Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống phanh

Được đăng lên bởi Huy Long Tran
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 568 lần   |   Lượt tải: 6 lần
!" #$%&# '()* +$,* -./* 0 12 #$3*4 5$6*$ !$/( 7%/# '8 5$6*$
-1-
Kh¸i qu¸t vÒ phanh Kh¸i qu¸t chung
9: 4(;< #3+ -= +>6 <=# ?@ -6*4 +$AB 'C DE*4 ?@F +G* #$(H#
5$;( #A. I6 <=# JK+ JC< +$. +/+ L/*$ ?@ 7%6B +$&< JA(M
!$( *4NO( J/( -A5 LC* -A5 5$6*$F +P +Q% 5$6*$ #A. I6 <=#
JK+ R5$;* JK+ +>6 <S# -NO*4T JC< +$. +/+ L/*$ ?@ DE*4 JA(
'C U$V+ 5$W+ JK+ R7%/* #X*$T -6*4 <%3* 4(Y +$. ?@ #(H5 #W+
+$ABF D. -Z JC< +$. ?@ DE*4 JA(M [Z( U$/+ -(F *\*4 JN]*4
R-=*4 *\*4T +>6 +/+ L/*$ ?@ 7%6B -N]+ +$%B:* #$C*$
*$(2# D. <6 ^/# R*$(2# *\*4T L_*4 +/+$ #/+ -=*4 J)* +/+
5$6*$ JC< +$. +/+ L/*$ ?@ *4E*4 7%6BM
[4NO( J/( U$`*4 *$Y*4 5$;( L(H# DE*4 ?@ <C +a* 5$;( L(H#
+/+$ +$. ?@ DE*4 JA( #$@. b -c*$ +>6 <d*$M e$f*4 $A* *$NF
+/+ 5$6*$ 5$;( 4(;< #3+ -= #$@. <g+ #$X+$ $]5 'C DE*4 ?@
#NP*4 -3( h* -c*$ #I.*4 <=# -.A* -NO*4 #NP*4 -3( *4V* U$(
5$6*$ U$,* +Q5M e/+ +P +Q% +$X*$ #A. I6 +$g+ *\*4 DE*4
?@ *CB JC $2 #$3*4 5$6*$ *$N JC LC* -A5 5$6*$ 'C +/+ J35
?@M
RijiT
HÖ thèng phanh
eZ $6( J.A( $2 #$3*4 5$6*$M
12 #$3*4 5$6*$ +$X*$ -N]+ ^k DW*4 U$( ?@
-6*4 +$AB JC $2 #$3*4 5$6*$ +$l*M eZ J.A(
5$6*$ U(:% #6*4 #I3*4 'C 5$6*$ -m6F #$NO*4
-N]+ -(8% U$(:* L_*4 /5 ^%Q# #$%n JK+M
12 #$3*4 5$6*$ -o ?@ -N]+ ^k DW*4 U$( -p -o
?@M 12 #$3*4 5$6*$ -o ?@ #/+ -=*4 'C. +/+
5$6*$ L/*$ ^6% 7%6 +/+ DlB Uq. -: ?@ U$`*4
Dc+$ +$%B:* -N]+M
RijiT
Hệ thống phanh - Trang 2
Hệ thống phanh - Người đăng: Huy Long Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hệ thống phanh 9 10 548