Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống phanh tay trên ô tô

Được đăng lên bởi kakashi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 558 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hệ thống phanh tay trên ô tô
Hệ thống phanh tay hay còn gọi là phanh đậu xe, được vận hành bằng cơ khí, có công
dụng giữ cho xe đứng yên mỗi khi đậu xe, dù xe đang đậu ở những nơi độ dốc khác nhau.

Những nơi có độ ma sát giữa vỏ xe và mặt đường kém, phanh đậu xe s ẽ giữ không cho bánh xe
quay. Cơ cấu phanh tay phải có khóa cài kiểu cơ cấu bánh cóc để duy trì v ị trí phanh c ủa nó. Phanh
tay có thể dùng chung guốc phanh và trống phanh hoặc đĩa phanh với phanh hành trình, nh ưng
chúng phải tác động riêng biệt. Ngoài ra cơ cấu điều khiển của phanh tay ph ải không liên h ệ v ới
hoạt động của phanh hành trình.
Thật ra, phanh tay không được thiết kế cho khả năng dừng khi xe đang ch ạy, mà ch ỉ yêu c ầu là gi ữ
xe đứng yên khi xe đã dừng. Nếu ai cố gắng dừng xe mà chỉ dùng phanh tay thì s ẽ th ấy nó không
thích hợp và nguy hiểm như thế nào. Nếu phanh tay không nh ả ra hoàn toàn khi xe đang ch ạy s ẽ
dẫn đến sớm bị mòn, bố phanh láng bóng do hiện t ượng trượt bố phanh, nh ưng đi ều nguy hi ểm
hơn là nhiệt phát sinh có thể làm sôi dầu phanh d ẫn đến h ậu qu ả là phanh m ất tác d ụng.
a. Kết cấu và nguyên lý hoạt động phanh tay dẫn động phanh cơ khí
Dẫn động bằng cơ khí được lắp trên trục thứ cấp hộp số.
Kết cấu.

Hình 1. Phanh tay lắp trên trục thứ cấp hộp s ố

1. Nút ấn; 2. Tay điều khiển; 3. Đĩa tĩnh; 4. Chốt; 5. Lò xo;
6. Tang trống; 7. Vít điều khiển; 8. Guốc phanh.
Đĩa tĩnh (3) của phanh được bắt chặt vào cacte hộp số. Trên đĩa tĩnh lắp hai guốc phanh (8) đối
xứng nhau sao cho má phanh gần sát mặt tang tr ống phanh (6), l ắp trên tr ục th ứ c ấp c ủa h ộp s ố.
Đầu dưới của má phanh tỳ lên đầu hình côn của chốt điều chỉnh (7), đầu trên tỳ vào m ặt m ột c ụm
đẩy guốc phanh gồm một chốt (4) và hai viên bi cầu. Chốt đẩy guốc phanh thông qua hệ th ống tay
đòn được nối với tay điều khiển (2).
Nguyên lý hoạt động.
Muốn hãm xe chỉ cần kéo tay điều khiển (2) về phía sau qua hệ th ống tay đòn kéo ch ốt (4) ra phía
sau đẩy đầu trên của guốc phanh hãm cứng tr ục truyền động. Vị trí hãm c ủa tay đi ều khiển được
khóa chặt nhờ cơ cấu con cóc chèn vào vành răng của bộ khóa. Mu ốn nh ả phanh tay ch ỉ c ần ấn
ngón tay vào nút (1) để nhả cơ cấu con cóc rồi đẩy tay điều khiển (2) về phía tr ước. Lò xo (5) s ẽ
kéoguốc phanh trở lại vị trí ban đầu. Vít điều chỉnh (10) dùng để điều ch ỉnh khe h ở gi ữa má phanh
và tang trống.

Hình 2 . Phanh tay ôtô ZA3 – 53A.
b. Kết cấu và nguyên lý hoạt động của phanh tay dẫn động phanh khí nén
Kết cấu

Hình 3. Hệ thống phanh tay dẫn động phanh...
H th ng phanh tay trên ô tô
H th ng phanh tay hay còn g i là phanh u xe, c v n hành b ng c khí, có công đậ đượ ơ
d ng gi cho xe ng yên m i khi u xe, dù xe ang u nh ng n i d c khác nhau. đứ đ đ đậ ơ độ
Nh ng n i có ma sát gi a v xe và m t ng kém, phanh u xe s gi không cho bánh xe ơ độ đườ đậ
quay. C c u phanh tay ph i có khóa cài ki u c c u bánh cóc duy trì v trí phanh c a nó. Phanhơ ơ để
tay có th dùng chung gu c phanh và tr ng phanh ho c a phanh v i phanh hành trình, nh ng đĩ ư
chúng ph i tác ng riêng bi t. Ngoài ra c c u i u khi n c a phanh tay ph i không liên h v i độ ơ đ
ho t ng c a phanh hành trình. độ
Th t ra, phanh tay không c thi t k cho kh n ng d ng khi xe ang ch y, mà ch yêu c u là gi đượ ế ế ă đ
xe ng yên khi xe ã d ng. N u ai c g ng d ng xe mà ch ng phanh tay thì s th y nó không đứ đ ế
thích h p và nguy hi m nh th nào. N u phanh tay không nh ra hoàn toàn khi xe ang ch y s ư ế ế đ
d n n s m b mòn, b phanh láng bóng do hi n t ng tr t b phanh, nh ng i u nguy hi m đế ượ ượ ư đ
h n là nhi t phát sinh có th làm sôi d u phanh d n n h u qu là phanh m t tác d ng.ơ đế
a. K t c u và nguyên lý ho t ng phanh tay d n ng phanh c khíế độ độ ơ
D n ng b ng c khí c l p trên tr c th c p h p s . độ ơ đư
K t c u.ế
Hình 1. Phanh tay l p trên tr c th c p h p s
Hệ thống phanh tay trên ô tô - Trang 2
Hệ thống phanh tay trên ô tô - Người đăng: kakashi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hệ thống phanh tay trên ô tô 9 10 521