Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 2: Cấu trúc hệ thống

Được đăng lên bởi hyuk-shin-jin
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 5058 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Chương 1

Hệ thống
₫iều khiển phân tán
Chương 2: Cấu trúc hệ thống

8/14/2006

Chương 2: Cấu trúc hệ thống
2.1
2.2
2.3
2.4

Cấu trúc cơ bản của một HTĐK&GS
Mô hình phân cấp chức năng
Các cấu trúc vào/ra
Các cấu trúc điều khiển

Chương 2: Cấu trúc hệ thống

© 2006 - HMS

2

2.1 Cấu trúc cơ bản một HTĐK&GS
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT

MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN
I/O
I/O

ĐO LƯỜNG VÀ TRUYỀN ĐỘNG
HỆ THỐNG KỸ THUẬT
Nối qua mạng
Chương 2: Cấu trúc hệ thống

Nối thông thường
© 2006 - HMS

3

Các thành phần cơ bản
Hệ thống máy tính điều khiển: Các hệ thống máy tính
điều khiển chuyên dụng hoặc phổ thông.
Giao diện quá trình: Giao diện giữa các MTĐK với hệ
thống kỹ thuật thông qua các thiết bị đo lường và
truyền động.
Hệ thống điều khiển giám sát: Các thiết bị và phần
mềm giao diện người máy, các trạm kỹ thuật, các trạm
vận hành, giám sát và điều khiển cao cấp.
Hệ thống truyền thông: Ghép nối điểm-điểm, bus cảm
biến/chấp hành, bus trường, bus hệ thống.
Hệ thống bảo vệ: Các thiết bị bảo vệ và cơ chế thực
hiện chức năng an toàn hệ thống.
Chương 2: Cấu trúc hệ thống

© 2006 - HMS

4

2.2 Mô hình phân cấp chức năng
Tính toán giá thành, lãi suất
Thống kê số liệu sản xuất, kinh doanh,
Xử lý đơn đặt hàng, kế hoạch tài nguyên
Điều khiển cao cấp, phối hợp
Quản lý dữ liệu, lập báo cáo
Tối ưu hoá sản xuất
Giám sát, vận hành, chẩn đoán
Điều khiển cao cấp, phối hợp
Quản lý dữ liệu, lập báo cáo
Điều khiển, điều chỉnh,
Bảo vệ, an toàn,
Ghi chép, cảnh giới
Đo lường, truyền động
Chấp hành, đóng/cắt
Chuyển đổi tín hiệu

Q. LÝ
CÔNG TY

Quản lý
thông tin

ĐIỀU HÀNH
SẢN XUẤT
ĐIỀU KHIỂN GIÁM
SÁT

Điều khiển
quá trình

ĐIỀU KHIỂN

CHẤP HÀNH & CẢM BIẾN

Cấp
trường

HỆ THỐNG KỸ THUẬT
Chương 2: Cấu trúc hệ thống

© 2006 - HMS

5

Mục ₫ích phân cấp
Định nghĩa các cấp theo chức năng, không phụ thuộc
lĩnh vực công nghiệp cụ thể. Mỗi cấp có chức năng và
đặc thù khác nhau
Với mỗi ngành công nghiệp, lĩnh vực ứng dụng có thể
có các mô hình tương tự với số cấp nhiều hoặc ít hơn
Ranh giới giữa các cấp không phải bao giờ cũng rõ
ràng.
Càng ở những cấp dưới thì các chức năng càng mang
tính chất cơ bản hơn và đòi hỏi yêu cầu cao hơn về độ
nhanh nhạy, thời gian phản ứng.
Càng ở cấp trên quyết định càng quan trọng hơn,
lượng thông tin cần trao đổi và xử lý càng lớn hơn.
Phân cấp tiện lợi cho công việc thiết kế hệ thống
Chương 2: Cấu trúc hệ thống

© 2006 - HMS

6

2.3 Cấu trúc vào/ra
Vào/ra tập trung (central I/O)
MTĐK

PHÒNG ĐIỀU KHIỂN MTĐK

I/O

I/O
4-20mA
0-10V
...

A

S
...
Chương 1
H thng
iukhinphân tán
8/14/2006
Chương 2: Cutrúch thng
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 2: Cấu trúc hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 2: Cấu trúc hệ thống - Người đăng: hyuk-shin-jin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 2: Cấu trúc hệ thống 9 10 721