Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống ma trận chuyển mạch

Được đăng lên bởi Chi Pham
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2786 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trạm điều khiển ma trận chuyển mạch

5. Hệ thống ma trận chuyển
SMX - LR - SAB.

mạch

5.1.Hệ thống ma trận chuyển mạch ( CCX)
5.1.1. Vai trò của CCX
Hệ thống ma trận chuyển mạch thiết lập đấu nối các kênh miền thời gian (các khe
thời gian) cho các đơn vị truy nhập thuê bao gần (CSNL) và các trạm điều khiển thiết bị phụ
trợ (SMA) và các trạm điều khiển trung kế (SMT).
Nói chung, hệ thống điều khiển ma trận thực hiện :
- Đấu nối đơn hớng giữa bất kỳ kênh đầu vào nào (VE) tới bất kỳ kênh đầu ra nào (VS).
Càng có nhiều cuộc nối đồng thời thì càng có nhiều kênh đầu ra,
- Đấu nối giữa bất kỳ 1 kênh đầu vào nào tới M kênh đầu ra,
- Đấu nối N kênh đầu vào thuộc về cùng 1 cấu trúc khung của bất kỳ khung ghép nào tới
N kênh ra thuộc về cùng cấu trúc khung, tuân theo liên kết và sắp xếp trình tự các khung
thu đợc. Chức năng này đợc nói đến nh là đấu nối N64 Kbít/s.
1 cuộc nối song hớng giữa đầu cuối A ( phía gọi ) và đầu cuối B (phía bị gọi ) diễn ra ở dạng
2 cuộc nối đơn hớng.
Hệ thống ma trận chuyển mạch bảo đảm :
- Chuyển mạch giữa thiết bị phụ trợ và các kênh thoại cho các hoạt động báo hiệu tần số
âm thanh,
- Phân phối đồng thời các âm báo và các thông báo ghi sẵn cho từ 1 kênh ra trở lên,
- Chuyển mạch cố định cho các kênh mà các kênh này cung cấp các tuyến số liệu hay các
tuyến báo hiệu số 7 giữa trung kế và trung kế hoặc giữa trung kế và trạm điều khiển thiết bị
phụ trợ (SMA).
5.1.2.Tổ chức hệ thống ma trận chuyển mạch (CCX)
Hệ thống ma trận chuyển mạch gồm:
- Ma trận chuyển mạch chính:
0* chuyển mạch 16 bít, gồm 3 bít dự phòng,
1* ma trận chuyển mạch 2048 2048 đờng ma trận với 1 tầng chuyển mạch thời gian,
2* modun chuyển mạch 64 đờng ma trận
- Chức năng lựa chọn nhánh:
3* Lựa chọn,
4* Khuếch đại,
5* Giao tiếp các trạm đấu nối (CSNL, SMT, SMA...)
6* Giao tiếp phân phối thời gian,
- Các đờng ma trận:
7* Tốc độ 4 Mbit/s,
Tất cả đợc cấu trúc kép hoàn toàn.
1

Trạm điều khiển ma trận chuyển mạch

Hình II.5.1: Tổ chức tổng quát của CCX
5.1.3. Hoạt động của hệ thống ma trận chuyển mạch
- Các đấu nối đợc thực hiện ở cả 2 nhánh,
- Lựa chọn nhánh hoạt động cho khe thời gian (TS) đợc thực hiện bằng cách so sánh các
khe thời gian ra của mỗi nhánh.
- 3 bít điều khiển cho phép các chức năng sau đối với mỗi nhánh:
8* Mang bít chẵn lẻ của khe thời gian, từ khối lựa chọn nhánh (SAB) vào tới SAB ra,
9* Thiết lập, qua đờng ma trận, lựa chọn nhánh hoạt động,
10* Giám sát đấu nối theo yêu cầu.
11* Đo lờng chất lợng truyền dẫn theo yêu cầu.
- Việc giám sát hệ thống ma trận chu...
Tr¹m ®iÒu khiÓn ma trËn chuyÓn m¹ch
5. HÖ thèng ma trËn chuyÓn m¹ch
SMX - LR - SAB.
5.1.HÖ thèng ma trËn chuyÓn m¹ch ( CCX)
5.1.1. Vai trß cña CCX
thèng ma trËn chuyÓn m¹ch thiÕt lËp ®Êu nèi c¸c kªnh miÒn thêi gian (c¸c khe
thêi gian) cho c¸c ®¬n vÞ truy nhËp thuª bao gÇn (CSNL) vµ c¸c tr¹m ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ p
trî (SMA) vµ c¸c tr¹m ®iÒu khiÓn trung kÕ (SMT).
Nãi chung, hÖ thèng ®iÒu khiÓn ma trËn thùc hiÖn :
- §Êu nèi ®¬n híng gi÷a bÊt kªnh ®Çu o nµo (VE) tíi bÊt kªnh ®Çu ra nµo (VS).
Cµng cã nhiÒu cuéc nèi ®ång thêi th× cµng cã nhiÒu kªnh ®Çu ra,
- §Êu nèi gi÷a bÊt kú 1 kªnh ®Çu vµo nµo tíi M kªnh ®Çu ra,
- §Êu nèi N kªnh ®Çu vµo thuéc cïng 1 cÊu tróc khung cña bÊt khung ghÐp nµo tíi
N kªnh ra thuéc cïng cÊu tróc khung, tu©n theo liªn kÕt s¾p xÕp tr×nh c¸c khung
thu ®îc. Chøc n¨ng nµy ®îc nãi ®Õn nh lµ ®Êu nèi N64 KbÝt/s.
1 cuéc nèi song híng gi÷a ®Çu cuèi A ( phÝa gäi ) vµ ®Çu cuèi B (phÝa bÞ gäi ) diÔn ra ë d¹ng
2 cuéc nèi ®¬n híng.
HÖ thèng ma trËn chuyÓn m¹ch b¶o ®¶m :
- ChuyÓn m¹ch gi÷a thiÕt phô trî c¸c kªnh tho¹i cho c¸c ho¹t ®éng b¸o hiÖu tÇn
©m thanh,
- Ph©n phèi ®ång thêi c¸c ©m b¸o vµ c¸c th«ng b¸o ghi s½n cho tõ 1 kªnh ra trë lªn,
- ChuyÓn m¹ch cè ®Þnh cho c¸c kªnh mµ c¸c kªnh nµy cung cÊp c¸c tuyÕn sè liÖu hay c¸c
tuyÕn b¸o hiÖu sè 7 gi÷a trung kÕ vµ trung kÕ hoÆc gi÷a trung kÕ vµ tr¹m ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ
phô trî (SMA).
5.1.2.Tæ chøc hÖ thèng ma trËn chuyÓn m¹ch (CCX)
HÖ thèng ma trËn chuyÓn m¹ch gåm:
- Ma trËn chuyÓn m¹ch chÝnh:
0* chuyÓn m¹ch 16 bÝt, gåm 3 bÝt dù phßng,
1* ma trËn chuyÓn m¹ch 2048 2048 ®êng ma trËn víi 1 tÇng chuyÓn m¹ch thêi gian,
2* modun chuyÓn m¹ch 64 ®êng ma trËn
- Chøc n¨ng lùa chän nh¸nh:
3* Lùa chän,
4* KhuÕch ®¹i,
5* Giao tiÕp c¸c tr¹m ®Êu nèi (CSNL, SMT, SMA...)
6* Giao tiÕp ph©n phèi thêi gian,
- C¸c ®êng ma trËn:
7* Tèc ®é 4 Mbit/s,
TÊt c¶ ®îc cÊu tróc kÐp hoµn toµn.
1
Hệ thống ma trận chuyển mạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống ma trận chuyển mạch - Người đăng: Chi Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hệ thống ma trận chuyển mạch 9 10 613