Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống điều khiển khí nén

Được đăng lên bởi vuvantiep
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 2614 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
TỐT NGHIỆP

ĐỒ ÁN

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, sự phát triển của khoa học kỹ thuật di ễn ra nhanh chóng trên
toàn thế giới.Các thiết bị công nghệ tiên ti ến với h ệ th ống đi ều khi ển khí
nén, … đang được ứng dụng rộng rãi trong công nghi ệp.Để n ắm bắt được
khoa học kỹ thuật tiên tiến hiện nay trong các trường đại học, cao đẳng và
các trường trung học đã và đang đưa các thi ết bị hiện đại với những ki ến
thức khoa học mới vào giảng dạy.Hệ thống khí nén là nh ững lo ại thi ết b ị
có tính ứng dụng rộng rãi và đảm bảo độ tin c ậy cao.Lý do đó đã thúc đẩy
em vận dụng hệ thống khí nén vào đề tài “ Xây dựng Hệ thống bài tập
thực hành điều khiển Khí nén ’’ giúp sinh viên có thể nghiên cứu, thực
hành để nắm bắt làm chủ khoa học công nghệ.
Sau quá trình học tập rèn luyện và nghiên cứu tại trường em đã tích lũy
được vốn kiến thức để thực hiện đề tài của mình cùng với sự hướng dẫn
chỉ bảo tận tình của thầy Nguyễn Văn Công cũng như các thầy, cô trong
bộ môn và các bạn đến nay em đã hoàn thành đề tài với những n ội
dung sau:

1- Nghiên cứu về cấu trúc, các phần tử, phạm vi ứng d ụng của h ệ
điều khiển khí nén.

2- Xây dựng hệ thống các bài tập điều khiển khí nén.
Trong quá trình nghiên cứu và viết đề tài không tránh kh ỏi nh ững
thiếu sót và hạn chế nên em rất mong được sự giúp đỡ, b ổ sung c ủa th ầy
và các bạn đọc để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

GVHD: Nguyễn Văn Công
SVTH: Lê Đắc Quang
Page 1

TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
TỐT NGHIỆP

ĐỒ ÁN

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KHÍ NÉN
1.1. Vài nét về sự phát triển của khí nén
Ứng dụng của khí nén có từ thời trước công nguyên.Ví dụ: nhà triết học
người Hi Lạp Ktesibios (năm 140 trước công nguyên) và học trò của ông
Heron đã chế tạo thiết bị bắn tên hay nén đá bằng khí nén (H 1.1) xilanh
thông qua 2 đòn bẩy nối với 2 pistong của 2 xilanh đó. Khi buông dây cung
ra, áp suất của không khí tăng làm căng dây cung, làm tăng vận tốc bay
của tên. Sau đó có một số phát minh sáng chế của Klesibios và Heron,
đóng mở cửa bằng khí nén…..Trong thập kỷ Từ’’Pneumaric’’ xuất phát từ
tiếng cổ Hy Lạp có nghĩa là gió hơi thở, trong triết học còn có nghĩ là linh
hồn.Tuy nhiên sự phát triển của khoa học kĩ thuậtthời đó không đồng bộ,
nhất là sự kết hợp cáckiến thức về cơ học, vật lý, vật liệu còn thiếu cho
nên phạm vi ựng dụng của khí nén còn rất hạn hẹp, mãi cho đến thế kỷ 17
nhà kỹ sư chế tạo người Đức Ottvon Guerike (1602-1686), nhà toán học
và triết họ...
TR NG HSPKT H NG YÊNƯỜ Đ Ư
KHOA C KHÍ NG L C ÁN Ơ ĐỘ ĐỒ
T T NGHI P
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, s phát tri n c a khoa h c k thu t di n ra nhanh chóng trên
toàn th gi i.Các thi t b công ngh tiên ti n v i h th ng i u khi n khíế ế ế đ
nén, ang c ng d ng r ng rãi trong công nghi p. n m b t cđ đượ Đ đượ
khoa h c k thu t tiên ti n hi n nay trong các tr ng i h c, cao ng ế ườ đạ đẳ
các tr ng trung h c ã ang a các thi t b hi n i v i nh ng ki nườ đ đ đư ế đạ ế
th c khoa h c m i vào gi ng d y.H th ng khí nén nh ng lo i thi t b ế
tính ng d ng r ng rãi m b o tin c y cao.Lý do ó ã thúc y đả độ đ đ đẩ
em v n d ng h th ng khí nén vào tài đề Xây d ng H th ng b i t p à
th c h nh i u khi n Khí nén à đ ’’ giúp sinh viên th nghiên c u, th c
hành n m b t làm ch khoa h c công ngh . để
Sau quá trình h c t p rèn luy n và nghiên c u t i tr ng em ã tích l y ườ đ ũ
c v n ki n th c th c hi n tài c a mình cùng v i s h ng d nđượ ế để đề ướ
ch b o t n tình c a th y Nguy n V n Công ă c ng nh các th y, trongũ ư
b môn các b n n nay em ã hoàn thành tài v i nh ng n i đế đ đề
dung sau:
1- Nghiên c u v c u trúc, các ph n t , ph m vi ng d ng c a h
i u khi n khí nén.đ
2- Xây d ng h th ng các bài t p i u khi n khí nén. đ
Trong quá trình nghiên c u vi t tài không tránh kh i nh ng ế đề
thi u sót h n ch nên em r t mong c s giúp , b sung c a th yế ế đượ đỡ
và các b n c bài vi t c a em c hoàn thi n h n. đọ để ế đượ ơ
Em xin chân thành c m n! ơ
GVHD: Nguy n V n Công ă
SVTH: Lê c Quang Đắ
Page 1
hệ thống điều khiển khí nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống điều khiển khí nén - Người đăng: vuvantiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
hệ thống điều khiển khí nén 9 10 661