Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống ký hiệu vật liệu quốc tế

Được đăng lên bởi ga-xx9x
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 395 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phô lôc 1: Tiªu chuÈn vËt liÖu quèc tÕ
71
C¸C HÖ THèNG Ký HIÖU VËT LIÖU quèc tÕ
Mçi níc ®Òu cã tiªu chuÈn qui ®Þnh c¸c m¸c (ký hiÖu) còng nh c¸c yªu cÇu kü
thuËt cho c¸c s¶n phÈm kim lo¹i) cña m×nh vµ cã c¸ch viÕt tªn c¸c ký hiÖu (m¸c) kh¸c
nhau. Ngoµi tiªu chuÈn ViÖt Nam, chóng ta thêng gÆp tiªu chuÈn quèc tÕ cña c¸c níc
lín trªn thÕ giíi: Mü, NhËt B¶n, Nga, Trung Quèc, Ph¸p, §øc, Anh v.v. vµ cña EU.
Tæ chøc tiªu chuÈn Quèc tÕ ISO (lnternational Standard Organization) tuy cã ®a ra
c¸c tiªu chuÈn, song qu¸ muén ®èi víi c¸c níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn v× hä ®· cã hÖ
thèng ký hiÖu tõ tríc vµ ®· quen dïng, kh«ng dÔ g× söa ®æi; v× thÕ chØ cã t¸c dông víi
c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, ®ang x©y dùng c¸c tiªu chuÈn.
C¸c vËt liÖu phi kim v× ®¬n gi¶n vµ ta chñ yÕu dïng ký hiÖu cña níc ngoµi nªn
kh«ng giíi thiÖu ë ®©y.
Tiªu chuÈn cña ViÖt nam (TCVN viÕt t¾t VN)
Do c¸c quan hÖ lÞch sö, nãi chung TCVN ®îc x©y dùng theo c¸c nguyªn t¾c cña
ГОСТ.
VN1: §èi víi thÐp c¸n th«ng dông:
C¸c lo¹i thÐp chØ qui ®Þnh (b¶o ®¶m) c¬ tÝnh – nhãm A: tõ CT31 ®Õn CT61, (con sè
chØ ®é bÒn kÐo tèi thiÓu b»ng kG/mm
2
). Sau ký hiÖu m¸c cã ch÷ s – thÐp s«i, ch÷ n -
nöa lÆng, kh«ng ghi g× lµ thÐp lÆng.
c lo¹i thÐp qui ®Þnh (b¶o ®¶m) thµnh phÇn – nhãm B: ГОСТ cã c¸c m¸c tõ BСТ31
®Õn BСТ61. Tuy cïng ký hiÖu con sè víi nhãm A, song chØ ®Ó tra b¶ng t×m thµnh
phÇn ho¸ häc cña thÐp, còng cã thÐp s«i –s, thÐp nöa lÆng n vµ thÐp lÆng (kh«ng
ghi g×).
C¸c lo¹i thÐp qui ®Þnh (b¶o ®¶m) c¶ cã tÝnh lÉn thµnh phÇn – nhãm C: cã c¸c m¸c
tõ CCT34 ®Õn CCT52; còng cã thÐp s«i –s, thÐp nöa lÆng n vµ lÆng.
VN2: §èi víi thÐp cacbon ®Ó chÕ t¹o m¸y: ký hiÖu Cxx: C chØ thÐp cacbon, c¸c con
sè chØ phÇn v¹n cacbon, vÝ dô m¸c C45 lµ thÐp cacbon chÕ t¹o m¸y cã kho¶ng 0,45%C.
ThÐp cã Mn cao: CxxMn (C45Mn thÐp C45 cã 0,7 ®Õn1%Mn).
VN3: §èi víi thÐp hîp kim: cã c¶ ch÷ (chØ nguyªn tè hîp kim) lÉn sè (chØ lîng
cacbon vµ nguyªn tè hîp kim) theo nguyªn t¾c cña Nga:
2 sè ®Çu chØ phÇn v¹n cacbon
TiÕp theo lµ ký hiÖu ho¸ häc cña tõng nguyªn tè vµ sè chØ phÇn tr¨m cña nã (nÕu
xÊp xØ 1% th× kh«ng cÇn).
Tuy nhiªn TCVN vÉn cha ®Çy ®ñ c¸c m¸c thÐp hîp kim sö dông.
VN4: §èi víi thÐp dông cô cacbon: CDxxx (sè chØ phÇn v¹n cacbon trung b×nh).
VN5: ThÐp dông cô hîp kim ký hiÖu
K
ý hiÖu tÊt c¶ c¸c lo¹i thÐp hîp kim dï lµ thÐp chÕ t¹o m¸y, thÐp c«ng dông ®Æc
biÖt hay thÐp dông cô ®Òu nh nhau nhng vÉn cha ®Çy ®ñ.
VN6: §èi víi hîp kim mµu:
Nh«m vµ hîp kim nh«m ký hiÖu nh sau:
Nh«m s¹ch ký hiÖu Al sau lµ c¸c con sè chØ %Al, vÝ dô Al99 lµ lo¹i nh«m s¹ch víi
99%Al cßn l¹i lµ t¹p chÊt, Al99,5 lµ nh«m cã 99,5%Al,…
Hîp kim nh«m b¾t ®Çu b»ng Al, tiÕp theo lÇn lît lµ ký hiÖu nguyªn tè hîp kim vµ
thµnh phÇn ho¸ häc trung b×nh cña nã. Hîp kim nh«m ®óc cuèi mçi m¸c cã thªm ch÷ §,
Hệ thống ký hiệu vật liệu quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống ký hiệu vật liệu quốc tế - Người đăng: ga-xx9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Hệ thống ký hiệu vật liệu quốc tế 9 10 175