Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều khiển chương trình số

Được đăng lên bởi nguyenthanhthi94@gmail.com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KhoaCơKhí

ĐỀTÀI:

Nhó
m:10

GVHD:Phạm
ThịThuHồng

Hệthốngđiềukhiểnchươngtrìnhsố

1.Địnhnghĩa:

2.Cấutạo:

3.Nguyênlý:

4.Đặcđiểm:

5.Mộtsốyếutốảnhhưởngđếntuổithọ:
:

6.Phươngphápkhửđộrơ:

7.Ứngdụng

Hệthốngđiềukhiểnchươngtrìnhsố

1.
1.Đị
Địnhngh
nhnghĩĩa:
a:

•

Vít
Vít me
me là
là cơ
cơ cấu
cấu trục
trục vít
vít và
và đai
đai ốc
ốc dùng
dùng để
để truyền
truyền động
động biến
biến chuyển
chuyển động
động quay
quay thành
thành chuyển
chuyển động
động
tịnh
tịnh tiến
tiến và
và ngược
ngược lại.
lại.

Hệth
thốống
ngđđ
iềiukhi
ều khi
ểnch
ển ươ
chươ
ngtrìnhs
ng trình
ố số

2.Cấutạo:

•
•
•
•

Trụcvít
Đai ốc
Bi
Ống hồi bi

Hệthốngđiềukhiểnchươngtrìnhsố

3.Nguyênlý:

•

Khi vít me bi hoạt động những viên bi cuộn tròn trong mối ren
của trục vít và đai ốc.



Hệthốngđiềukhiểnchươngtrìnhsố

4.
4.Đặ
Đặc
cđ
điiể
ểm
m::

Ư
Ưu
uđ
điiể
ểm:
m:

Ma
Ma sát
sát nhỏ
nhỏ

Chuyểnđộngổnđịnh
Chuyểnđộngổnđịnh

Nh
Nhượ
ược
cđ
điiể
ểm:
m:

Hoạtđộngvớitốcđộcao
Hoạtđộngvớitốcđộcao

Khảnăngchịutảikém
Khảnăngchịutảikém

Chếtạokhókhăn
Chếtạokhókhăn

Giáthànhcao
Giáthànhcao

Hệthốngđiềukhiểnchươngtrìnhsố

5.Cácy
5.Cácyế
ếut
utốả
ốảnhh
nhhưở
ưởng
ngđế
đếntu
ntuổ
ổith
ithọ
ọ

•
•
•
•

Thiếtkế
Thiếtkế
Chấtbẩnxâmnhập
Chấtbẩnxâmnhập
Cácchấnđộng
Cácchấnđộng
Sốlượngvàchấtlượngnhớt
Sốlượngvàchấtlượngnhớt

Hệthốngđiềukhiểnchươngtrìnhsố

6.Ph
6.Phươ
ươngphápkh
ngphápkhửđộ
ửđộrrơ
ơ::

•

Vìtiếpxúcgiữabiđốivớitrụcvítvàđaiốclàtiếpxúcđiểm.Nêntrongquátrìnhhoạtđộngsẽxuấthiệnđộrơtrongvítme
Vìtiếpxúcgiữabiđốivớitrụcvítvàđaiốclàtiếpxúcđiểm.Nêntrongquátrìnhhoạtđộngsẽxuấthiệnđộrơtrongvítme bi.
bi.

Hệthốngđiềukhiểnchươngtrìnhsố

Phương
Phương pháp
pháp 1:
1:

•

Đểkhắcphụcnhượcđiểmtrênđồngthờităngkhảnăngchịutảic
Đểkhắcphụcnhượcđiểmtrênđồngthờităngkhảnăngchịutảic
ủavítme
ủavítme
bingườitatăngtiếpđiểmcủabiđốivớitrụcvítvàđaiốc.
bingườitatăngtiếpđiểmcủabiđốivớitrụcvítvàđaiốc.

Phươngpháp2:
Phươngpháp2:

•

Sắpxếptiếpđiểmcủabitrongđaiốc
Sắpxếptiếpđiểmcủabitrongđaiốc

Hệthốngđiềukhiểnchươngtrìnhsố

Ứngdụng:

•

Sản phẩm thanh trượt & Vít me bi là sản phẩm chính xác, được ứng dụng rất rộng rãi cho ngành tự động
hoá. Máy CNC, Máy gỗ, Lắp chíp bo mạch, Robot, Đóng gói, Thiết bị đo lường, máy in, khắc laser, máy
ép nhựa...

Hệthốngđiềukhiểnchươngtrìnhsố

Ứngdụng:

LOGO

Thank You!

...
KhoaC Khíơ
ĐỀTÀI:
GVHD:Ph m
Th ThuH ng
Nhó
m:10
Hệ thống điều khiển chương trình số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều khiển chương trình số - Người đăng: nguyenthanhthi94@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Hệ thống điều khiển chương trình số 9 10 508