Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống khí nén

Được đăng lên bởi Phạm Quốc
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 891 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỆ THỐNG KHÍ NÉN

Mục tiêu
• Xác định máy nén khí thông dụng, ưu nhược điểm.
• Xác định các thông số cơ bản của máy nén khí.
• Xác định các vấn đề và giải pháp TKNL đối với HT
khí nén.

Nội dung
• Tổng quan về HT khí nén.
• Lựa chọn MNK.
• Áp suất làm việc của MNK.
• Sụt áp trên mạng phân phối.
• Nhiệt độ không khí nén.

TỔNG QUAN

4

Hệ thống khí nén

• Sơ đồ hệ thống khí nén đơn giản.

Năng
lượng
điện
từ
nguồn
100%

Năng
lượng
hữu ích
10%
Tổn
thất
truyền
tải và
phân
phối
8%

Tổn Tổn Tổn
thất thất thất
động truyền máy
cơ động nén
điện 5%
khí
4%
32%

Tổn Tổn
Tổn
thất thất
thất
bình đường đường
tích ống và ống sử
van
dụng
khí
5% 16% 20%

• Biểu đồ Sankey.

 Hiệu suất khí nén rất thấp

Phân loại

Thông số cơ bản
Tỉ số nén  = P2/P1
Trong ñoù:
P1,P2 - Aùp suaát tuyeät ñoái KK ban ñaàu vaø
cuoái quaù trình neùn, (Pa)
Công suất N (kW)

n
N 
. m . R .T 1
n 1

 p 2 n n 1

 1
( p )
 1


Trong ñoù:
R - Haèng soá rieâng cuûa khoâng khí (R = 286,7
j/kg.K)
T1- Nhieät ñoä tuyeät ñoái KK vaøo, (K)
m - Löu löôïng khoái löôïng KK (kg/s)
n - soá muõ cuûa quaù trình neùn (ñaúng nhieät n=1,
ña bieán 1<n<1,4, ñoaïn nhieät n=1,4)

Năng suất Q (m3tc/s) (ở đktc 00C,
1,013bar)

Q  22,4.

V  Pb Pa 
  
μRΔτ  Tb Ta 

Trong ñoù:
V - Theå tích bình chöùa (m3)
µ - Khối lượng một kmol KK (µ =29
kg/kmol)
 - Thôøi gian neùn töø P1 ñeán P2 (s)
Ta ,Pa - Nhieät ñoä, aùp suaát tuyeät ñoái KK
ban ñaàu trong bình chứa (K), (Pa)
Tb ,Pb - Nhieät ñoä, aùp suaát tuyeät ñoái KK
cuoái trong bình chứa (K), (Pa)

Các giải pháp tiết kiệm năng lượng
• Đầu tư: chọn máy hiệu suất cao, chi phí vận hành thấp; sử dụng
máy nén khí nhiều cấp có làm mát trung gian.
• Lắp đặt: sử dụng MNK cao áp cho hộ tiêu thụ áp cao và MNK thấp
áp cho hộ tiêu thụ áp thấp; tối ưu hóa ống dẫn (kích thước, chiều
dài, phụ kiện,…), đặt máy nén khí ở vùng trung tâm đường ống;
buồng đặt máy nén thông thoáng, nhiệt độ môi trường không khí
thấp (giảm nhiệt độ khí nạp).
• Sử dụng: cài đặt áp suất khí nén phù hợp nhu cầu; vận hành cụm
máy hiệu suất cao làm tải nền; phân bổ phụ tải hợp lý; hạn chế sử
dụng khí nén (vd: thay bằng điện).
• Bảo dưỡng: đảm bảo quy trình bảo trì bảo dưỡng: hạn chế rò rỉ,
đảm bảo hiệu quả giải nhiệt máy nén (đưa quá trình nén khí tiến
đến nén đẳng nhiệt (n→1))

LỰA CHỌN MÁY NÉN KHÍ

9

Ưu nhược điểm máy nén khí
Máy Piston

Năng suất cao và áp suất rât cao
Giá thành rẻ
Dễ sửa chữa
Tỷ số nén 1 cấp thấp (<10), để tạo
áp suất cao cần máy nén nhiều cấp.
Hiệu suất thấp
Kích thước lớn, n...
HỆ THỐNG KHÍ NÉN
hệ thống khí nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống khí nén - Người đăng: Phạm Quốc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
hệ thống khí nén 9 10 147