Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều khiển số

Được đăng lên bởi tranthilanphuong_t58
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuaàn 13 (3T): Chöông 8 (6T)

Chương 8: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ (6T)
I. Cấu trúc một hệ thống điều khiển động cơ
I.1. Sơ đồ khối một hệ thống điều khiển động cơ KĐB 3 pha

ψr

ω

*

*

i *sd
+
–

Δω

PI

ω

*
sl

MTi

+
–

i

*
sq

+

Δi sd

PI

Δi sq

PI

u

'
sq

MTu

–

ω

u sq

ωr

+
+

ua
ub
uc

BBĐ

θs
i sd
i sq

ω sl*

TL

u sd

'
u sd

∫

ia
CTĐ

ib

θs

Motor
~3

ω

θs

ω

L1 L
L2 N
L3

Bộ xử lý

SCI

ADC

Bộ điều khiển
PWM
I/O
QEP

ADC

Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số

51

Tuaàn 13 (3T): Chöông 8 (6T)

I.2. Các khối chức năng
¾ Bộ chỉnh lưu

¾ Bộ nghịch lưu 3 pha và mạch kích (FPGA, DSP)

¾ Hãm
¾ Bộ xử lý

dsPIC

Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số

52

Tuaàn 13 (3T): Chöông 8 (6T)

DSP

¾ Cảm biến đo lường
¾ Mạch giao tiếp, nối mạng

Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số

53

Tuaàn 13 (3T): Chöông 8 (6T)
II. Cảm biến đo lường
II.1. Đo điện áp DC
Sử dụng bộ chuyển đổi ADC của bộ điều khiển thông qua mạch chia áp...
II.2. Cảm biến đo dòng điện
Đo điện áp trên điện trở Shunt
Biến dòng
ψr

ω

*

*

i *sd
+
–

Δω

PI

ω sl*

MTi

Δi sd

+
–

PI

Δi sq

i *sq +

'
u sq

PI

MTu

–

ω

TL

u sd

'
u sd

u sq

BBĐ

θs
ia

i sd
i sq

ω sl*

ωr

+
+

ua
ub
uc

∫

CTĐ

Động
cơ

ib

θs

θs

ω

Vdc

Ñieàu
khieån
3~
a

== Bieán
taàn
b

θs

c
isa

2=

isb
3
Ñ.cô KÑB

isα
isβ

isd
e − jθ s

isq

M
3~

Cảm biến Hall

Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số

54

ω

Tuaàn 13 (3T): Chöông 8 (6T)

II.3. Cảm biến đo tốc độ
Tachometter

Incremental Encoder

Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số

55

Tuaàn 13 (3T): Chöông 8 (6T)

Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số

56

Tuaàn 13 (3T): Chöông 8 (6T)
Absolute Encoder (đo góc)

III. Một số ưu điểm khi sử dụng bộ điều khiển tốc độ động cơ
Bộ biến tần

Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số

57

Tuaàn 13 (3T): Chöông 8 (6T)
Ưu điểm của bộ biến tần:
Giảm hệ thống cơ khí (rulo, xích, hộp số tăng giảm tốc,…)
Giảm tiếng ồn
Tiết kiệm năng lượng (tổn hao cơ và tổn hao nhiệt)
Thay đổi tốc độ dễ dàng
Khởi động mềm và dừng mềm
Ổn định tốc độ

Nối mạng điều khiển từ xa

Đồng bộ tốc độ dễ dàng

Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số

58

...
Tuaàn 13 (3T): Chöông 8 (6T)
Bài ging H Thng Điu Khin S 51
T
L
a
i
MTu
BBĐ
ω
*
sd
i
+
PI
PI
MTi
+
*
r
ψ
CTĐ
ω
*
sl
ω
r
ω
s
θ
*
sq
i
sd
i
sq
i
sd
i
Δ
sq
i
Δ
'
sd
u
'
sq
u
sd
u
sq
u
PI
+
*
ω
ωΔ
ω
+
+
*
sl
ω
b
i
a
u
b
u
c
u
s
θ
s
θ
Motor
~3
Chương 8: H THNG ĐIU KHIN S (6T)
I. Cu trúc mt h thng điu khin động cơ
I.1. Sơ đồ khi mt h thng điu khin động cơ KĐB 3 pha
B điu khin
B x
PWM
Q
EP
ADC
SCI
I/O
ADC
L3
L2
L1
N
L
Hệ thống điều khiển số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều khiển số - Người đăng: tranthilanphuong_t58
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hệ thống điều khiển số 9 10 589