Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin công nghiệp: Kiến trúc các HTTTCN

Được đăng lên bởi cuongdd1402
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 4086 lần   |   Lượt tải: 0 lần
© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Chương 1

Hệ thống
thông tin công nghiệp
Chương 2: Kiến trúc các HTTTCN

12/30/2005

2.1 Cấu trúc cơ bản một HTĐK&GS
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT

MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN
I/O

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

I/O

ĐO LƯỜNG VÀ TRUYỀN ĐỘNG
HỆ THỐNG KỸ THUẬT
Nối qua mạng

Chương 2: Kiến trúc hệ thống

Nối thông thường
© 2005 - HMS

2

2.2 Mô hình phân cấp chức năng
Tính toán giá thành, lãi suất
Thống kê số liệu sản xuất, kinh doanh,
Xử lý đơn đặt hàng, kế hoạch tài nguyên
Điều khiển cao cấp, phối hợp
Quản lý dữ liệu, lập báo cáo
Tối ưu hoá sản xuất
Giám sát, vận hành, chẩn đoán
Điều khiển cao cấp, phối hợp
Quản lý dữ liệu, lập báo cáo

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Điều khiển, điều chỉnh,
Bảo vệ, an toàn,
Ghi chép, cảnh giới
Đo lường, truyền động
Chấp hành, đóng/cắt
Chuyển đổi tín hiệu

Chương 2: Kiến trúc hệ thống

Q. LÝ
CÔNG TY

Quản lý
thông tin

ĐIỀU HÀNH
SẢN XUẤT
ĐIỀU KHIỂN GIÁM
SÁT

Điều khiển
quá trình

ĐIỀU KHIỂN

CHẤP HÀNH & CẢM BIẾN

Cấp
trường

HỆ THỐNG KỸ THUẬT
© 2005 - HMS

3

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Mục ₫ích phân cấp
Định nghĩa các cấp theo chức năng, không phụ thuộc lĩnh
vực công nghiệp cụ thể. Mỗi cấp có chức năng và đặc thù
khác nhau
Với mỗi ngành công nghiệp, lĩnh vực ứng dụng có thể có các
mô hình tương tự với số cấp nhiều hoặc ít hơn
Ranh giới giữa các cấp không phải bao giờ cũng rõ ràng.
Càng ở những cấp dưới thì các chức năng càng mang tính
chất cơ bản hơn và đòi hỏi yêu cầu cao hơn về độ nhanh
nhạy, thời gian phản ứng.
Càng ở cấp trên quyết định càng quan trọng hơn, lượng
thông tin cần trao đổi và xử lý càng lớn hơn.
Phân cấp tiện lợi cho công việc thiết kế hệ thống

Chương 2: Kiến trúc hệ thống

© 2005 - HMS

4

2.3 Cấu trúc vào/ra
Vào/ra tập trung (central I/O)
MTĐK

PHÒNG ĐIỀU KHIỂN MTĐK

I/O

I/O
4-20mA
0-10V
...

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

A

S

4-20mA
0-10V
...

HIỆN TRƯỜNG

A

A

S

a) Vào/ra tích hợp

S

A

S

A

S

A

S

b) Vào/ra kiểu module

I/O: input/outputA: actuator S: sensor

Chương 2: Kiến trúc hệ thống

Nối dây truyền thống
© 2005 - HMS

5

Vào/ra phân tán (distributed I/O)
Còn gọi là vào/ra từ xa (remote I/O)
MTĐK

PHÒNG ĐIỀU KHIỂN

HIỆN TRƯỜNG

bus trường

Modular I/O

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Compact I/O

S

S

A

A

S

S

A

A

S

S

A

A

Ưu điểm nhiều, song vẫn còn nối dây truyền thống

Chương 2: Kiến trúc hệ thống

© 2005 - HMS

6

Vào/ra phân tán với bus trường chuẩn
Tiết kiệm chi phí dây dẫn và công lắp đặt: Từ bộ điều khiển
xuống tới các vào/ra phân tán chỉ cần một đường...
© 2004, HOÀNG MINH SƠN
Chương 1
H thng
thông tin công nghip
12/30/2005
Chương 2: Kiến trúc các HTTTCN
Hệ thống thông tin công nghiệp: Kiến trúc các HTTTCN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin công nghiệp: Kiến trúc các HTTTCN - Người đăng: cuongdd1402
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hệ thống thông tin công nghiệp: Kiến trúc các HTTTCN 9 10 692