Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều khiển máy công cụ CNC

Được đăng lên bởi Nguyenvan Thanh
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 514 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 3:

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÁY CÔNG CỤ CNC
Trong chương này, không đi sâu vào cấu trúc và nguyên lý hoạt động của bộ điều khiển
máy công cụ CNC một cách chi tiết, mà chỉ tập trung vào các nguyên lý và các khái niệm cơ
bản nhất về cấu thành và sự hoạt động của hệ thống điều khiển máy công cụ CNC.
Nói một cách chung nhất, bộ điều khiển máy nhận các mã lệnh chỉ dẫn của người lập trình
dưới dạng G-code (sẽ được đề cập sau), sau đó thông dịch và chuyển thành các xung điều hướng
dẫn các động cơ chuyển động trong quá trình gia công.
1. Cấu thành của hệ thống điều khiển số CNC
Hệ thống CNC bao gồm 3 bộ phận:
- Hệ NC (numerical control) làm nhiệm vụ tương tác với người vận hành và tiến hành việc
điều khiển vị trí.
- Hệ điều khiển các động cơ
- Hệ các driver.
Theo nghĩa hẹp, chỉ có hệ NC được gọi là hệ điều khiển CNC. Chương này chỉ tập trung vào cấu
thành thứ nhất, tức là tập trung vào kiến trúc và chức năng của hệ NC.

MMI

NKC

PLC

Hình 3.1 Cấu thành của hệ điều khiển CNC
Xét về mặt chức năng, hệ điều khiển CNC bao gồm bộ phận giao tiếp giữa người và máy
(MMI-Man-Machine-Interface), phần lõi điều khiển số (NCK - Numerical Control Kernel) và bộ
điều khiển logic khả lập trình PLC (Programmable Logic Control) (xem hình 3.1).
MMI chịu trách nhiệm giao tiếp giữa NC và người vận hành máy, thi hành các lệnh của
máy, hiển thị thông tin trạng thái của máy và thực hiện các chức năng soạn thảo chương trình gia
công.
NCK là lõi của hệ thống CNC, nó thông dịch chương trình gia công và tiến hành nội suy,
điều khiển vị trí và bù trừ sai số dựa trên chương trình đã được thông dịch. Cuối cùng NCK điều
khiển các động cơ servo chuyển động để gia công chi tiết.

2011, ĐXPhương-BM CTM, Khoa CK, ĐHNT

31

Bộ điều khiển PLC điều khiển việc thay dao, tốc độ trục chính, thay chi tiết gia công và nhập
hoặc xuất các tín hiệu xử lý. Nó đóng vai trò điều khiển các hoạt động của máy (ngoại trừ điều
khiển cộng cơ servo)
Hình 3.2 thể hiện kiến trúc của một hệ máy công cụ CNC dưới góc độ cả phần cứng lẫn
phần mềm. Dưới góc độ phần cứng, máy CNC bao gồm hệ điều khiển CNC, hệ thống các động
cơ dẫn động, và bản thân máy công cụ. Tín hiệu điều khiển vị trí, là đầu ra cuối cùng của hệ
CNC, được truyền đến bộ điều khiển động cơ (motor drive system), bộ điều khiển động cơ điều
khiển các động cơ servo bằng điều khiển vận tốc hoặc momen. Cuối cùng, động cơ bắt bàn máy
mang chi tiết chuyển động thông qua hệ thống truyền động.
Trong hệ thống CNC, mô-đun xử lý các chức năng của MMI, NCK và PLC bao gồ...
2011, ĐXPhương-BM CTM, Khoa CK, ĐHNT
31
CHƯƠNG 3:
H THNG ĐIU KHIN MÁY CÔNG C CNC
Trong chương này, không đi sâu vào cu trúc nguyên hot động ca b điu khin
máy công c CNC mt cách chi tiết, ch tp trung vào các nguyên các khái nim cơ
bn nht v cu thành và s hot động ca h thng điu khin máy công c CNC.
Nói mt cách chung nht, b điu khin máy nhn các mã lnh ch dn ca người lp trình
dưới dng G-code (s được đề cp sau), sau đó thông dch và chuyn thành các xung điu hướng
dn các động cơ chuyn động trong quá trình gia công.
1. Cu thành ca h thng điu khin s CNC
H thng CNC bao gm 3 b phn:
- H NC (numerical control) làm nhim v tương tác vi người vn hành và tiến hành vic
điu khin v trí.
- H điu khin các động cơ
- H các driver.
Theo nghĩa hp, ch có h NC được gi là h điu khin CNC. Chương này ch tp trung vào cu
thành th nht, tc là tp trung vào kiến trúc và chc năng ca h NC.
Hình 3.1 Cu thành ca h điu khin CNC
Xét v mt chc năng, h điu khin CNC bao gm b phn giao tiếp gia người máy
(MMI-Man-Machine-Interface), phn lõi điu khin s (NCK - Numerical Control Kernel) và b
điu khin logic kh lp trình PLC (Programmable Logic Control) (xem hình 3.1).
MMI chu trách nhim giao tiếp gia NC người vn hành máy, thi hành các lnh ca
máy, hin th thông tin trng thái ca máy và thc hin các chc năng son tho chương trình gia
công.
NCK lõi ca h thng CNC, thông dch chương trình gia công tiến hành ni suy,
điu khin v trí bù tr sai s da trên chương trình đã được thông dch. Cui cùng NCK điu
khin các động cơ servo chuyn động để gia công chi tiết.
PLC NKC
MMI
Hệ thống điều khiển máy công cụ CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều khiển máy công cụ CNC - Người đăng: Nguyenvan Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Hệ thống điều khiển máy công cụ CNC 9 10 761