Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống số cơ bản

Được đăng lên bởi aren-00795
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 7

HỆ THỐNG SỐ CƠ BẢN

I. BIỂU DIỄN SỐ:
Một số trong hệ thống số ñược tạo ra từ một hay nhiều
ký số (digit), có thể bao gồm 2 phần: phần nguyên và
phần lẻ, ñược phân cách nhau bằng dấu chấm cơ số
(radix).
Trọng số (Weight) của mỗi ký số phụ thuộc vào vị trí
của ký số ñó.
Trọng số = Cơ số Vị trí
Bài giảng môn Kỹ thuật ðiện tử
GV: Lê Thị Kim Anh

1

Vị trí của ký số ñược ñánh thứ tự từ 0 cho ký số hàng
ñơn vị, thứ tự này ñược tăng lên 1 cho ký số bên trái
và giảm ñi 1 cho ký số bên phải.
Giá trị của số ñược tính bằng tổng của các tích ký số
với trọng số.

Giá trị = ∑ Ký số. Trọng số
Ký số ở tận cùng bên trái ñược gọi là ký số có trọng
số lớn nhất (Most Significant Digit – MSD), ký số ở
tận cùng bên phải ñược gọi là ký số có trọng số nhỏ
nhất (Least Significant Digit – LSD).
Bài giảng môn Kỹ thuật ðiện tử
GV: Lê Thị Kim Anh

2

HỆ THỐNG SỐ THẬP PHÂN (DECIMAL - DEC)
Hệ thập phân có cơ số là 10, sử dụng 10 ký số là
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.
Ví dụ:

2

1

0

.

-1

-2

-3

2

4

7

.

6

2

5

102

101

100

.

10-1

10-2

10-3

Giá trị :
2x102 + 4x101 + 7x100 + 6x10-1 +2x10-2 + 5x10-3= 247.625
ðể phân biệt số thập phân với số của các hệ thống số
khác, ta thêm ký hiệu D (decimal) hoặc 10 ở dạng chỉ
số dưới vào ñằng sau.
Bài giảng môn Kỹ thuật ðiện tử
GV: Lê Thị Kim Anh

3

HỆ THỐNG SỐ NHỊ PHÂN (BINARY-BIN)
Hệ nhị phân có cơ số là 2, sử dụng 2 ký số là 0 và 1.
Nguyên tắc tạo ra số nhị phân, cách tính trọng số và
giá trị của số nhị phân tương tự với cách ñã thực
hiện ñối với số thập phân.
Số nhị phân ñược ký hiệu bởi ký tự B (binary) hoặc
số 2 ở dạng chỉ số dưới.

Bài giảng môn Kỹ thuật ðiện tử
GV: Lê Thị Kim Anh

4

Mỗi ký số trong hệ nhị phân ñược gọi là 1 bit (binary
digit).
Bit nằm tận cùng bên trái ñược gọi là bit có trọng số
lớn nhất (Most Significant Bit –MSB).
Bit nằm tận cùng bên phải ñược gọi là bit có trọng số
nhỏ nhất (Least Significant Bit –LSB).
Số nhị phân ñược dùng ñể biểu diễn các tín hiệu
trong mạch số.
2
1
0
.
-1
-2
-3
Ví dụ:

1

0

1

.

0

1

1

22

21

20

.

2-1

2-2

2-3

Giá trị : 1x22 + 0x21 + 1x20 + 0x2-1 +1x2-2 + 1x2-3= 5.375
Bài giảng môn Kỹ thuật ðiện tử
GV: Lê Thị Kim Anh

5

HỆ THỐNG THẬP LỤC PHÂN (HEX)
Cơ số là 16. Biểu diễn bởi 16 ký tự 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, A, B, C, D, E, F.
Hexadecimal Decimal Binary
0
1
2
3
4
5
6
7

0
1
2
3
4
5
6
7

0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111

Hexadecimal Decimal Binary
8
9
A
B
C
D
E
F

Bài giảng môn Kỹ thuật ðiện tử
GV: Lê Thị Kim Anh

8
9
10
11
12
13
14
15

1000
1001
1010
1011
1100...
Bài giảng môn Kỹ thuật ðiện tử
GV: Lê Thị Kim Anh
1
Chương 7 HỆ THỐNG SỐ CƠ BẢN
I. BIỂU DIỄN SỐ:
Một số trong hệ thống số ñược tạo ra từ một hay nhiều
số (digit), thể bao gồm 2 phần: phần nguyên
phần lẻ, ñược phân cách nhau bằng dấu chấm
số
(radix).
Trọng số (Weight)
của mỗi số phụ thuộc vào vị trí
của ký số ñó.
Trọng số = Cơ số
Vị trí
Hệ thống số cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống số cơ bản - Người đăng: aren-00795
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Hệ thống số cơ bản 9 10 914