Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống khí nén

Được đăng lên bởi Nangmoi Luu
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 4848 lần   |   Lượt tải: 25 lần
B oD

ng Công Nghi p Vi t Nam

LOGO

Vinamain.com

B oD

ng Công Nghi p Vi t Nam

Vinamain.com

LOGO

1

quan

khí nén và HT khí nén

trúc c

HT khí nén

2
3
4
5

B oD

ng Công Nghi p Vi t Nam

Vinamain.com

LOGO
1

QUAN

KHÍ NÉN VÀ HT KHÍ NÉN

XVII, Torricelli, Mariotte và sau ó là Bernoulli ã
hành
nghiên
các lý
và
liên quan
áp
và
i ra
các
trên các thùng
và các
. Blaise Pascal
a ra các
khoa
.
n m 1930 và
là trong
gian
tranh
II, các
l u
rãi và phát
khá
rãi trong các máy móc
.
Vào n m 1951 các
trong công
t ng
nhanh, các
nh Detrit, Michigan
ích hình thành nên
tiêu
cho các
khí nén và
. Các tiêu
này
hình thành
tham
các nhà
khí nén, các nhà
máy công
các công ty chuyên
máy
các nhà
và các công ty tiêu dùng các
này.

B oD

ng Công Nghi p Vi t Nam

Vinamain.com

LOGO
1

QUAN

và
rãi trong công
hoá,
khí nén
làm
cao nên
7 bar,
10 bar.

áp

KHÍ NÉN VÀ HT KHÍ NÉN

khí nén ang
nên
và
. Chúng
trong các
,
nâng
và di
…
khí áp
nên
. Do
không cao và nguy
khi
khí nén áp
làm
trong công
có
làm
áp
cao h n

B oD

ng Công Nghi p Vi t Nam

Vinamain.com

LOGO
2

và
n
.
tin
làm
cao.
an toàn làm
cao trong môi
cháy
và có
làm
trong môi
nh phóng
hoá
.
dàng
hoá.
Giá thành
.
gian áp
nhanh, tác
nhanh và có
làm
xa.
Kích
h n so
có cùng công
Tính nén
khí
làm
.
Do
các c
hành khí nén
nên
hành trình.
Do khí
ra qua các
nên âm thanh khá .
theo quy
cho
và
gian c ng khó
chính xác nh
các

.

ra va

trí trung
khác.

B oD

ng Công Nghi p Vi t Nam

Vinamain.com

LOGO
3

C

LÝ

1.1.

n

SI và Metric

B oD

ng Công Nghi p Vi t Nam

Vinamain.com

LOGO
3

C

LÝ

1.2.

các

n

o áp

B oD

ng Công Nghi p Vi t Nam

Vinamain.com

LOGO
4

TRÚC C

Hình 1.2. S

HT KHÍ NÉN

n ng
nén-

khí

B oD

ng Công Nghi p Vi t Nam

Vinamain.com

LOGO
4

TRÚC C

tín

HT KHÍ NÉN

:
giá
lý nh là
a vào, là
tiên
. Ví : công
nút
công
hành trình,
…
vào theo
quy
lý tín
:
lý tín
thái
.
logic xác
làm thay
Ví
: van
van
l u, van l i OR
logic
AND,
AND
….
dòng n ng
(l u
:
thay
thái
c
hành. Ví
:
theo yêu
van
ly
…
hành: thay
thái
C
là
ra
. Ví : xy lanh,
c khí nén…

B oD

ng Công Nghi p Vi t Nam

Vinamain.com

LOGO
5

CÁC PH

NG PHÁP

Hình 1.3. Ví

minh

khí nén

B oD

ng Công Nghi p Vi t Nam

Vinamain.com

LOGO
5

CÁC PH

Hình 1.4. Ví

NG PHÁP

minh

- khí nén

B oD

ng Công Nghi p Vi t Nam

Vinamain.com

LOGO
5

CÁC PH

NG PHÁP

Hình 1.5. Ví

minh

PLC

ng Công Nghi p Vi t Nam

Vinamain.com

LOGO

Hình 1.5. Ví

minh

24V

5V
24V
24V

5V

24V

5V

NG PHÁP

5V

CÁC PH

24V

5

24V

B oD

IC

B oD

ng Công Nghi p Vi t Nam

LOGO

Vin...