Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG PHỤ

Được đăng lên bởi haidaioto
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 866 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phần 6:

CAÙC HEÄ THOÁNG PHUÏ

6.1 HEÄ THOÁNG CAÛNH BAÙO PHÍA SAU
6.1.1 Toång quan veà heä thoáng

boä dung aâm

Caûm bieán sieâu aâm
Boä ñieàu khieån caûnh baùo phía

sau

Hình 6.1: Vò trí caùc boä phaän cuûa heä thoáng treân xe
Heä thoáng ñieàu khieån caûnh baùo phía sau ñöôïc gaén ôû beân trong beân traùi vaø beân phaûi khoang
haønh lyù cuûa xe .
Caûm bieán sieâu aâm
Soùng sieâu thanh söû duïng taàn soá dao ñoäng aâm thanh cao vaø phaûn hoài chuùng. Soùng sieâu aâm dao
ñoäng (taàn soá cao, 40 +/ 5 kHz) ñöôïc taïo ra bôûi caûm bieán sieâu aâm. Caùc xung aâm thanh truyeàn
qua khoâng khí cho ñeán khi chuùng va ñaäp vaøo moät ranh giôùi. Moät soá aâm thanh dao ñoäng ñöôïc

phaûn xaï trôû laïi caûm bieán, trong khi moät soá khaùc tieáp tuïc truyeàn ñi xa hôn cho ñeán khi chuùng
gaëp moät gianh giôùi khaùc vaø ñöôïc phaûn xaï trôû laïi. Caùc soùng phaûn xaï nhaän ñöôïc töø caûm bieán vaø
ñöôïc chuyeån tôùi boä ñieàu khieån. Boä ñieàu khieån tính toaùn khoaûng caùch töø caûm bieán ñeán gianh
giôùi phaûn xaï baèng caùch söû duïng toác ñoä cuûa aâm thanh (340m/s) vaø thôøi gian moãi moät phaûn xaï
trôû laïi.
löu yù :
trong baûng höôùng daãn ñöôïc vieát baèng coâng thöùc sau V = 331.5 +0.6t (m/s) theo ñoù V bieåu
dieãn cho toác ñoä truyeàn soùng sieâu aâm vaø t bieåu dieãn cho nhieät ñoä.
Veà cô baûn heä soá ñieàu chænh nhieät ñoä yeâu caàu boå sung löôïng khoâng khí thay ñoåi, nhö laø
Maät ñoä khoâng khí aûnh höôûng ñeán toác ñoä truyeàn soùng sieâu aâm. Hai loaïi caûm bieán ñöôïc söû
duïng laø
Loaïi phaùt hieän tröïc tieáp: Moät caûm bieán truyeàn ñi vaø tín hieäu nhaän ñöôïc ñeå ño khoaûng caùch.
Loaïi giaùn tieáp phaùt hieän: Moät caûm bieán truyeàn tín hieäu vaø caûm bieán khaùc nhaän ñöôïc tín hieäu
ñeå ño khoaûng caùch. Khi löïa choïn ñaûo ngöôïc, ñieän aùp 12V ñöôïc caáp cho boä ñieàu khieån.
Moät daïng soùng giöõa 0-3V coù theå ño ñöôïc ôû doøng TX. Khi caûm bieán taïo ra soùng sieâu aâm baèng
caùch söø duïng hieäu quaû aùp ñieän, daây naøy ñöôïc duøng ñeå gaây ra moät söï bieán daïng cuûa maøng
ngaên. 0V= maøng bò bieán daïng, 3V= vò trí ban ñaàu.

Hình 6.2: Hoaït ñoäng cuûa caûm bieán

Moät daïng soùng giöõa 0-1V coù theå ño ñöôïc ôû doøng RX. Nhöõng dao ñoäng soùng gaây ra maøng
ngaên bò bieán daïng. Do ñoù caûn trôû caùc phaàn töû aùp löïc thay ñoåi vaø moät daïng soùng giöõa 0V-1V
coù theå ño ñöôïc ôû doøng RX. Töông töï caûm bieán söû duïng hieäu öùng aùp ñieän ñeå ño soùng, aâm
thanh phaûn hoài vaø tín hieäu ñieän aùp ñaàu ra (0-1V, RX) ñeán boä...
Phần 6: CAÙC HEÄ THOÁNG PHUÏ
6.1 HEÄ THOÁNG CAÛNH BAÙO PHÍA SAU
6.1.1 Toång quan veà heä thoáng
Hình 6.1: Vò trí caùc boä phaän cuûa heä thoáng treân xe
Heä thoáng ñieàu khieån caûnh baùo phía sau ñöôïc gaén ôû beân trong beân traùi v beân phaûi khoang
haønh lyù cuûa xe .
Caûm bieán sieâu aâm
Soùng sieâu thanh söû duïng taàn soá dao ñoäng aâm thanh cao vaø phaûn hoài chuùng. Soùng sieâu aâm dao
ñoäng (taàn soá cao, 40 +/ 5 kHz) ñöôïc taïo ra bôûi caûm bieán sieâu aâm. Caùc xung aâm thanh truyeàn
qua khoâng khí cho ñeán khi chuùng va ñaäp vo moät ranh giôùi. Moät soá aâm thanh dao ñoäng ñöôïc
Caûm bieán sieâu aâm
Boä ñieàu khieån caûnh baùo phía
sau
boä dung aâm
HỆ THỐNG PHỤ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG PHỤ - Người đăng: haidaioto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
HỆ THỐNG PHỤ 9 10 894