Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG THÔNG BÁO TỪ XA QUA ĐIỆN THOẠI DI DỘNG

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 442 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÂN BAN B3. Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện

HỆ THỐNG THÔNG BÁO TỪ XA QUA ĐIỆN THOẠI DI DỘNG
Trần Kỳ Hải
Công ty Thủy điện Buôn Kuốp
Tóm tắt: Cuối năm 2009, khi tổ máy đầu tiên thuộc Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp
được đưa vào vận hành, Công ty Thủy Điện Buôn Kuốp ý thức được rằng trong công
tác xả lũ, việc thông báo sớm đến khu dân cư phía hạ du để chủ động phòng tránh là
cần thiết. Từ nhu cầu đó, ban lãnh đạo đã ra đề bài cho một nhóm nghiên cứu và thử
nghiệm phương tiện thông báo xả nước từ xa qua điện thoại di động. Với mục tiêu
cung cấp thông tin xả nước hồ chứa được nhanh chóng đến chính quyền và nhân dân
dân vùng hạ du, để chủ động ứng phó khi có tình huống bất thường xảy ra, góp phần
giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.
Ngoài ra, vào mùa khô hệ thống còn cung cấp thông tin xả nước để nhân dân chủ
động phòng tránh tai nạn khi thay đổi lưu lượng chạy máy, cũng như giúp nhân dân
chủ động tưới tiêu phục vụ nông nghiệp, vận tải đường sông.
Từ khóa: Xả lũ, hồ chứa, thông báo xả nước.
1. GIỚI THIỆU
Điện thoại di động, là thiết bị viễn thông liên lạc có thể sử dụng trong không gian rộng, phụ
thuộc vào nơi phủ sóng của nhà cung cấp dịch vụ. Chất lượng sóng phụ thuộc vào thiết bị mạng
và phần nào địa hình nơi sử dụng máy chứ ít khi bị giới hạn về không gian.
Có nhiều cách khác để thông báo đến khu vực đông dân dư ở vùng hạ du như còi hụ, loa phóng
thanh, trạm phát thanh qua sóng VH ... Phổ biến nhất trong số đó hệ thống loa phát thanh tại địa
phương. Tuy nhiên, cách này quá lệ thuộc vào phát thanh viên tại chỗ và phải trực thường
xuyên, khiến nhân viên vận hành không chủ động trong các tình huống thông báo.
Hệ thống thông báo từ xa qua điện thoại di động được xây dựng dựa trên hình thức khuếch đại
tín hiệu thoại của điện thoại di động ra loa phóng thanh. Trên nền hạ tầng được xây dựng sẵn do
các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông như VinaPhone, Viettel… Khi có cuộc gọi đến, hệ
thống sẽ tự động bắt máy, kiểm tra đường truyền và phát ra loa nội dung thông báo từ phía đầu
đối diện. Nếu không có cuộc gọi đến, hệ thống ở chế độ dự phòng, nạp năng lượng vào accu và
chờ đến khi có cuộc gọi mới.

2. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC

1

HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC
Hệ thống xử lý tin hiệu gồm hai bộ phận độc lập: Điện thoại và bộ điều khiển. Chức năng của
điện thoại là nhận cuộc gọi và lưu trữ các số được phép gọi đến trong danh bạ. Việc lựa chọn
điện thoại có hai vấn đề cần quan tâm là có chế độ tự động trả lời và chặn cuộc gọi ...
PHÂN BAN B3. Bo v và điều khin h thống điện
1
HỆ THỐNG THÔNG BÁO TỪ XA QUA ĐIỆN THOẠI DI DỘNG
Trần Kỳ Hải
Công ty Thủy điện Buôn Kuốp
Tóm tt: Cuối năm 2009, khi tổ máy đầu tiên thuc Nhà máy thủy điện Buôn Kup
được đưa vào vận hành, Công ty Thủy Điện Buôn Kup ý thức được rng trong công
tác x lũ, việc thông báo sớm đến khu dân phía hạ du để ch động phòng tránh là
cn thiết. T nhu cầu đó, ban lãnh đạo đã ra đề bài cho mt nhóm nghiên cu và th
nghiệm phương tiện thông báo x nước t xa qua điện thoại di động. Vi mc tiêu
cung cp thông tin x nước h chứa được nhanh chóng đến chính quyn và nhân dân
dân vùng h du, để ch động ng phó khi tình hung bất thường xy ra, góp phn
gim thiu thp nht thit hi v người và tài sn cho nhân dân.
Ngoài ra, vào mùa khô h thng còn cung cp thông tin x nước để nhân dân ch
động phòng tránh tai nạn khi thay đổi lưu lượng chạy máy, cũng như giúp nhân dân
ch động tưới tiêu phc v nông nghip, vn tải đường sông.
T khóa: X lũ, hồ cha, thông báo x nước.
1. GII THIU
Điện thoại di động, thiết b vin thông liên lc th s dng trong không gian rng, ph
thuộc vào nơi phủ sóng ca nhà cung cp dch v. Chất lượng sóng ph thuc vào thiết b mng
và phần nào địa hình nơi sử dng máy ch ít khi b gii hn v không gian.
Có nhiều cách khác để thông báo đến khu vực đông dân vùng h du như còi h, loa phóng
thanh, trm phát thanh qua sóng VH ... Ph biến nht trong s đó hệ thng loa phát thanh tại địa
phương. Tuy nhiên, cách này quá lệ thuc vào phát thanh viên ti ch phi trực thường
xuyên, khiến nhân viên vn hành không ch động trong các tình hung thông báo.
H thng thông báo t xa qua đin thoại di động được xây dng da trên hình thc khuếch đại
tín hiu thoi của điện thoại di động ra loa phóng thanh. Trên nn h tầng được xây dng sn do
các công ty cung cp dch v viễn thông như VinaPhone, Viettel… Khi cuc gọi đến, h
thng s t động bt máy, kiểm tra đường truyn phát ra loa ni dung thông báo t phía đầu
đối din. Nếu không có cuc gọi đến, h thng chế độ d phòng, nạp năng lượng vào accu
ch đến khi có cuc gi mi.
2. NGUYÊN LÝ LÀM VIC
HỆ THỐNG THÔNG BÁO TỪ XA QUA ĐIỆN THOẠI DI DỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG THÔNG BÁO TỪ XA QUA ĐIỆN THOẠI DI DỘNG - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
HỆ THỐNG THÔNG BÁO TỪ XA QUA ĐIỆN THOẠI DI DỘNG 9 10 298