Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống phủ sóng trong tòa nhà cao tầng

Được đăng lên bởi thechienktvt81
Số trang: 187 trang   |   Lượt xem: 4614 lần   |   Lượt tải: 37 lần
PHẦN A
GIỚI THIỆU

Trang i

LỜI CẢM ƠN


Lời đầu tiên nhóm sinh viên thực hiện xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn
thầy Trƣơng Ngọc Hà, ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn trong suốt quá trình hoàn thành
luận văn này. Thầy đã mở ra cho nhóm sinh viên thực hiện những vấn đề khoa học
hƣớng nhóm thực hiện đề tài vào nghiên cứu các lĩnh vực hết sức thiết thực và vô
cùng bổ ích, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhóm sinh viên thực hiện học tập và
nghiên cứu. Nhóm sinh viên thực hiện đã học hỏi đƣợc rất nhiều ở thầy phong cách
làm việc, cũng nhƣ phƣơng pháp nghiên cứu khoa học của thầy… Nhóm luôn đƣợc
thầy cung cấp các tài liệu, các chỉ dẫn hết sức quý báu khi cần thiết trong suốt thời
gian thực hiện luận văn.
Nhóm sinh viên thực hiện cũng xin thể hiện sự kính trọng và lòng biết ơn
đến quý thầy cô trong khoa Điện – Điện tử, những ngƣời đã trang bị cho nhóm rất
nhiều kiến thức chuyên ngành, cũng nhƣ sự chỉ bảo, giúp đỡ tận tình của quý thầy
cô đối với nhóm sinh viên thực hiện trong suốt quá trình học tập.
Nhân đây, nhóm sinh viên thực hiện xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bố, mẹ
và những ngƣời thân trong gia đình, cảm ơn những tình cảm và những lời động viên
nhóm sinh viên thực hiện trong suốt quá trình hoàn thành luận văn này.
Nhóm sinh viên thực hiện cũng xin đƣợc cảm ơn tất cả anh chị, các bạn học,
những ngƣời đã cung cấp và chia sẻ những tài liệu, thông tin quý báu trong suốt quá
trình học tập, nghiên cứu, hoàn thành luận văn này.

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 2011
Nhóm sinh viên thực hiện
NGUYỄN TOÀN VĂN
DƢƠNG LÊ NHẬT TIẾN

Trang ii

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH


QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI
Họ và tên sinh viên:…………………………………MSSV:
.………………………………...MSSV:
Ngành: Công Nghệ Điện tử-Viễn thông
Tên đề tài: …………………………………………………………………………...
1) Cơ sở ban đầu:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
2) Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
3) Các bản vẽ:
..............................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống phủ sóng trong tòa nhà cao tầng - Người đăng: thechienktvt81
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
187 Vietnamese
hệ thống phủ sóng trong tòa nhà cao tầng 9 10 79