Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 1: Mở đầu

Được đăng lên bởi hyuk-shin-jin
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 7799 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Chương 1

Hệ thống
₫iều khiển phân tán
Chương 1: Mở ₫ầu

8/17/2006

Chương 1: Mở ₫ầu
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Mục đích và phạm vi đề cập của môn học
Các nội dung cơ bản của bài giảng
Phương pháp học và đánh giá kết quả
Các nguồn tài liệu tham khảo
Giới thiệu các khái niệm cơ bản
Tổng quan các lĩnh vực ứng dụng
Lược sử phát triển các giải pháp điều khiển
Sự tiến hóa tới các hệ thống điều khiển phân tán

Chương 1: Mở đầu

© 2006 - HMS

2

1.1 Mục ₫ích và phạm vi ₫ề cập
Phạm vi đề cập
Các hệ thống điều khiển hiện đại có kiến trúc phân tán
trong công nghiệp cũng như trong nhiều lĩnh vực khác
Mục đích: Sinh viên nắm được
Các khái niệm cơ bản và tổng quan về các HTĐK&GS
hiện đại trong công nghiệp
"state of the art" trong công nghệ HTĐK, kiến trúc giải
pháp ĐK, truyền thông CN, công nghệ PM
Sơ lược về các nhiệm vụ phát triển, các nguyên tắc cơ
bản trong thiết kế giải pháp hệ thống điều khiển
công nghiệp
Chương 1: Mở đầu

© 2006 - HMS

3

Ví dụ: PlantScape (Honeywell)

Chương 1: Mở đầu

© 2006 - HMS

4

Ví dụ: PlantScape (Honeywell)

Chương 1: Mở đầu

© 2006 - HMS

5

Tính chất liên ngành của môn học
Hệ phân tán

Công nghệ
truyền thông

Khoa học
máy tính

(Communication)

Mạng truyền thông
công nghiệp

(Computer)

Kỹ thuật
điều khiển
(Control)

Điều khiển quá trình

Hệ điều khiển
phân tán

Công nghệ phần mềm
ĐK-TĐH

Điều khiển máy
Điều khiển chuyển động

MÔ HÌNH 3C+
(Control + Computer + Communication + …)
Chương 1: Mở đầu

© 2006 - HMS

6

Nội dung cơ bản
Cấu trúc các hệ thống điều khiển và giám sát: Mô hình
phân cấp, các thành phần chức năng cơ bản
Các kiến trúc và giải pháp hệ thống điều khiển phân tán
(DCS, PLC-based DCS, PC-based DCS, FCS)
Cơ sở lý luận của điều khiển phân tán
Cơ sở công nghệ phần mềm: Xử lý phân tán, công
nghệ hướng đối tượng, phần mềm thành phần
Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu
(SCADA)
Các chuẩn giao tiếp công nghiệp: MMS, OPC, XML,...
Độ tin cậy và tính sẵn sàng của hệ thống
Các hướng nghiên cứu và ứng dụng
Chương 1: Mở đầu

© 2006 - HMS

7

Phân bố chương trình
14 bài giảng
2 hai buổi thực hành: Lập trình phân tán với mô hình
COM/DCOM
– Lập trình COM-Server sử dụng Visual C++
– Lập trình COM-Client (HMI) sử dụng Visual Basic

Tiểu luận (nhóm 2/4 người):
– bài viết 15-20 trang
– trình bày 15 phút
– thảo luận 5-10 phút

Chương 1: Mở đầu

© 2006 - HMS

8

1.2 Phương pháp học và ₫ánh giá
Nghe, đọc, hỏi, thảo luận, trình bày
Thực hành và chủ động liên hệ thực tế
Đánh giá kết hợp trình bày tiểu luận và thi trắc nghiệm
(không...
Chương 1
H thng
iukhinphân tán
8/17/2006
Chương 1: Mở₫u
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 1: Mở đầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 1: Mở đầu - Người đăng: hyuk-shin-jin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 1: Mở đầu 9 10 771