Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều khiển tự động

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 799 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng Nhoùm 4
ÖÙNG DUÏNG LOGIC MÔØ ÑEÅ DÖÏ BAÙO LÖÔÏNG NÖÔÙC THEO MUØA
Toùm taét:
Moãi muøa xuaân ôû Alberta, Canada, löôïng nöôùc baêng tan tieàm aån luoân ñöôïc döï baùo cho
vaøi vuøng truõng ñeå ñaùnh giaù löôïng nöôùc cung caáp cho øng vuøng. Caùc nhaø quaûn lyù
nöôùc caàn döï baùo naøy ñeå ñöa ra keá hoaïch phaân phoái nöôùc cho muøa heø saép tôùi. Caùc
vuøng truõng nhö Middle Creek vaø Lodge Creek, ôû phía Nam Alberta, laø hai vuøng maø
yeâu caàu loaïi döï baùo muøa ñoâng treã. Theo lòch söû, döï baùo döïa treân söï lieân keát caùc
phöông trình hoài qui. Nhöõng keát quaû sau ñoù ñöôïc trình baøy bôûi moät nhaø döï baùo vaø
ñöôïc hieäu chænh döïa treân kieán thöùc kinh nghieäm cuûa nhaø döï baùo veà vuøng truõng. Thaät
khoâng may, caùch tieáp caän naøy ñaõ haïn cheá möùc ñoä thaønh coâng trong quaù khöù, vôùi yeâu
caàu chính xaùc nhöõng döï baùo naøy neân moät söï löïa choïn phöông phaùp laø caàn thieát.
Trong nghieân cöùu naøy, vieäc öùng duïng caùc kyõ thuaät moâ hình logic môø cho döï
baùo nöôùc cung caáp ñöôïc ñaàu tö. Logic môø ñöôïc öùng duïng thaønh coâng trong vaøi lónh
vöïc maø ôû ñoù moái quan heä giöõa nguyeân nhaân v hieäu quaû (bieán vaø keát quaû) khoâng
ñöôïc roõ raøng. Caùc bieán môø ñöôïc söû duïng ñeå thieát laäp söï hieåu bieát maø theå hieän baèng
“ngoân ngöõ hoïc” vôùi moät söï phaân tích nghieâm tuùc. duï, “taûng baêng cao”, “taûng
baêng trung bình”, vaø “taûng baêng thaáp” laø caùc bieán. Baèng caùch öùng duïng logic môø,
moät döï baùo cung caáp nöôùc ñöôïc thieát laäp maø vieäc phaân loaïi tieàm naêng theo 3 vuøng
döï baùo: ‘thaáp’, ‘trung bình’ vaø ‘cao’. Vieäc döï baùo baêng tan vaøo muøa xuaân töø caùc heä
môø hoaøn haûo ñöôïc xem nhö laø ñaùng tin caäy hôn caùc moâ hình hoài qui trong vieäc döï
baùo khu vöïc baêng tan thích hôïp, ñaëc bieät trong ñieàu kieän nhaän bieát möùc baêng tan thaáp
hay trung bình. Döïa treân caùc keát quaû maãu töø 2 vuøng truõng, noù ñöôïc keát kuaän raèng
logic môø coù moät tieàm naêng höùa heïn cho caùc döï baùo cung caáp nöôùc ñaùng tin caäy.
GIÔÙI THIEÄU
Bôûi nhu caàu cao veà taøi nguyeân nöôùc, caùc nhaø quaûn lyù nöôùc thöôøng ñöôïc yeâu caàu
ñaûm baûo moät söï cung caáp nöôùc lieân tuïc ñeå thoûa maõn nhöõng nhu caàu nhö tieâu duøng,
noâng nghieäp vaø moâi tröôøng. Vieäc döï baùo cung caáp nöôùc laø moät coâng cuï quaûn lyù taøi
nguyeân quan troïng ôû nhöõng vuøng maø taïi ñoù nhöõng doøng suoái töø caùc ñænh nuùi bò laán aùt
bôûi muøa xuaân vaø muøa heø ñeán sôùm, töø ñoù löôïng nöôùc naøy thöôøng ñaëc tröng cho phaàn
lôùn löôïng baêng tan haøng naêm ñoå vaøo vuøng truõng. Ñeå giuùp caùc nhaø quaûn lyù nöôùc caû veà
chaát löôïng vaø soá löôïng nöôùc, caùc döï baùo cung caáp nöôùc ñieån hình ñöôïc chuaån vaøo
cuoái muøa ñoâng, moät caùch töông ñoái khi maø löôïng baêng tích luõy cöïc ñaïi.
Thoâng thöôøng, löôïng döï baùo nöôùc cung caáp ñöôïc ñöa ra trong moät khoaûng giaù
trò coù kh naêng vôùi söï keát hôïp khoâng chaéc chaén, gioáng nhö döï baùo thôøi tieát. Roos
(1988) phaùt hieän ra nhieàu söï khoâng chaéc chaén öùng vôùi döï baùo cung caáp nöôùc vaø taùc
ñoäng cuûa noù. Bôûi vì ñoä tin caäy cuûa vieäc döï baùo cung caáp nöôùc taêng theo muøa, moät döï
baùo cung caáp nöôùc hieäu quaû phaûi caân baèng nhu caàu löôïng nöôùc döï baùo chính xaùc vôùi
thôøiø haïn döï baùo. Nhö muøa naøy, döï baùo cung caáp nöôùc ñöôïc ñöa ra theo caùc nhu caàu
Boä moân kyõ thuaät heä thoáng coâng nghieäp -1- GVHD Th.S Nguyeãn Nhö Phong
Hệ thống điều khiển tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều khiển tự động - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Hệ thống điều khiển tự động 9 10 106