Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều khiển động cơ

Được đăng lên bởi lvhieugt
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 555 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÖ thèng ®iÒu khiÓn

Kh¸i qu¸t cña ch­¬ng
Ch­¬ng nµy tr×nh bµy vÒ HÖ thèng ®iÒu khiÓn.
·

Kh¸i qu¸t

·

Gîi ý khi söa ch÷a

-1-

Kh¸i qu¸t

S¬ ®å hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®iÖn tö
EFI-diesel
HÖ thèng ®iÒu khiÓn ®iÖn tö thay ®æi chót Ýt theo
kiÓu ®éng c¬.
· §iÒu khiÓn ®iÖn tö EFI-diesel th«ng th­êng
· §iÒu khiÓn ®iÖn tö EFI-diesel èng ph©n phèi
(1/1)

Kh¸i qu¸t vÒ ECU
VÒ mÆt ®iÒu khiÓn ®iÖn tö, vai trß cña ECU lµ x¸c ®Þnh l­îng
phun nhiªn liÖu, ®Þnh thêi ®iÓm phun nhiªn liÖu vµ l­îng
kh«ng khÝ n¹p vµo phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn l¸i xe, dùa trªn
c¸c tÝn hiÖn nhËn ®­îc tõ c¸c c¶m biÕn vµ c«ng t¾c kh¸c
nhau. Ngoµi ra, ECU chuyÓn c¸c tÝn hiÖu ®Ó vËn hµnh c¸c
bé chÊp hµnh. §èi víi hÖ thèng EFI-diesel th«ng th­êng vµ
hÖ thèng EFI-diesel èng ph©n phèi.
(1/1)

-2-

S¬ ®å hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®iÖn tö
Lo¹i ®éng c¬
· 5L-E (kiÓu b¬m pitt«ng h­íng trôc)

-3-

· 1KZ-TE (kiÓu b¬m pitt«ng h­íng trôc)

-4-

· 1HD-FTE ( kiÓm b¬m pitt«ng h­íng trôc)

-5-

· 15B-FTE (KiÓu b¬m pitt«ng h­íng kÝnh)

-6-

· 1CD-FTV (KiÓu èng ph©n phèi)

-7-

· 1KD-FTV (kiÓu èng kiÓm tra)

-8-

· 2KD-FTV (kiÓu èng ph©n phèi)

-9-

· 1ND-TV (KiÓu èng ph©n phèi)

-10-

Gîi ý khi söa ch÷a

§äc DTC (M· chuÈn ®o¸n h­ háng)
Trong s¸ch h­íng dÉn söa ch÷a, môc ph¸t hiÖn, ®iÒu kiÖn
ph¸t hiÖn vµ khu vùc h­ háng ®­îc nªu trong tõng DTC, do
®ã h·y tham kh¶o s¸ch h­íng dÉn söa ch÷a khi kh¾c phôc
h­ háng.
(1/1)

KiÓm tra b»ng c¸ch dïng dông cô thö m¹ch
TiÕn hµnh kiÓm tra phï hîp víi s¬ ®å kiÓm tra ®èi víi mçi
m· chuÈn ®o¸n h­ háng. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra t­¬ng tù
nh­ ®èi víi hÖ thèng phun nhiªn liÖu ®iÖn tö (EFI) cña ®éng
c¬ x¨ng.
KiÓm tra ECU
§o ®iÖn ¸p vµ ®iÖn trë t¹i c¸c cùc cña ECU/EDU.
(1/2)

KiÓm tra r¬le
§o ®iÖn ¸p vµ ®iÖn trë cña c¸c cùc cña r¬le
KiÓm tra c¶m biÕn
§o ®iÖn ¸p vµ ®iÖn trë gi÷a c¸c cùc cña c¶m biÕn
(2/2)

-11-

KiÓm tra b»ng c¸ch sö dông m¸y chÈn ®o¸n
Th«ng qua viÖc sö dông mét m¸y chÈn ®o¸n, c¸c t×nh tr¹ng
cña ECU, EDU vµ c¶m biÕn cã thÓ ®­îc gi¸m s¸t trªn m¸y
chÈn ®o¸n nµy.
Trong chÕ ®é kiÓm ©m, m¸y chÈn ®o¸n cã thÓ kÝch ho¹t c¸c
bé chÊp hµnh ®Ó m« pháng c¸c ®iÒu kiÖn vËn hµnh cña xe.
(1/2)

Tu©n thñ c¸c h­íng dÉn d­íi ®©y ®Ó xo¸ DTC®­îc l­u
trong bé nhí cña ECU.
Thùc hiÖn viÖc xo¸ trªn m¸y chÈn ®o¸n.
Th¸o cÇu tr× ®Æc biÖt vµ cùc d­¬ng (+) cña ¾c quy (quy tr×nh
nµy kh¸c biÖt theo tõng kiÓu ®éng c¬)
(2/2)

-12-

Bài tập
Hãy sử dụng các bài tập này để kiểm tra mức hiểu biết của bạn về các tài liệu trong chương này. Sau khi trả lời
mỗi bài tập, bạn có thể dùng nút tham khảo để kiểm tra các...
-1-
HÖ thèng ®iÒu khiÓn
Kh¸i qu¸t cña ch4¬ng
Ch"¬ng nµy tr×nh bµy vÒ HÖ thèng ®iÒu khiÓn.
· Kh¸i qu¸t
· Gîi ý khi söa ch÷a
Hệ thống điều khiển động cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều khiển động cơ - Người đăng: lvhieugt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Hệ thống điều khiển động cơ 9 10 455