Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống khí nén

Được đăng lên bởi nlqa26697
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1:
TỒNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KHÍ NÉN
-

-

-

-

-

-

-

-

Khí nén trong tiếng anh có nghĩa là pneumatics. xuất phát từ tiếng Hy lạp pneuma có nghĩa là gió
không khí.
Chúng ta thường hay nhầm từ pneumatics vs từ compressed – air vì hai từ này có nghĩa giống
nhau. Tuy nhiên trong kỹ thuật pneumatics có nghĩa là công nghệ khí nén và đó cũng chính là từ
ngữ chuyên môn được dung chỉ ngành công nghệ khí nén.
Khí nén là 1 dạng lưu chất giống như nước và chất lỏng tuy nhiên chúng ta có thể nén khí dưới
áp suất từ 5 bar – 10bar.
chuyển động được thực hiện nhờ khí nén là do áp suất được tạo nên các chuyển động cơ học
( tịnh tiến hay quay)
** Sự khác nhau giữa khí nén và thủy lực:
Chúng ta chỉ có thể nén khí dưới áp suất khoảng từ 5bar-10bar. Còn đối với thủy lực thì áp suất
có thể lên đến 200bar hoặc có thể cao hơn. Lí do là khí là lưu chất có thể nén được vì thế nếu có
xảy ra sự cố thì có thể gây ran guy hiểm rất lớn nếu khí bị nén ở áp suất cao. Còn đối với dầu là
lưu chất không nén được vì thế nếu có xảy ra sự cố thì áp suất sẽ giảm xuống tức thời nên ko gấy
ra quá nhiều nguy hiểm cho người vận hành.
lực tác dụng của hệ thống thủy lực cũng lớn hơn so với lực tác động của hệ thống khí nén. nếu
thực hiện cùng 1 tải thì hệ thống thủy lực phải cần đến xy-lanh lớn hơn rất nhiều so vs hệ thống
khí nén.
Giá thành của các xy-lanh thủy lực lớn hơn từ 5-10 lần so với hệ thống khí nén. điều này là do
việc gia công hệ thống thủy lực đồi hỏi yêu cầu cao hơn về độ rò rỉ so với hệ thống xy-lanh khí
nén. Vì nếu khí bị rò rỉ thì shau62 như là không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm còn
nếu dầu bị rò rỉ thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản phẩm.
đường truyền dẫn của hệ thống khí nén cũng đon giản hơn rất nhiều so với hệ thống thủy lực.
các ống dẫn của hệ thống thủy lực đa số là làm bằng các ống kim loại nên rất mắc tiền và các đầu
khóa van cũng rất phức tạp đòi hỏi các hệ thống tháo lắp do phải làm việc trong môi trường khắc
nghiệt trong khi hệ thống thủy lực thì chỉ cần dung những ống nhựa với các đầu van tháo lắp
bằng tay.
hệ thống thủy lực thì cần them6 hệ thống bơm dầu ngược trở lại bồn, trong khi hệ thống khí nén
thì có thể xả thẳng lượng khí dư vào trong không khí sau khi đã sử dụng xong.
điều khiển tốc độ: do khí trong hệ thống khí nén bị nén lại nên rất khó trong việc điều khiển
lướng khi đẩy ra (ảnh hướng đến tốc độ) vì thế đối với các hệ thống vận hành với tốc độ không
đổi khi tải thay đổi người ta thường chọn hệ thống thủy lực
hệ thống thủy lực thì tốc độ chấ...

TỒNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KHÍ NÉN
 !"#$%&
'('
)*$+","-.&,/&"$&0
1$&2'34(5',67"
8$2(69-:(5'
-% &0;, <$&2)='-;&
! ">?.@?
$=6A69B&5*'-! 69%2!$=6AC
DE$F$G
** Sự khác nhau giữa khí nén và thủy lực:
):='-;&! 'H">?@?I60&,;&J$B/! 
=26K@@?L=M-' =69,/
H$B0/=N$$&= ;'?EO! I60&,;&-+
 '(69,/H$B0/! P&H0Q*&2' $
F!&R$&=*&,4
B!-SJ50J$B7;,;&B!6AJ50'
B&5TH&/50J$BH&+6$; &R,50
'
U&!J!$J$B;">@+,;&50'6&R$-
,&5&(50J$B6V&<&$2+,R6AI:,;&50$'
W/'?EI:/XK'(HO6 9JHYI
-+?EI:/PHO&2C6HY
6*$R-ZJ50'76&H &R,;&50J$B
!0-ZJ50J$B60?[!0'&%&2 \R,!6+
',7 Q%6I&<&!50!\-H&,&5(&*'\
&5'&50J$B/:+-80B,;&!6+,!\
?[$
50J$B/+X50?-+9O%&?V]'&50'
/=H^9'-,'(''&6_`-S
6&R'&=06A-'50'?E%&2 ',&56&R'&=
;'&6Y$DH;606AG,/60&,;&!50,4,;&06A'(
6a&'&H&$6a&*&*C50J$B
50J$B/06A '(?[50'
Ưu và nhược điểm:
Ưu điểm:
' ,6&R'&=6&H
6A4$,&5
6A,5!(&*'\&5
-b-B6A
U&! 
Hệ thống khí nén - Trang 2
Hệ thống khí nén - Người đăng: nlqa26697
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hệ thống khí nén 9 10 68