Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống phát lực động cơ diesel

Được đăng lên bởi nguyenvietphuong992
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án thiết kế ĐCĐT

GVHD: Nguyễn Đình Hùng

MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU .......................................................................................................... 2
Chƣơng 1: PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỀN LÀM VIỆC VÀ YÊU CẦU............................ 3
1.1 Nhiệm vụ của hệ thống ................................................................................... 3
1.2 Điều kiện làm việc, yêu cầu và phân loại từng bộ phận trong hệ thống............ 3
Chƣơng 2 :CHỌN PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ............................................................ 6
2.1 Chọn phƣơng án thiết kế các chi tiết trong hệ thống ...................................... 6
2.2 Sơ đồ cấu tạo ............................................................................................... 7
2.3 Nguyên lý làm việc ....................................................................................... 8
Chƣơng 3: TÍNH TOÁN NHIỆT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG ..................................... 9
3.1 Các thông số cho trƣớc của động cơ .............................................................. 9
3.2 Chọn các thông số cho tính toán nhiệt ........................................................... 9
3.3 Tính toán nhiệt ............................................................................................ 12
Chƣơng 4 : TÍNH VÀ CHỌN THÔNG SỐ BỐ TRÍ CHUNG CỦA HỆ THỐNG ... 19
4.1 Phân tích động học cơ cấu thanh truyền – trục khuỷu .................................. 19
4.2 Phân tích động lực học cơ cấu thanh truyền trục khuỷu .............................. 22
Chƣơng 5 : THIẾT KẾ TÍNH TOÁN CÁC CỤM, CÁC CHI TIẾT HỆ THỐNG .... 28
5.1 Thiết kế phát thảo ...................................................................................... 28
5.2 Thiết kế cơ cấu phát lực ............................................................................. 29
5.3 Tính toán sức bền các chi tiết ..................................................................... 36
Chƣơng 6 : QUY TRÌNH THÁO, LẮP, ĐIỀU CHỈNH, BẢO DƢỠNG
VÀ SỮA CHỮA ................................................... 69
6.1 Tháo lắp nhóm Pit-tông, xéc măng, thanh truyền ....................................... 69
6.2 Kiểm tra tình trạng kỹ thuật nhóm Pit-tông, xéc măng, thanh truyền .......... 72
6.3 Sửa chữa nhóm Pit-tông, xéc măng, thanh truyền ....................................... 76
TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................... 79

SVTH: Lê Khắc Vũ

Trang 1

Đồ án thiết kế ĐCĐT

GVHD:...
Đồ án thiết kế ĐCĐT GVHD: Nguyn Đình Hùng
SVTH: Lê Khắc Vũ Trang 1
MC LC
Trang
LỜI NÓI ĐU .......................................................................................................... 2
Chƣơng 1: PHÂN TÍCH ĐIỀU KIN LÀM VIC VÀ YÊU CU............................ 3
1.1 Nhim v ca h thng ................................................................................... 3
1.2 Điu kin làm vic, yêu cu và phân loi tng b phn trong h thng............ 3
Chƣơng 2 :CHỌN PHƢƠNG ÁN THIẾT K............................................................ 6
2.1 Chọn phƣơng án thiết kế các chi tiết trong h thng ...................................... 6
2.2 Sơ đồ cu to ............................................................................................... 7
2.3 Nguyên lý làm vic ....................................................................................... 8
Chƣơng 3: TÍNH TOÁN NHIỆT ĐỘNG CƠ ĐT TRONG ..................................... 9
3.1 Các thông s cho trƣớc của động cơ .............................................................. 9
3.2 Chn các thông s cho tính toán nhit ........................................................... 9
3.3 Tính toán nhit ............................................................................................ 12
Chƣơng 4 : TÍNH VÀ CHN THÔNG S B TRÍ CHUNG CA H THNG ... 19
4.1 Phân tích đng học cơ cấu thanh truyn trc khuu .................................. 19
4.2 Phân tích đng lc học cấu thanh truyn trc khuu .............................. 22
Chƣơng 5 : THIT K TÍNH TOÁN CÁC CM, CÁC CHI TIT H THNG .... 28
5.1 Thiết kế phát tho ...................................................................................... 28
5.2 Thiết kế cấu phát lc ............................................................................. 29
5.3 Tính toán sc bn các chi tiết ..................................................................... 36
Chƣơng 6 : QUY TRÌNH THÁO, LẮP, ĐIỀU CHNH, BO DƢỠNG
VÀ SA CHA ................................................... 69
6.1 Tháo lp nhóm Pit-tông, xéc măng, thanh truyn ....................................... 69
6.2 Kim tra tình trng k thut nhóm Pit-tông, xéc măng, thanh truyn .......... 72
6.3 Sa cha nhóm Pit-tông, xéc măng, thanh truyn ....................................... 76
TÀI LIU THAM KHO ....................................................................................... 79
hệ thống phát lực động cơ diesel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống phát lực động cơ diesel - Người đăng: nguyenvietphuong992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
hệ thống phát lực động cơ diesel 9 10 469