Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống sản xuất

Được đăng lên bởi pphucvinh1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG SẢN XUẤT
(phần 1)
Nội dung:
1.1 Nền sản xuất công nghiệp
1.2 Phân loại hệ thống sản xuất
1.3 Chức năng của sản xuất
1.4 Xử lí thông tin trong sản xuất
II. Bài tập trắc nghiệm
1. Chúng ta có thể chia sản xuất
công nghiệp thành:
A) Sản xuất đơn chiếc, sản xuất
theo lô và sản xuất khối lớn
B) Sản xuất công nghiệp và công
nghiệp xử lí
C) Công nghiệp gia công và công
nghiệp lắp ráp
D) Công nghiệp sản xuất và công
nghiệp tự động hoá
2. Chức năng nào của sản xuất
làm tăng giá trị của sản phẩm?
A) Lắp ráp, dự trữ và cung cấp
nguyên vật liệu
B) Kiểm tra và sửa chữa
C) Gia công, xử lý và lắp ráp
D) Kiểm soát quá trình
3. Để phân biệt sản xuất khối
lớn, người ta thường căn cứ vào:
A) Sản xuất theo sản lượng hay
sản xuất theo quá trình
B) Sản xuất công nghiệp hay sản
xuất xử lý
C) Sản xuất cơ bản hay sản xuất
tự động hoá
D) Sản xuất theo nhu cầu hay sản
xuất không theo nhu cầu
4. Chọn phát biểu sai về chức
năng của sản xuất:
A) Quá trình gia công gồm gia
công cơ bản, gia công chuyên,
I.

B)

C)
D)

5.
A)
B)

C)

D)
6.
A)
B)
C)
D)
7.

gia công lý tính và gia công
hoàn chỉnh
Lắp ráp và dự trữ, cung cấp
nguyên liệu phải thực hiện trong
quá trình sản xuất
Kiểm soát là nhiệm vụ của các
cấp quản lý
Sản phẩm của quá trình lắp ráp
là bán thành phẩm và thành
phẩm
Sản xuất theo sản lượng khác
sản xuất theo quá trình là:
Là sản xuất khối lớn
Sản xuất với sản phẩm rời rạc
hoặc họ sản phẩm đã được
chuẩn hoá
Việc di chuyển, cung cấp
nguyên vật liệu được thực hiện
bởi băng tải hoặc thiết bị cung
cấp
Sản xuất trên dây chuyền sản
xuất phức tạp
Chọn phát biểu sai về sản xuất
đơn chiếc:
Thiết bị sản xuất phải thật linh
động và đa năng
Sản xuất vượt mức để dự trữ
Tay nghề của công nhân cao
Trong mỗi lần chỉ sản xuất một
loại sản phẩm riêng biệt
Chọn phát biểu sai:

A) Sản xuất đơn chiếc thường sản
xuất với số lượng nhỏ và đa
dạng về chủng loại
B) Sản xuất theo lô thường sản
xuất với sản lượng trung bình
theo từng lô, có thể cùng loại
hay khác loại
C) Sản xuất khối lớn thường sản
xuất liên tục ứng với một hoặc
họ sản phẩm cụ thể
D) Sản xuất theo sản lượng thường
sản xuất với sản phẩm rời rạc
8. Chọn phát biểu sai:
A) Chức năng kinh doanh là việc
trao đổi thương thảo với khách
hàng
B) Bảng điều độ sản xuất chính là
một trong những công việc trong
hoạch định sản xuất
C) Chu kì thiết kế là từ khi sản
phẩm được thiết kế cho đến khi
sản xuất sản phẩm đưa vào kho
D) Kiểm soát sản xuất liên quan
đến quản lý điều hành
9. Ưu điểm của sản xuất theo lô là:
A) Thoả mã...
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG SẢN XUẤT
(phần 1)
I. Nội dung:
1.1 Nền sản xuất công nghiệp
1.2 Phân loại hệ thống sản xuất
1.3 Chức năng của sản xuất
1.4 Xử lí thông tin trong sản xuất
II. Bài tập trắc nghiệm
1. Chúng ta có thể chia sản xuất
công nghiệp thành:
A) Sản xuất đơn chiếc, sản xuất
theo lô và sản xuất khối lớn
B) Sản xuất công nghiệp và công
nghiệp xử lí
C) Công nghiệp gia công và công
nghiệp lắp ráp
D) Công nghiệp sản xuất và công
nghiệp tự động hoá
2. Chức năng nào của sản xuất
làm tăng giá trị của sản phẩm?
A) Lắp ráp, dự trữ và cung cấp
nguyên vật liệu
B) Kiểm tra và sửa chữa
C) Gia công, xử lý và lắp ráp
D) Kiểm soát quá trình
3. Để phân biệt sản xuất khối
lớn, người ta thường căn cứ vào:
A) Sản xuất theo sản lượng hay
sản xuất theo quá trình
B) Sản xuất công nghiệp hay sản
xuất xử lý
C) Sản xuất cơ bản hay sản xuất
tự động hoá
D) Sản xuất theo nhu cầu hay sản
xuất không theo nhu cầu
4. Chọn phát biểu sai về chức
năng của sản xuất:
A) Quá trình gia công gồm gia
công cơ bản, gia công chuyên,
gia công lý tính và gia công
hoàn chỉnh
B) Lắp ráp và dự trữ, cung cấp
nguyên liệu phải thực hiện trong
quá trình sản xuất
C) Kiểm soát là nhiệm vụ của các
cấp quản lý
D) Sản phẩm của quá trình lắp ráp
là bán thành phẩm và thành
phẩm
5. Sản xuất theo sản lượng khác
sản xuất theo quá trình là:
A) Là sản xuất khối lớn
B) Sản xuất với sản phẩm rời rạc
hoặc họ sản phẩm đã được
chuẩn hoá
C) Việc di chuyển, cung cấp
nguyên vật liệu được thực hiện
bởi băng tải hoặc thiết bị cung
cấp
D) Sản xuất trên dây chuyền sản
xuất phức tạp
6. Chọn phát biểu sai về sản xuất
đơn chiếc:
A) Thiết bị sản xuất phải thật linh
động và đa năng
B) Sản xuất vượt mức để dự trữ
C) Tay nghề của công nhân cao
D) Trong mỗi lần chỉ sản xuất một
loại sản phẩm riêng biệt
7. Chọn phát biểu sai:
Hệ thống sản xuất - Trang 2
Hệ thống sản xuất - Người đăng: pphucvinh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hệ thống sản xuất 9 10 526