Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống Scada

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑEÀ TAØI NGHIEÂN CÖÙU KHOA
HOÏC
NGHIEÂN CÖÙU VAØ THI COÂNG MOÂ HÌNH
SCADA

MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
-Xây dựng hệ giám sát và điều khiển cho mạng lưới điện hạ
thế, thể hiện được các chức năng cơ bản: thu thập dữ liệu,
hiển thị, điều khiển, quản lí.
-Thực hiện một mô hình thu nhỏ của hệ giám sát và điều
khiển lưới cấp điện hạ thế với các chức năng cơ bản.
-Tuy có tham khảo những giải pháp khác nhau, trên các h ệ
thống SCADA của điện lực cũng như công nghiệp, tuy nhiên
trong điều kiện thực tế khi thực hiện , đề tài đã giới h ạn trong
việc thực hiện ở phạm vi một lưới điện phân phối hạ th ế tối
thiểu.
-Tuy vậy, mô hình thực hiện vẫn có thể đại diện cho m ột gi ải
pháp khả thi với qui mô lưới điện lớn hơn và mức độ phức tạp
cao hơn, và chứng tỏ khả năng có thể được phát triển và hòan
thiện để đạt đến các chức năng cao cấp như các h ệ SCADA
chuyên nghiệp.

MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
1. Giaùm saùt , ño vaø hieån thò caùc thoâng soá doøng I, aùp U , coâng suaát S-P-Q ,.. cuûa löôùi haï
theá
2. Theo doõi &ø phaùt hieän kòp thôøi caùc tình huoáng söï coá xaõy ra treân löôùi haï theá bao
goàm:
Caùc daïng söï coá ngaén maïch 1 pha , 2 pha , 3 pha caû treân nhaùnh chính cuõng nhö treân töøng
nhaùnh taûi ñaàu cuoái.
Caùc daïng söï coá maát aùp pha (1 pha, 2 pha hay caû 3 pha ) treân nhaùnh chính cuõng nhö treân töøng
nhaùnh taûi ñaàu cuoái.
Caùc daïng söï coá thaáp aùp vaø quaù aùp do bieán ñoäng nguoàn treân löôùi haï theá ( do taûi ñoäng
cô khôûi ñoäng tröïc tieáp , do löôùi ñieän nguoàn khoâng oån ñònh , ..).
Caùc daïng söï coá doøng roø xuaát hieän treân ñöôøng daây hay doøng roø töø pha noái voõ thieát bò
(phoái hôïp vôùi ELCB baûo veä so leäch).
3. Kòp thôøi phaùt tín hieäu ñieàu khieån CONTACTOR ngaét maïch trong caùc tình huoáng caàn
ngaét maïch (VD söï coá ngaén maïch hay söï coá quaù taûi keùo daøi ..) nhöng CB baûo veä cho
nhaùnh taûi vì lyù do naøo ñoù khoâng ngaét maïch kòp.
4. Löu tröõ caùc moác thôøi ñieåm bò söï coá, khoaûng thôøi gian nhaùnh taûi phaûi ngaét maïch do
söï coá , nguyeân nhaân phaùt sinh söï coá (quaù aùp , thaáp aùp , ngaén maïch , maát pha hay quaù
taûi keùo daøi ) cuõng nhö soá laàn bò söï coá treân nhaùnh chính cuõng nhö treân töøng nhaùnh
taûi ñaàu cuoái.
Neáu taêng cöôøng theâm ñöôïc soá ngoõ INPUT / OUTPUT , coù theå môû roäng khaû naêng theo
doõi vaø töï ñoäng buø heä soá coâng suaát cos ϕ cho nhaùnh chính cuõng nhö cho töøng nhaùnh taûi
ñaàu cuoái.
5. Hieån thò daïng ñoà thò (TREND DIAGRAM) giaù trò doøng I, aùp U , coâng suaát S-P-Q theo

MicroSC...
ÑEÀ TAØI NGHIEÂN CÖÙU KHOA
HOÏC
NGHIEÂN CÖÙU V THI COÂNG MOÂ NH
SCADA
Hệ thống Scada - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống Scada - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hệ thống Scada 9 10 756