Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống mạng CAN

Được đăng lên bởi someone2201-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 76 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAN 总线示意图
一、CAN 总线主干线路

总线串联线
CAN 总线主干

120 欧 姆 终 端
电阻

5 个 Y 型连
接器

带终端电阻的
Y 型连接器

CAN_H

CAN_
屏蔽

CAN_L

1 脚:CAN_H

2 脚:CAN_H

3 脚:CAN_屏蔽

二、SRT55C CAN 总线的分支终端

2023 控制器 CAN 线分支,
三根线均为双色线并且由控
制板下方引出。

GPS 模块 CAN 线分支,二
根线一根为黄色一根为灰
色。

摩菲表 CAN 分支和发动机 CAN 分支线上
均标识着”驾驶室后箱控制板”

摩菲表 CAN 分支:老车是从穿墙板引出,新车是
从驾驶室底部预埋孔引出,为单根线束没有分支。

发动机 CAN 分支:与摩菲表 CAN 分支的区别为
非单根线束有分支。

...
CAN 总线示意图
一、CAN 总线主干线路
CAN总线主干
5 Y 型连
接器
带终端电阻的
Y 型连接器
120 欧姆终端
电阻
总线串联线
Hệ thống mạng CAN - Trang 2
Hệ thống mạng CAN - Người đăng: someone2201-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hệ thống mạng CAN 9 10 121