Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin công nghiệp: Cơ sở truyền thông công nghiệp

Được đăng lên bởi cuongdd1402
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 5715 lần   |   Lượt tải: 17 lần
© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Chương 1

Hệ thống
thông tin công nghiệp
Chương 4: Cơ sở truyền thông
công nghiệp
08.01.07

Chương 4: Nội dung

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Giới thiệu chung
Cấu trúc mạng
Kiểm soát truy nhập bus
Bảo toàn dữ liệu
Mã hóa bit
Kỹ thuật truyền dẫn
Kiến trúc giao thức

Chương 4: Cơ sở truyền thông công nghiệp

© 2005 - HMS

2

4.1 Mạng truyền thông CN là gì?

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Mạng truyền thông công nghiệp là một mạng truyền
thông số, truyền bit nối tiếp, được sử dụng để ghép
nối các thiết bị công nghiệp.
Thế nào là truyền kỹ thuật số?
Tại sao lại truyền kỹ thuật số?
Thế nào là truyền bit nối tiếp?
Tại sao lại truyền bit nối tiếp?
Các thiết bị công nghiệp là những gì?
Yêu cầu giao tiếp giữa các thiết bị công nghiệp ra sao?
Phân biệt MCN với mạng viễn thông, mạng máy tính?

Chương 4: Cơ sở truyền thông công nghiệp

© 2005 - HMS

3

Vai trò của mạng truyền thông CN?

a)

b)

Đơn giản hóa cấu trúc liên kết giữa các thiết bị công nghiệp
Tiết kiệm dây nối và công thiết kế, lắp ₫ặt hệ thống

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Nâng cao ₫ộ tin cậy và ₫ộ chính xác của thông tin
Nâng cao ₫ộ linh hoạt, tính năng mở của hệ thống
Đơn giản hóa/tiện lợi hóa việc tham số hóa, chẩn ₫oán, ₫ịnh
vị lỗi, sự cố của các thiết bị
Mở ra nhiều chức năng và khả năng ứng dụng mới của hệ
thống

Chương 4: Cơ sở truyền thông công nghiệp

© 2005 - HMS

4

Các yêu cầu cơ bản ₫ối với MCN

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Tính năng thời gian thực (vì sao?)
Độ tin cậy và tính sẵn sàng cao (vì sao?)
Tính ₫ơn giản, dễ thực hiện, dễ sử dụng (₫ể làm gì?)
Tốc ₫ộ truyền: vừa phải, tùy theo từng cấp ứng dụng
Số lượng trạm cần ghép nối: vừa phải (một vài chục)
Khoảng cách truyền: vừa phải, tùy theo phạm vi ứng
dụng (một vài chục - một vài nghìn mét)

Chương 4: Cơ sở truyền thông công nghiệp

© 2005 - HMS

5

Phân loại MCN
Qu¶n lý c«ng ty
M¹ng c«ng ty
§iÒu hµnh s¶n xuÊt
M¹ng xÝ nghiÖp
§iÒu khiÓn gi¸m s¸t

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

§iÒu khiÓn

ChÊp hµnh

Chương 4: Cơ sở truyền thông công nghiệp

Bus hÖ thèng
Bus qu¸ tr×nh
Bus ®iÒu khiÓn
Bus tr−êng
Bus thiÕt bÞ
Bus c¶m biÕn/
chÊp hµnh

© 2005 - HMS

6

Nguyên tắc cơ bản của truyền thông
§èi t¸c
truyÒn th«ng

§èi t¸c
truyÒn th«ng

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

M· hãa/
Gi¶i m·

M·hãa/
Gi¶i m·

HÖ thèng truyÒn tÝn hiÖu

mã hóa nguồn và mã hóa đường truyền.

Chương 4: Cơ sở truyền thông công nghiệp

© 2005 - HMS

7

Chế ₫ộ truyền
a) Simplex

Bé ph¸t

10110101

Bé thu

10110101
b) Half-duplex

Bé thu ph¸t

Bé thu ph¸t

10110101
c) Duple...
© 2004, HOÀNG MINH SƠN
Chương 1
H
thng
thông tin công nghip
08.01.07
Chương
4:
Cơ s
truyn thông
công nghip
Hệ thống thông tin công nghiệp: Cơ sở truyền thông công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin công nghiệp: Cơ sở truyền thông công nghiệp - Người đăng: cuongdd1402
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Hệ thống thông tin công nghiệp: Cơ sở truyền thông công nghiệp 9 10 925