Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều khiển bằng khí nén

Được đăng lên bởi thaimy1001
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 9824 lần   |   Lượt tải: 51 lần
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ GIA LAI
------O0O------

CHƯƠNG I
CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT VEÀ KHÍ NEÙN

Ho Chi Minh city, September 2010

Mục đích của môn học
 Hiểu chức năng, nguyên lý làm việc của các phần tử khí nén,
điện -khí nén, thủy lực, điện thủy lực.
 Có kiện thức để thiết kế mạch điều khiển khí nén, điện khí nén,
thủy lực, điện thủy lực.
 Đọc và phân tích được các hệ thống điều khiển bằng khí nén,
thủy lực, điện thủy lực trong thực tế.
 Phát hiện lỗi cúa các phần tử và hệ thống, sữa chữa và bảo
dưỡng hệ thống.

Tài liệu tham khảo
 Tài liệu tham khảo chính:
[1] Nguyễn Ngọc Phương, Hệ thống điều khiển
bằng khí nén, NXB Giáo dục, 1999.
[2] Nguyễn Ngọc Phương, Hệ thống điều khiển
bằng thủy lực, NXB Giáo dục, 2000

 Các tài liệu khác
[1] Andrew A. Parr, Hydraulics and Pneumatics,
Elsevier Science & Technology Books

CHÖÔNG 1. CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT VEÀ KHÍ NEÙN
1.1. Toång quan
1.1.1. Lòch söû
1.1.2. ÖÙng duïng
1.1.3. Öu vaø nhöôïc ñieåm
1.2. Cô sôû lyù thuyeát
1.2.1. Ñôn vò söû duïng
1.2.2. AÙp suaát
1.2.3. Löïc
1.2.4. Löu löôïng
1.2.5. Caùc ñònh luaät khí
1.3. Caáu truùc cô baûn cuûa HT ñieàu khieån töï ñoäng khí neùn
1.4. Caùc phöông phaùp ñieàu khieån töï ñoäng trong HT khí neùn

TOÅNG QUAN
 Khí neùn laø moät phaàn cuûa löu chaát vôùi khoâng khí
hoaëc caùc loaïi khí khaùc ñöôïc neùn laïi.
Pneumatics: xuaát phaùt töø tieáng Hy Laïp laø Pneuma coù nghóa laø
khí, gioù hoaëc hôi thôû.

 Ñieàu khieån khí neùn ñöôïc thieát keá vôùi muïc ñích
höôùng doøng chaûy cuûa khí neùn theo caùc maïch ñeå
ñieàu khieån cô caáu chaáp haønh.
 Caùc doøng chaûy döôùi daïng naêng löôïng khí neùn seõ
ñieàu khieån cô caáu chaáp haønh thöïc hieän chuyeån
ñoäng tònh tieán hay quay.

LÒCH SÖÛ
 Cuoái theá kyû XVII, Torricelli, Mariotte vaø sau ñoù laø Bernoulli ñaõ
tieán haønh nghieân cöùu caùc lyù thuyeát vaø öùng duïng lieân quan ñeán aùp
suaát vaø löïc ñi ra töø caùc loã treân caùc thuøng chöùa nöôùc vaø caùc ñöôøng
daãn. Blaise Pascal ñöa ra caùc ñònh luaät neàn taûng cuûa khoa hoïc
thuûy löïc.
 Cuoái nhöõng naêm 1930 vaø ñaëc bieät laø trong khoaûng thôøi gian chieán
tranh TG thöù II, caùc heä thoáng ñieàu khieån baèng löu chaát ñöôïc söû
duïng roäng raõi vaø phaùt trieån khaù maïnh, ñöôïc öùng duïng roäng raõi
trong caùc maùy moùc saûn xuaát.
 Vaøo naêm 1951 caùc öùng duïng trong coâng nghieäp taêng raát nhanh,
caùc hoäi nghò ñöôïc toå chöùc nhö Detrit, Michigan vôùi muïc ñích hình
thaønh neân moät tieâu chuaån cho caùc thieát bò khí neùn vaø thuûy löïc.
 Vaøo naêm 1966, m...
TR NG TRUNG C P NGH GIA LAIƯỜ
------O0O------
Ho Chi Minh city, September 2010
CH NG IƯƠ
CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT VEÀ KHÍ NEÙN
Hệ thống điều khiển bằng khí nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều khiển bằng khí nén - Người đăng: thaimy1001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Hệ thống điều khiển bằng khí nén 9 10 99