Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống phân phối khí thông minh của các hãng xe

Được đăng lên bởi Đặng Boss
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Tiểu Luận Tốt Nghiệp

Hệ Thống Phân Phối Khí VVT - I

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
KHOA KỸ THUẬT


TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề Tài :

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ THÔNG MINH VVT – I
( VARIABLE VALVE TIMING INTELLIGENT SYSTEM )

GVHD: NGUYỄN HUỲNH THI
SVTH: NGUYỄN THANH TUYẾN
MSSV: 008306018
TP. MỸ THO , tháng 6 ,năm 2011
NHẬN XÉT CỦA CÁN HƯỚNG DẪN BỘ
GVHD: NGUYỄN HUỲNH THI

1

SVTH : NGUYỄN THANH TUYẾN

Tiểu Luận Tốt Nghiệp

Hệ Thống Phân Phối Khí VVT - I

Họ và tên sinh viên : Nguyễn Thanh Tuyến
Ngành : Cơ Khí Động Lực
Lớp: Cao Đẳng Cơ Khí 08
Tên đề tài : Hệ Thống Phân Phối Khí Thông Minh VVT-I Trên ÔTÔ
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.....................................................
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khí VVT - I
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
KHOA KỸ THUẬT
TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề Tài :
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ THÔNG MINH VVT – I
( VARIABLE VALVE TIMING INTELLIGENT SYSTEM )
GVHD: NGUYỄN HUỲNH THI
SVTH: NGUYỄN THANH TUYẾN
MSSV: 008306018
TP. MỸ THO , tháng 6 ,năm 2011
NHẬN XÉT CỦA CÁN HƯỚNG DẪN BỘ
GVHD: NGUYỄN HUỲNH THI SVTH : NGUYỄN THANH TUYẾN
1
Hệ thống phân phối khí thông minh của các hãng xe - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống phân phối khí thông minh của các hãng xe - Người đăng: Đặng Boss
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Hệ thống phân phối khí thông minh của các hãng xe 9 10 198