Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều khiển số

Được đăng lên bởi dainokai
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 2792 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Bài giảng:

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ
(ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA)

Biên soạn: ThS. Trần Công Binh

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 02 NĂM 2008

Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB)

T©B

GIỚI THIỆU MÔN HỌC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tên môn học:
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ
Mã số:
Phân phối giờ:
28LT + 14BT+Kiểm tra
Số tín chỉ:
2(2.1.4)
Kiểm tra: 20%,
Thi: 80%
Môn tiên quyết: Kỹ thuật điện 2, Cơ sở tự động học, Kỹ thuật số
Môn song hành:
Giáo trình chính:
Tài liệu tham khảo:
ƒ
Tóm tắc nội dung:
ƒ Phần Tiếng Việt:
ƒ Summary: Electrical Engineering

10. Đối tượng học: Sinh viên ngành Điện.

2/11/2009

2

Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB)

T©B

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ
Chương 1:
Bộ nghịch lưu ba pha và Vector không gian
ƒ Vector không gian.
ƒ Bộ nghịch lưu ba pha.

(4,5T)

Chương 2:
Hệ qui chiếu quay
ƒ Hệ qui chiếu quay.
ƒ Chuyển đổi hệ toạ độ abc ↔ αβ ↔ dq.

(1,5T)

Chương 3:
Mô hình ĐCKĐB 3 pha (αβ), (dq)
ƒ Sơ đồ tương đương của động cơ và một số ký hiệu.
ƒ Mô hình động cơ trong HTĐ stator (αβ).
ƒ Mô hình động cơ trong HTĐ từ thông rotor (Ψr).

(9T)

Chương 4:
Điều khiển định hướng từ thông (FOC) ĐCKĐB
ƒ Điều khiển PID
ƒ Điều khiển tiếp dòng.
ƒ Điều khiển tiếp áp.
ƒ Mô phỏng của FOC.

(6T)

(21 tiết)

Chương 5:
Một số phương pháp ước lượng từ thông rotor
ƒ Từ Ψm và ia, ib hồi tiếp.
ƒ Từ us và ia, ib hồi tiếp.
ƒ Từ ω và ia, ib hồi tiếp.
ƒ Ước lượng vị trí (góc) vector Ψr.
ƒ Ước lượng (Ψr) trong HTĐ dq.
ƒ Ước lượng từ thông rotor dùng khâu quan sát (observer)
ƒ Đáp ứng mô phỏng FOC.

(6T)

Chương 6:
Các phương pháp điều khiển dòng
ƒ Điều khiển dòng trong HQC (αβ): vòng trễ và so sánh.
ƒ Điều khiển dòng trong HQC (dq).

(6T)

Một số phương pháp ước lượng tốc độ động cơ
Chương 7:
ƒ Ước lượng vận tốc vòng hở (2 pp).
ƒ Ước lượng vận tốc vòng kín (có hồi tiếp).
ƒ Điều khiển không dùng cảm biến (sensorless).

(3T)

Chương 8:
Bộ điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha
ƒ Cấu trúc một hệ thống điều khiển động cơ.
ƒ Cảm biến đo lường
ƒ Một số ưu điểm khi sử dụng bộ điều khiển tốc độ động cơ
ƒ Hệ thống điều khiển số động cơ không đồng bộ ba pha
ƒ Bộ biến tần

(6T)

(21 tiết)

(42 tiết)
2/11/2009

3

Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB)

T©B

Chương 1: VECTOR KHÔNG GIAN VÀ
BỘ NGHỊCH LƯU BA PHA
I. Vector không gian
I.1. Biểu diễn vector không gian cho các đại lượng ba pha
Động cơ không đồng bộ (ĐCKĐB) ba pha có ba (hay bội số của ba) cuộn dây
stator bố trí trong không gian...
ĐẠI HC QUC GIA TP. H CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA
KHOA ĐIN – ĐIN T
Bài ging:
H THNG ĐIU KHIN S
(ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG B 3 PHA)
Biên son: ThS. Trn Công Binh
TP. H CHÍ MINH, THÁNG 02 NĂM 2008
Hệ thống điều khiển số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều khiển số - Người đăng: dainokai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Hệ thống điều khiển số 9 10 820