Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống ký hiệu quy hoạch file cad

Được đăng lên bởi thanh5
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 21/2005/QĐ-BXD NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2005
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG KÝ HIỆU BẢN VẼ
TRONG CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
- Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây
dựng;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng và Viện trưởng Viện Quy
hoạch Đô thị nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định “Hệ thống ký hiệu bản vẽ dùng
trong các đồ án quy hoạch xây dựng”.
Điều 2. Bản quy định này áp dụng thống nhất trong cả nước về lĩnh vực thiết kế quy hoạch
xây dựng. Những quy định trước đây của Bộ Xây dựng trái với quy định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, các đơn vị tư vấn về
quy hoạch xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tấn Vạn

...
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 21/2005/QĐ-BXD NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2005
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG KÝ HIỆU BẢN VẼ
TRONG CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
- Căn cứ Ngh định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây
dựng;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Viện trưởng Viện Quy
hoạch Đô thị nông thôn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định “Hệ thống ký hiệu bản vẽ dùng
trong các đồ án quy hoạch xây dựng”.
Điều 2. Bản quy định này áp dụng thống nhất trong cả nước về lĩnh vực thiết kế quy hoạch
xây dựng. Những quy định trước đây của Bộ Xây dựng trái với quy định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Quyết định này hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, các đơn vị vấn về
quy hoạch xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tấn Vạn
hệ thống ký hiệu quy hoạch file cad - Người đăng: thanh5
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
hệ thống ký hiệu quy hoạch file cad 9 10 550