Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống rót

Được đăng lên bởi nhockcoi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 485 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xác định kích thước hệ thống rót

Trước tiên xác định tổng tiết diện rãnh dẫn, còn tiết diện rãnh lọc xỉ và tiết diện ống rót
lấy theo tỉ lệ.

1. Tính tổng tiết diện các rãnh dẫn (ΣFrd):

ΣFrd =

G
0,31.μ.t . √ H p

Trong đó:






ΣFrd: tổng tiết diện của các rãnh dẫn tính bằng (cm2)
G: khối lượng vật đúc kể cả hệ thống rót, đậu ngót, đậu hơi (kg)
o Đối với vật đúc bằng gang xám có thể lấy khối lượng của hệ thống rót, đậu
ngót, đậu hơi bằng 25%G.
μ: hệ số trở lực của khuôn phụ thuộc vào kim loại đúc, loại khuôn và trở lực khuôn
(lớn, trung bình, nhỏ)

Bảng 1: hệ số trở lực của khuôn μ đối với vật đúc bằng gang và thép.
Trở lực khuôn
Loại vật đúc

Loại khuôn
Lớn

Trung bình

Nhỏ

Khuôn tươi

0,35

0,42

0,5

Khuôn khô

0,41

0,48

0,6

Khuôn tươi

0,25

0,32

0,42

Khuôn khô

0,3

0,38

0,5

GANG

THÉP

Hp = H -

2

P
2C

Hp: chiều cao của cột áp kim loại lỏng tính bằng (cm)
Trong đó:
 H: chiều cao từ rãnh dẫn đến ngang cốc rót (cm)
 P: chiều cao từ rãnh dẫn đến phần cao nhất của vật đúc, (cm)
 C: chiều cao toàn bộ vật đúc.
Tùy theo cách dẫn kim loại vào lòng khuôn mà ta có trị số Hp như sau:
Rót từ trên xuống: p = 0, Hp = H

Rót từ bên hông: p =

C
2

, Hp = H -

Rót từ dưới lên: p = c, Hp = H -

C
8

C
2

t: thời gian rót (s)

Thời gian rót kim loại vào khuôn có thể được xác định từ một trong những công
thức kinh nghiệm sau:
Đối với vật đúc thành mỏng đến 15mm và khối lượng đến 450kg bằng gang
và bằng thép:
t = s.

√G

với:
 G: khối lượng của vật đúc kể cả hệ thống rót, đậu ngót và đậu hơi,
(kg)
 s: hệ số kinh nghiệm căn cứ vào thành dầy trung bình của vật đúc
Khi thành dày vật đúc đến 3,5 mm thì s = 1,68
Khi thành dày vật đúc từ 3,6 – 7,9 mm thì s = 1,85
Khi thành dày vật đúc từ 8mm trở lên thì s = 2,2

Đối với vật đúc cỡ vừa và lớn khối lượng dưới 100 kg bằng gang và thép
thì tính theo công thức
t = s. 3

√ δ.G

với:
 δ: chiều dày chính hay trung bình của vật đúc (mm)
Vật đúc dày đến 10mm thì s = 1,0
Vật đúc dày đến 10 – 20 mm thì s = 1,35
Vật đúc thành dày đến 20 – 40 mm thì s = 1,5
Vật đúc thành dày trên 40 mm thì s = 1,7

Nếu căn cứ vào khối lượng của vật đúc thì trị số s như sau:

Đối với vật đúc bằng gang:
Vật đúc có khối lượng dưới 1 tấn, trị số s = 1,4 – 1,6
Vật đúc có khối lượng trung bình (1 – 10 tấn), s = 1,6 – 1,9

Vật đúc có thành dày, khối lượng lớn (10 – 50 tấn), s = 1,4 –
2,3

Đối với vật đúc bằng thép
Vật đúc có khối lượng dưới 1 tấn, s = 1 – 1,5
Vật đúc có khối lượng trung bình (1 – 10 tấn), s = 1,2 – 2,0
Vật đúc có thành d...
Xác định kích thước hệ thống rót
Trước tiên xác định tổng tiết diện rãnh dẫn, còn tiết diện rãnh lọc xỉ và tiết diện ống rót
lấy theo tỉ lệ.
1. Tính tổng tiết diện các rãnh dẫn (ΣF
rd
):
ΣF
rd
=
G
0 ,31 . μ . t .
H
p
Trong đó:
ΣF
rd
: tổng tiết diện của các rãnh dẫn tính bằng (cm
2
)
G: khối lượng vật đúc kể cả hệ thống rót, đậu ngót, đậu hơi (kg)
o Đối với vật đúc bằng gang xám có thể lấy khối lượng của hệ thống rót, đậu
ngót, đậu hơi bằng 25%G.
μ: hệ số trở lực của khuôn phụ thuộc vào kim loại đúc, loại khuôn và trở lực khuôn
(lớn, trung bình, nhỏ)
Bảng 1: hệ số trở lực của khuôn μ đối với vật đúc bằng gang và thép.
Loại vật đúc Loại khuôn
Trở lực khuôn
Lớn Trung bình Nhỏ
GANG
Khuôn tươi 0,35 0,42 0,5
Khuôn khô 0,41 0,48 0,6
THÉP
Khuôn tươi 0,25 0,32 0,42
Khuôn khô 0,3 0,38 0,5
Hệ thống rót - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống rót - Người đăng: nhockcoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hệ thống rót 9 10 112