Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Được đăng lên bởi buivankien
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG TÀI LIỆU KỸ THUẬT
Tên tài liệu

Kí hiệu tài liệu

Mục tiêu tài liệu

Quy trình công
nghệ

ENI-QTCN

Cung cấp trình tự các bước thực hiện khâu sản
xuất.
Cung cấp thông tin kĩ thuật, công nghệ cần điều
chỉnh.

Tiêu chuẩn kiểm
tra

ENI-TCKT

Cung cấp chính xác, chi tiết các tiêu chuẩn cần
kiểm soát trong các khâu. Để xác định bán thành
phẩm đạt chuẩn, không đạt chuẩn.

Phương pháp kiểm
tra

ENI-PPKT

Chỉ rõ các bước (cách) thực hiện kiểm tra những
tiêu chuẩn đề ra trong TCKT

Hướng dẫn vận
hành

ENI-HDVH

Cung cấp chi tiết nhất từng bước vận hành máy
của công nhân.

Quy trình xử lý
bán thành phẩm
không đạt chuẩn

ENI-XLSP

Cung cấp cách xử lý những bán thành phẩm
không đạt chuẩn.

Đối tượng sử dụng tài
liệu
Ban giám đốc: để
giám sát.
KCS: Để hiểu, vận
dụng, kiểm tra.
Tổ trưởng: Để hiểu,
vận dụng, thực hiện
Ban giám đốc: để
giám sát.
KCS: Để kiểm tra.
Tổ trưởng & CN: Để
thực hiện.
Ban giám đốc: để
giám sát.
KCS: Để kiểm tra.
Ban giám đốc: để
giám sát.
KCS: Để kiểm tra.
Tổ trưởng & CN: Để
thực hiện.
Ban giám đốc: để
giám sát.
KCS: Để kiểm tra.
Tổ trưởng & CN: Để

Hướng dẫn KCS

ENI-HDKCS

Cung cấp thông tin hướng dẫn công nhân thực
hiện một số thao tác để tiện cho việc kiểm tra của
KCS được nhanh và chính xác.

thực hiện.
Ban giám đốc: để
giám sát.
KCS: Để kiểm tra.
Tổ trưởng & CN: Để
thực hiện.

...

   



 !" "#$%&'(%)*+
,#-
"#$)./0123
4-
25
&6&-
5507/
0)568-
 550
7/0%
9)56
8
 !" "#$,&0:&91
)56;&;&)*-5,&2<'&
$962=90)2=9-
25
&6&-
>5)568-
 !5
%-
?@$&$)56
8
 !?? "4A&'(B&C%)568D
9238;"
25
&6&-
5)568-
E(F7/

 !EGHE "#$:#I'(7/6&
J8*-
25
&6&-
5)568-
 !5
%-
,K
'&$96
)2=9
 !LMN? "#$&,KD'&$96
)2=9-
25
&6&-
5)568-
 !5
HỆ THỐNG TÀI LIỆU KỸ THUẬT - Trang 2
HỆ THỐNG TÀI LIỆU KỸ THUẬT - Người đăng: buivankien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
HỆ THỐNG TÀI LIỆU KỸ THUẬT 9 10 641