Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống phun dầu diezel điện tử trên xe hơi

Được đăng lên bởi trannamthang184
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 770 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Giaùo aùn heä thoáng nhieân lieäu EDC vaø Common Rail

NOÄI DUNG CHÖÔNG TRÌNH
CHÖÔNG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TEÂN BAØI GIAÛNG
Ñoäng cô diesel – Heä thoáng nhieân lieäu –
Caùc heä thoáng phuï
Buoàng ñoát vaø kim phun
Bôm cao aùp caù nhaân PF
Bôm cao aùp thaúng haøng PE
Bôm cao aùp phaân phoái EP/VE –KE/VE
Heä thoáng nhieân lieäu kim bôm lieân hôïp
GM
Heä thoáng nhieân lieäu EDC vaø Common
Rail
Toång Coäng:

TC
7.5T

SOÁ TIEÁT
LT
BT
3T

KT

09 G

07T
07T
09T
13T

2.5T
2.5T
4.5T
04T

09 G
09 G
18 G
18 G

6.5T

02T

09 G

13T

04T

18 G

67.5T

22.5T

90G

Vò trí cuûa baøi giaûng thuoäc:
Chöông VII: Heä thoáng nhieân lieäu EDC vaø Common Rail

Trang 1

Giaùo aùn heä thoáng nhieân lieäu EDC vaø Common Rail
2. Giaùo aùn:
Giaùo aùn soá: 07

Thôøi gian thöïc hieän: 45 phuùt
Lôùp: 04105
Soá tieát ñaõ giaûng: 2
Thöïc hieän ngaøy: 29 – 04 - 2008

Teân baøi: Heä thoáng nhieân lieäu EDC vaø Common Rail treân ñoäng cô Diesel
Muïc tieâu:
Sau khi hoïc xong baøi hoïc naøy caùc sinh vieân coù khaû naêng:
1. Giaûi thích ñöôïc nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa heä thoáng nhieân lieäu Common Rail
treân ñoäng cô Diesel
2. Giaûi thích ñöôïc caáu taïo caùc boä phaän cuûa heä thoáng Common Rail
3. Giaûi thích ñöôïc nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa kim phun ñieàu khieån baèng ñieän töû.
Yeâu caàu:
1 Sinh vieân naém vöõng nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa heä thoáng ñieàu khieån baèng ñieän töû
treân ñoäng cô
2 Sinh vieân ñaõ hoïc xong heä thoáng nhieân lieäu ñieàu khieån baèng cô khí treân ñoäng cô
Diesel
3 Sinh vieân coù khaû naêng vaän haønh hoaït ñoäng moät ñoäng cô Diesel
Ñoà duøng vaø phöông tieän daïy hoïc:
Baûng ñen, phaán, maøn chieáu, projector, maùy vi tính, moâ hình caét bôm cao aùp, kim
phun oáng phaân phoái Common Rail …
I. OÅN ÑÒNH LÔÙP

Thôøi gian: 02 phuùt

Soá SV vaéng:............................ Teân sinh vieân:.................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
II. KIEÅM TRA BAØI CUÕ

Thôøi gian: 05 phuùt

Caâu hoûi kieåm tra:
1. Trình baøy nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa van SPV vaø TCV treân heä thoáng EDC?
2. Ñieàu khieån phun sôùm vaø löu löôïng nhieân lieäu EDC treân ñoäng cô Diesel ?
Döï kieán SV ñöôïc kieåm tra(Ñieåm soá): 3 sinh vieân
Hoï vaø teân SV
Nguyeãn Vaên An
Traàn Minh Ha...
Giaùo aùn heä thoáng nhieân lieäu EDC vaø Common Rail
NOÄI DUNG CHÖÔNG TRÌNH
CHÖÔNG TEÂN BAØI GIAÛNG
SOÁ TIEÁT
TC LT BT KT
1. Ñoäng cô diesel – Heä thoáng nhieân lieäu –
Caùc heä thoáng phuï
7.5T 3T 09 G
2. Buoàng ñoát vaø kim phun 07T 2.5T 09 G
3. Bôm cao aùp caù nhaân PF 07T 2.5T 09 G
4. Bôm cao aùp thaúng haøng PE 09T 4.5T 18 G
5. Bôm cao aùp phaân phoái EP/VE –KE/VE 13T 04T 18 G
6. Heä thoáng nhieân lieäu kim bôm lieân hôïp
GM
6.5T 02T 09 G
7. Heä thoáng nhieân lieäu EDC vaø Common
Rail
13T 04T 18 G
Toång Coäng: 67.5T 22.5T 90G
Vò trí cuûa baøi giaûng thuoäc:
Chöông VII: Heä thoáng nhieân lieäu EDC vaø Common Rail
Trang 1
Hệ thống phun dầu diezel điện tử trên xe hơi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống phun dầu diezel điện tử trên xe hơi - Người đăng: trannamthang184
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Hệ thống phun dầu diezel điện tử trên xe hơi 9 10 689