Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống điều khiển từ xa

Được đăng lên bởi messi_silun
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 2128 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Alphatronic 2000 PCS

2001–09–26

Operator instruction Manual

Release 4 05A1-01

page 05–3

2001–09–26

Alphatronic 2000 PCS

page 05–4

Release 4 05A1-01

Alphatronic 2000 PCS

2001–09–26

Table of contents
1.

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definitions and abbreviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

page 05–7
page 05–9

2.

Hardware overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serial interface, safety system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AT2000 PCS main cabinet hardware . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panels for remote control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PCS panel functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Safety system for the main engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Main engine and shaft speed measurement . . . . . . . . . . .
Setpoint control unit and levers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

page 05–11
page 05–11
page 05–12
page 05–13
page 05–14
page 05–15
page 05–15
page 05–15

3.

Description of main functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auto mode set–up and close down of the engine . . . . . .
Manual mode set–up of engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manual start/stop of main engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gear and clutch control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clutch control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PTO interface to a shaft generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Main engine shutdown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emergency stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Main engine load reduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setpoint system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Propeller pitch setpoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transfer of control location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mode control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mode changes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Load control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jet assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charge air control . . . . . . . . . . . . . ...
Alphatronic 2000 PCS
page 05–3Release 4 05A1-01
Operator instruction Manual
2001–09–26
hệ thống điều khiển từ xa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống điều khiển từ xa - Người đăng: messi_silun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
hệ thống điều khiển từ xa 9 10 201