Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống khí nén thủy lực

Được đăng lên bởi Nguyễn Quang Minh
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 7319 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Khoa Điện - Điện tử

HỆ THỐNG KHÍ NÉN, THUỶ LỰC

Biên soạn: ThS. Nguyễn Phúc Đáo

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KHÍ NÉN
1.1 Những đặc điểm cơ bản

•
Hệ thống khí nén (Pneumatic Systems) được sử dụng rộng rãi trong công
nghiệp lắp ráp, chế biến, đặc biệt ở những lĩnh vực cần phải đảm bảo vệ sinh, chống
cháy nổ hoặc ở môi trường độc hại. Ví dụ, lĩnh vực lắp ráp điện tử; chế biến thực
phẩm; các khâu phân loại, đóng gói sản phẩm thuộc các dây chuyền sản xuất tự động;
Trong công nghiệp gia công cơ khí; trong công nghiệp khai thác khoáng sản…
• Các dạng truyền động sử dụng khí nén:
+ Truyền động thẳng là ưu thế của hệ thống khí nén do kết cấu đơn giản và
linh hoạt của cơ cấu chấp hành, chúng được sử dụng nhiều trong các thiết bị gá kẹp
các chi tiết khi gia công, các thiết bị đột dập, phân loại và đóng gói sản phẩm…
+ Truyền động quay: trong nhiều trường hợp khi yêu cầu tốc độ truyền động
rất cao, công suất không lớn sẽ gọn nhẹ và tiện lợi hơn nhiều so với các dạng truyền
động sử dụng các năng lượng khác, ví dụ các công cụ vặn ốc vít trong sửa chữa và lắp
ráp chi tiết, các máy khoan, mài công suất dưới 3kW, tốc độ yêu cầu tới hàng chục
nghìn vòng/phút. Tuy nhiên, ở những hệ truyền động quay công suất lớn, chi phí cho
hệ thống sẽ rất cao so với truyền động điện.
• Những ưu nhược điểm cơ bản:
+ Ưu điểm:
Do không khí có khả năng chịu nén (đàn hồi) nên có thể nén và trích
chứa trong bình chứa với áp suất cao thuận lợi, xem như một kho chứa năng lượng.
Trong thực tế vận hành, người ta thường xây dựng trạm nguồn khí nén dùng chung cho
nhiều mục đích khác nhau như công việc làm sạch, truyền động trong các máy móc…
Có khả năng truyền tải đi xa bằng hệ thống đường ống với tổn thất nhỏ;
Khí nén sau khi sinh công cơ học có thể thải ra ngoài mà không gây tổn
hại cho môi trường.
Tốc độ truyền động cao, linh hoạt;
Dễ điều khiển với độ tin cậy và chính xác;
Có giải pháp và thiết bị phòng ngừa quá tải, quá áp suất hiệu quả.
+ Nhược điểm:
Công suất truyền động không lớn. Ở nhu cầu công suất truyền động lớn,
chi phí cho truyền động khí nén sẽ cao hơn 10-15 lần so với truyền động điện cùng
công suất, tuy nhiên kích thước và trọng lượng lại chỉ bằng 30% so với truyền động điện;
Khi tải trọng thay đổi thì vận tốc truyền động luôn có xu hướng thay đổi
do khả năng đàn hồi của khí nén khá lớn, vì vậy khả năng duy trì chuyển động thẳng
đều hoặc quay đều thường là khó thực hiện.
Dòng khí nén được giải phóng ra môi trường có thể gây tiếng ồn.
Ngày nay, để nâng cao khả năng ứng dụng của hệ...
Khoa Đin - Đin t H THNG KHÍ NÉN, THU LC
Biên son: ThS. Nguyn Phúc Đáo
1
Chương 1
TNG QUAN V H THNG KHÍ NÉN
1.1 Nhng đặc đim cơ bn
H thng khí nén (Pneumatic Systems) được s dng rng rãi trong công
nghip lp ráp, chế biến, đặc bit nhng lĩnh vc cn phi đảm bo v sinh, chng
cháy n hoc môi trường độc hi. Ví d, lĩnh vc lp ráp đin t; chế biến thc
phm; các khâu phân loi, đóng gói sn phm thuc các dây chuyn sn xut t
động;
Trong công nghip gia công cơ khí; trong công nghip khai thác khoáng sn…
Các dng truyn động s dng khí nén:
+ Truyn động thng là ưu thế ca h thng khí nén do kết cu đơn gin và
linh hot ca cơ cu chp hành, chúng được s dng nhiu trong các thiết b gá kp
các chi tiết khi gia công, các thiết b đột dp, phân loi và đóng gói sn phm…
+ Truyn động quay: trong nhiu tr
ường hp khi yêu cu tc độ truyn động
rt cao, công sut không ln s gn nh và tin li hơn nhiu so vi các dng truyn
động s dng các năng lượng khác, ví d các công c vn c vít trong sa cha và lp
ráp chi tiết, các máy khoan, mài công sut dưới 3kW, tc độ yêu cu ti hàng chc
nghìn vòng/phút. Tuy nhiên, nhng h truyn động quay công sut ln, chi phí cho
h thng s rt cao so vi truyn động đin.
Nhng ưu nhược đim cơ bn:
+ Ưu đim:
Do không khí có kh năng chu nén (đàn hi) nên có th nén và trích
cha trong bình cha vi áp sut cao thun li, xem như mt kho cha năng lượng.
Trong thc tế vn hành, người ta thường xây dng trm ngun khí nén dùng chung cho
nhiu mc đích khác nhau nh
ư công vic làm sch, truyn động trong các máy móc…
Có kh năng truyn ti đi xa bng h thng đưng ng vi tn tht nh;
Khí nén sau khi sinh công cơ hc có th thi ra ngoài mà không gây tn
hi cho môi trường.
Tc độ truyn động cao, linh hot;
D điu khin vi độ tin cy và chính xác;
Có gii pháp và thiết b phòng nga quá t
i, quá áp sut hiu qu.
+ Nhược đim:
Công sut truyn động không ln. nhu cu công sut truyn động ln,
chi phí cho truyn động khí nén s cao hơn 10-15 ln so vi truyn động đin cùng
công sut, tuy nhiên kích thước và trng lượng li ch bng 30% so vi truyn động đin;
Khi ti trng thay đổi thì vn tc truyn động luôn có xu hướ
ng thay đổi
do kh năng đàn hi ca khí nén khá ln, vì vy kh năng duy trì chuyn động thng
đều hoc quay đều thường là khó thc hin.
Dòng khí nén được gii phóng ra môi trường có th gây tiếng n.
Ngày nay, để nâng cao kh năng ng dng ca h thng khí nén, người ta thường kết
hp linh hot chúng vi các h thng đin cơ khác và ng dng sâu rng các gi
i pháp
điu khin khác nhau như điu khin bng các b điu khin lp trình, máy tính…
1.2 Cu trúc ca h thng khí nén
( The structure of Pneumatic Systems)
H thng khí nén thường bao gm các khi thiết bi:
- Trm ngun gm: Máy nén khí, bình tích áp, các thiết b an toàn, các thiết b x
khí nén( lc bi, lc hơi nước, sy khô…),…
- Khi điu khin gm: các phn t x lý tín hiu điu khin và các phn t điu
khin đảo chiu cơ cu chp hành.
- Khi các thiết b chp hành: Xilanh, động c
ơ khí nén, giác hút…
Da vào dng năng lượng ca tín hiu điu khin, người ta chia ra hai dng h thng
khí nén: H thng điu khin hoàn toàn bng khí nén, trong đó tín hiu điu khin
Hệ thống khí nén thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống khí nén thủy lực - Người đăng: Nguyễn Quang Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Hệ thống khí nén thủy lực 9 10 354