
6.4.3 Giao tiếp giữa client và object
6.4.4 Ngôn ngữ mô tả giao diện
6.4.5 Mô hình đối tượng thành phần phân tán DCOM

38
38
38
39
40
41
41
44
46
46

7

CÁC MÔ HÌNH ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN PHÂN TÁN
7.1 IEC-61131
7.1.1 Mô hình phần mềm
7.1.2 Mô hình giao tiếp
7.2 IEC-61499
7.2.1 Mô hình hệ thống
7.2.2 Mô hình thiết bị
7.2.3 Mô hình tài nguyên
7.2.4 Mô hình ứng dụng
7.2.5 Mô hình khối chức năng
7.2.6 Mô hình phân tán
7.2.7 Mô hình quản lý
7.2.8 Mô hình trạng thái hoạt động

48
48
48
49
51
51
52
52
53
54
56
56...
H THNG
ĐIU KHN PHÂN TÁN
Lecture Notes
(Chưa cp nht t 8/2003)
TS. Hoàng Minh Sơn
B MÔN ĐIU KHIN T ĐỘNG, KHOA ĐIN
ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
HỆ THỐNG ĐIỀU KHỂN PHÂN TÁN 9 10 195