Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống nạp nhiên liệu điện tử VVTi của Toyota

Được đăng lên bởi hoanglich
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1024 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hẹ

ẹu đ ẹ

-

01:09 | 11/10/2012
Hẹ

u

-

u
đọ

ẹ

đẹ -

u

đọng co

uu
đ u

đọng.
n c n n

t t

m n ên l u t ờ nay

u

-i
Hiẹ

iẹ
i

i

ng co

i n VVT-i (variable valve timing with int
i

ng co

i

i

iẹ

lu
iẹ

-i

phun nhie

i

i

i

iẹ

nu

32 bit; bo

ii i

i

iẹ

)

i

i

i.

i
.

i

)
i

iẹ . Hẹ

iẹ

i

ng cao mo-

ẹ
i

m ECU

iẹ

i

u

i

-i thu

i

)

i

i

i

iẹ

iẹ

i

.

N u

độ
i
i
iẹu ẹ

iẹ

u lu
.

i

iẹ
tho

nu
i

ng co
i

.

ng, ẹu

Tren co

ẹ

i

i

i
.

i
ẹ

.
iẹ

)

i

i

i
i i

i

iẹ

i

.

i
i

-

i

. ẹ

ẹ

-

i i

i

-i

i

u lu

ng co.

ẹ

So
Bộ đ ều

ă

i

u

Nguye

ộ i

i

-I

ển VTV-i
i

ă

-i
i

i

i

i

ă

i

ă

ă

i

)
iê .

ă

i

Van dầu đ ều
ỳ

iệ

ển p ố

í

ừ

i

i

ộ i

i

-i

ộ .

Hoạt độn của bộ đ ều
K i

ộ

ơ i

ển
i

mở sớm
ư

ư
ư

.

ô-men

Hoạt độn của bộ đ ều
K i

ộ

ơ i

ển

mở muộn

i

ư

ư
ư

Hoạt độn của bộ đ ều
K i

ộ

ơ i

ư

i

ển

ộ .

n uyên vị trí

i
ê

ộ

i
i

.

ư

i

ê

i

ô-

i

i
i

i

i iẹ

ẹ % nhie

iẹ

i

i

.

i

iẹm xa

ừ
ẹ moi

.

tru

Hiẹn nay, VVT-i
ừ
X

i

oxy du

i

iẹ

.
ô
Oto-hui

ỏ

u

độ

ệ

-i

i

i

ng co

i-

y

...
-
01:09 | 11/10/2012
--
ng co
ng.




 
-i
ng co
n VVT-i (variable valve timing with intng cao mo-
ng co m ECU
32 bit; bou
lu nu-i thu
-phun nhie 


u lu
 nung co
u
 tho
Hệ thống nạp nhiên liệu điện tử VVTi của Toyota - Trang 2
Hệ thống nạp nhiên liệu điện tử VVTi của Toyota - Người đăng: hoanglich
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hệ thống nạp nhiên liệu điện tử VVTi của Toyota 9 10 445