Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống ký hiệu vật liệu kim loại

Được đăng lên bởi trinhthang1310
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 783 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÁC HỆ THỐNG KÝ HIỆU VẬT LIỆU KIM LOẠI
Mỗi nước đều có tiêu chuẩn quy định các mác (ký hiệu) cũng như các yêu cầu kỹ thuật cho các
sản phẩm kim loại của mình và có cách viết tên các kí hiệu (mác) khác nhau. Ngoài tiêu chuẩn Việt
nam như đã trình bày, chúng ta thường gặp tiêu chuẩn quốc tế của các nước lớn trên thế giới: Mỹ,
Nhật, Nga, Trung quốc, Pháp, Đức, Anh,… và của EU.
Tổ chức tiêu chuẩn Quốc tế ISO (International Standard Organization) tuy có đưa ra các tiêu
chuẩn, song quá muộn đối với các nước công nghiệp phát triển vì họ đã có hệ thống kí hiệu từ trước và
đã quen dùng, không dễ gì sửa đổi; vì thế chỉ có tác dụng với các nước đang phát triển, đang xây dựng
các tiêu chuẩn.
Tiêu chuẩn Nga ГOCT, Trung Quốc GB có phần quen thuộc ở nước ta. Do các quan hệ lịch sử,
nói chung TCVN và GB đều được xây dựng theo các nguyên tác của ГOCT.
Đối với thép cán thông dụng:
Các loại thép chỉ quy định (đảm bảo) cơ tính : ГOCT có các mác từ CTO đến CT6; GB : A1 đến
A7 (Con số chỉ thứ tự cấp độ bền tăng dần. Để phân biệt thép sôi, nửa lặng và lặng sau các mác ГOCT
có đuôi KП, ПC, CП; của GB có F, b ( thép lặng không có đuôi);
Các loại thép quy định (bảo đảm) thành phần: ГOCT có các mác từ БCTO đến БCT6; GB: từ B1
đến B7;
Các loại thép quy định (bảo đảm) cả cơ tính lẫn thành phần: ГOCT có các mác từ БCT1 đến
БCT5; GB có từ C2 đến C5.
Đối với thép các bon để chế tạo máy ГOCT và GB có các ký hiệu giống hệt nhau: theo số phần
vạn các bon, ví dụ mác 45 là thép có trung bình 0,45 %C.
Đối với thép dụng cụ các bon ГOCT có các mác từ Y7 đến Y13, GB có từ T7 đến T13 (số chỉ
phần nghìn cacbon trung bình).
Đối với thép hợp kim có cả chữ (chỉ nguyên tố hợp kim) lẫn số (chỉ lượng các bon và nguyên tố
hợp kim) theo nguyên tắc:
• 2 số đầu chỉ phần vạn các bon (nếu không nhỏ hơn 1% C thì không cần);
• Tiếp theo là ký hiệu của từng nguyên tố và số chỉ phần trăm của nó (nếu gần 1% hay không
nhỏ hơn 1% thì không cần).
ГOCT dùng các chữ cái Nga để ký hiệu nguyên tố hợp kim như sau: X chỉ Crôm, H chỉ Niken,
B chỉ Volfram, M chỉ Molipden, T chỉ Titan, K chỉ Côban, C chỉ Silic, chỉ Mn,P: bo; Ф: vanadi; Ю:
nhôm; д: đồng; Б: niobi; Ц: ziếccôn; A: Nitơ; ч: đất hiếm; Riêng chữ A saucùng chỉ thép chất lượngcao
ít S, P.
GB dùng chính ký hiệu hóa học để biểu thị từng nguyên tố, ví dụ: Cr cho crôm,… Như
12XH3A, 12CrNi3A là thép có khoảng 0.12%C, 1%Cr, khoảng 3%Ni với chất lượng cao. XB Г,
CrWMn là thép có khoảng 1% C, khoảng 1%Cr, khoảng1%Mn và 1% W.
Đối với hợp kim mầu ΓOCT ký hiệu như sau:
- Π chỉ đ...
CÁC H THNG KÝ HIU VT LIU KIM LOI
Mi nước đều tiêu chun quy định các mác (ký hiu) cũng như các yêu cu k thut cho các
sn phm kim loi ca mình cách viết tên các hiu (mác) khác nhau. Ngoài tiêu chun Vit
nam như đã trình y, chúng ta thường gp tiêu chun quc tế ca các nước ln trên thế gii: M,
Nht, Nga, Trung quc, Pháp, Đức, Anh,… và ca EU.
T chc tiêu chun Quc tế ISO (International Standard Organization) tuy đưa ra các tiêu
chun, song quá mun đối vi các nước công nghip phát trin h đã có h thng kí hiu t trước và
đã quen dùng, không d sa đổi; thế ch tác dng vi các nước đang phát trin, đang xây dng
các tiêu chun.
Tiêu chun Nga ГOCT, Trung Quc GB phn quen thuc nước ta. Do các quan h lch s,
nói chung TCVN và GB đều được xây dng theo các nguyên tác ca ГOCT.
Đối vi thép cán thông dng:
Các loi thép ch quy định (đảm bo) cơ tính : ГOCT các mác t C
TO
đến C
T6
; GB : A1 đến
A7 (Con s ch th t cp độ bn tăng dn. Để phân bit thép sôi, na lng và lng sau các mác ГOCT
đuôi KП, ПC, CП; ca GB có F, b ( thép lng không có đuôi);
Các loi thép quy định (bo đảm) thành phn: ГOCT các mác t БC
TO
đến БC
T6
; GB: t B1
đến B7;
Các loi thép quy định (bo đảm) c cơ tính ln thành phn: ГOCT các mác t БC
T1
đến
БC
T5
; GB có t C2 đến C5.
Đối vi thép các bon để chế to máy ГOCT GB các ký hiu ging ht nhau: theo s phn
vn các bon, ví d mác 45 là thép có trung bình 0,45 %C.
Đối vi thép dng c các bon ГOCT các mác t Y7 đến Y13, GB t T7 đến T13 (s ch
phn nghìn cacbon trung bình).
Đối vi thép hp kimc ch (ch nguyên t hp kim) ln s (ch lượng các bon và nguyên t
hp kim) theo nguyên tc:
2 s đầu ch phn vn các bon (nếu không nh hơn 1% C thì không cn);
Tiếp theo là ký hiu ca tng nguyên t và s ch phn trăm ca nó (nếu gn 1% hay không
nh hơn 1% thì không cn).
ГOCT dùng các ch cái Nga để ký hiu nguyên t hp kim như sau: X ch Crôm, H ch Niken,
B ch Volfram, M ch Molipden, T ch Titan, K ch Côban, C ch Silic, ch Mn,P: bo; Ф: vanadi; Ю:
nhôm; д: đồng; Б: niobi; Ц: ziếccôn; A: Nitơ; ч:
đất hiếm; Riêng ch A saucùng ch thép cht lượngcao
ít S, P.
GB dùng chính ký hiu hóa hc để biu th tng nguyên t, d: Cr cho crôm,… Như
12XH3A, 12CrNi3A thép khong 0.12%C, 1%Cr, khong 3%Ni vi cht lượng cao. XB Г,
CrWMn là thép có khong 1% C, khong 1%Cr, khong1%Mn và 1% W.
Đối vi hp kim mu ΓOCT ký hiu như sau:
- Π ch đuy-ra, tiếp sau là s th t AM
Γ
ch s th t Al, Mg tiếp sau là th t AΠ ch hp kim
nhôm đúc tiếp sau là s th t.
- ch latông tiếp sau s ch phm trăm đồng Ƃ ch brông tiếp sau y các nguyên t hp
kim và dãy s ch phm trăm ca các nguyên t tương ng
GB ký hiu hp kim màu như sau:
- LF hp kim nhôm chng g, LY đuy-ra (c hai loi, tiếp sau s th t), ZL: Hp kim nhôm
đúc vi 3 s tiếp theo (trong đó s đầu tiên ch loi, ví d 1 ch Al-Si, 2 ch Al-Cu)
- H ch latông, tiếp sau ch phn trăm đồng, Q ch brông tiếp sau nguyên t hp kim
chính, s ch phn trăm ca nguyên t chính và tng các nguyên t khác.
Đối vi gang ΓOCT ký hiu như sau :
Hệ thống ký hiệu vật liệu kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống ký hiệu vật liệu kim loại - Người đăng: trinhthang1310
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Hệ thống ký hiệu vật liệu kim loại 9 10 158