Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thiết bị phân phối khí nén

Được đăng lên bởi Thanh Hieu Do
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 2. HEÄ THOÁNG THIEÁT BÒ PHAÂN PHOÁI KHÍ NEÙN
2.1. Maùy neùn khí
Khí neùn ñöôïc taïo ra töø maùy neùn khí, ôû ñoù naêng löôïng cô hoïc cuûa ñoäng cô
ñieän hoaëc cuûa ñoäng cô ñoát trong ñöôïc chuyeån ñoåi thaønh naêng löôïng
khí neùn vaø nhieät naêng. Maùy neùn khí coù kyù hieäu nhö hình 2.1 vaø hoaït

ñoäng theo caùc nguyeân lyù cô baûn sau :
Hình 2.1
1.
Nguyeân lyù hoaït ñoäng
Maùy neùn khí laøm vieäc theo hai nguyeân lyù sau :
Nguyeân lyù thay ñoåi theå tích : Khoâng khí ñöôïc daãn vaøo buoàng
chöùa, ôû ñoù theå tích cuûa buoàng chöùa seõ nhoû laïi. Nhö vaäy theo ñònh luaät
Boyle-Matiotte aùp suaát trong buoàng chöùa seõ taêng leân. Maùy neùn khí hoaït
ñoäng theo nguyeân lyù naøyï nhö maùy neùn khí kieåu pit-toâng, baùnh raêng,
caùnh gaït…
Nguyeân lyù ñoäng naêng : Khoâng khí ñöôïc daãn vaøo buoàng chöùa
vaø ñöôïc gia toác bôûi moät boä phaän quay vôùi toác ñoä cao, ôû ñoù aùp suaát khí
neùn ñöôïc taïo ra nhôø söï cheânh leäch vaän toác. Nguyeân taéc hoaït ñoäng naøy
taïo ra löu löôïng vaø coâng suaát raát lôùn. Maùy neùn khí hoaït ñoäng theo
nguyeân lyù naøy nhö maùy neùn kieåu ly taâm.
Tuy nhieân, ôû ñaây chæ trình baøy chuû yeáu veà maùy neùn khí hoaït ñoäng theo
nguyeân lyù thay ñoåi theå tích vì ñaây laø loaïi söû duïng phoå bieán trong coâng nghieäp.
Coøn loaïi maùy neùn khí hoaït ñoäng theo nguyeân lyù ñoäng naêng cuõng seõ ñöôïc ñeà caäp
vaén taét.
2.
Phaân loaïi
Coù nhieàu loaïi maùy neùn khí khaùc nhau ñang ñöôïc söû duïng trong coâng nghieäp,
töø ñôn giaûn duøng trong vieäc bôm xe vaø duøng vaøo moät soá coâng vieäc khaùc, ñeán
caùc nhaø maùy trung bình vaø lôùn duøng trong coâng nghieäp haàm moû vaø caùc xöôûng
saûn xuaát. Do ñoù tuøy theo caùch phaân loaïi maø ta coù caùc loaïi maùy neùn khí sau :
Theo aùp suaát
+ Maùy neùn khí aùp suaát thaáp

P ≤ 15 bar
+ Maùy neùn khí aùp suaát cao
P > 15 bar
+ Maùy neùn khí aùp suaát raát cao
P ≥ 300 bar
Theo nguyeân lyù hoaït ñoäng
+ Maùy neùn khí theo nguyeân lyù thay ñoåi theå tích:
* Kieåu quay : Caùnh gaït, truïc vít,..
* Kieåu tònh tieán : pit-toâng ñôn, pit-toâng keùp, maøng.

9

+ Maùy neùn khí theo nguyeân lyù ñoäng naêng : Maùy neùn khí ly taâm vaø maùy
neùn khí theo chieàu truïc.
Vieäc phaân loaïi treân mang chæ mang tính töông ñoái vì trong cuøng moät loaïi maùy
neùn khí coù aùp suaát cao nhöng coù loaïi hoaït ñoäng theo nguyeân lyù thay ñoåi theå tích
vaø coù loaïi lyù theo nguyeân lyù ñoäng naêng. Sau ñaây ta tìm hieåu moät soá loaïi maùy neùn
khí thoâng duïng.

...
Hệ thống thiết bị phân phối khí nén - Người đăng: Thanh Hieu Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hệ thống thiết bị phân phối khí nén 9 10 33