Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 8: Công nghệ hướng đối tượng trong điều khiển phân tán

Được đăng lên bởi hyuk-shin-jin
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 4681 lần   |   Lượt tải: 5 lần
© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Chương 1

Hệ thống
₫iều khiển phân tán
Chương 8: Công nghệ hướng ₫ối
tượng trong ₫iều khiển phân tán
13.09.06

Chương 8: Công nghệ ₫ối tượng trong
₫iều khiển phân tán

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Qui trình công nghệ phần mềm
Công nghệ đối tượng là gì
Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML
Khái niệm đối tượng phân tán
Mô hình COM/DCOM
Lập trình với COM/DCOM
Tài liệu: Tự động hóa ngày nay 5/04-8/04 (CD: \papers\ )
UML Reference Manual (CD:\UML\refman.pdf)
Dr. GUI on COM and ATL (CD: \com-dcom\)

Chương 8: Công nghệ hướng đối tượng trong ĐKPT

© 2005 - HMS

2

8.1 Qui trình công nghệ phần mềm

BÀI TOÁN

?

GIẢI PHÁP

Mã hóa
Thử nghiệm

Phân tích

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

THẾ GIỚI
THỰC

MÔ HÌNH
PHÂN TÍCH

MÔ HÌNH
THIẾT KẾ

THẾ GIỚI
THIẾT KẾ

Thiết kế

Chương 8: Công nghệ hướng đối tượng trong ĐKPT

© 2005 - HMS

3

Phân tích yêu cầu (Requirement analysis)

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Bởi vì: Khách hàng thường không biết là họ muốn gì,
nhưng họ biết chắc chắn là họ không muốn gì
Cho nên: Cần phải cùng với khách hàng làm rõ
những yêu cầu về phạm chức năng, về giao diện sử
dụng
Kết quả: Mô hình đặc tả (Specification Model), một
phần của hợp đồng
Cần một ngôn ngữ mô hình hóa dễ hiểu để trao đổi
giữa khách hàng và nhóm phân tích
Trả lời câu hỏi: Khách hàng cần những gì

Chương 8: Công nghệ hướng đối tượng trong ĐKPT

© 2005 - HMS

4

Phân tích hệ thống (System analysis)

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Phân tích mối liên hệ của hệ thống với môi trường xung
quanh
Tìm ra cấu trúc hệ thống và các thành phần quan trọng
Định nghĩa chức năng cụ thể của các thành phần
Nhận biết các đặc điểm của từng thành phần
Phân loại các thành phần, tổng quát hóa, đặc biệt hóa
Nhận biết mối liên hệ giữa các thành phần
Kết quả: Mô hình hệ thống (System model)
Cần một ngôn ngữ mô hình hóa để trao đổi giữa các
thành viên trong nhóm phân tích và với nhóm thiết kế
Trả lời câu hỏi: Những gì sẽ phải làm

Chương 8: Công nghệ hướng đối tượng trong ĐKPT

© 2005 - HMS

5

Thiết kế hệ thống (System Design)
Dựa trên mô hình hệ thống, xây dựng các mô hình chi
tiết phục vụ sẵn sàng mã hóa/cài đặt
Bao gồm:

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

– Thiết kế cấu trúc (structured design): chương trình, kiểu dữ
liệu, đối tượng, quan hệ cấu trúc giữa các đối tượng và kiểu)
– Thiết kế tương tác (interaction design): quan hệ tương tác giữa
các đối tượng
– Thiết kế hành vi (behaviour design): sự kiện, trạng thái, phép
toán, phản ứng
– Thiết kế chức năng (funtional design): tiến trình hành đ...
© 2004, HOÀNG MINH SƠN
Chương 1Chương 1
H thng
iukhinphân tán
13.09.06
Chương 8: Công ngh hướng ₫ối
tượng trong iukhinphântán
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 8: Công nghệ hướng đối tượng trong điều khiển phân tán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 8: Công nghệ hướng đối tượng trong điều khiển phân tán - Người đăng: hyuk-shin-jin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 8: Công nghệ hướng đối tượng trong điều khiển phân tán 9 10 201