Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin công nghiệp: Vấn đề thời gian thực (Industrial Information System)

Được đăng lên bởi cuongdd1402
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 4211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1

Hệ thống
thông tin công nghiệp
© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Chương 3: Vấn ₫ề thời gian thực

08.01.07

Chương 3: Nội dung

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

1.
2.
3.
4.
5.

Khái niệm “hệ thời gian thực”
Xử lý thời gian thực
Hệ điều hành thời gian thực
Giao tiếp thời gian thực
Lập trình thời gian thực

Chương 3: Vấn đề thời gian thực

© 2005 - HMS

2

3.1 Hệ thời gian thực là gì?
“A real-time system is one in which the correctness of the system
depends not only on the logical results, but also on the time at
which the results are produced,...”
Một hệ thời gian thực là một hệ thống mà sự hoạt ₫ộng tin cậy của
nó không chỉ phụ thuộc vào sự chính xác của kết quả, mà còn phụ
thuộc vào thời ₫iểm ₫ưa ra kết quả ₫ể phản ứng với sự kiện bên
ngoài. Hệ thống có lỗi khi thời gian yêu cầu không ₫ược thoả mãn.

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

JOHN A. STANKOVIC ET AL.: Strategic Directions in Real-Time and Embedded
Systems. ACM Computing Surveys, Vol. 28, No. 4, December 1996

Thời gian thực không phải là thời gian tuyệt đối
Tính năng thời gian thực không đồng nghĩa với tốc độ
tính toán rất nhanh
Tính năng thời gian thực = tính chính xác + tính kịp
thời

Chương 3: Vấn đề thời gian thực

© 2005 - HMS

3

Các dạng của “tính kịp thời”
Sự kiện Phản ứng

Sự kiện Phản ứng

T
tp

ts
a)

T
Thời gian

Chính xác tại ... (t = tp)

Sự kiện Phản ứng
© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Thời gian

b) Trong khoảng ... (tp2 ≤ t ≤ tp2 )
Sự kiện Phản ứng

T
ts

tp1 tp2

ts

T
tp

Thời gian

c) Chậm nhất là ... (t ≥ tp)

Chương 3: Vấn đề thời gian thực

ts

tp

Thời gian

d) Sớm nhất là ... (t ≥ tp)
© 2005 - HMS

4

HT ₫iều khiển có phải là hệ TGT?
Mỗi hệ thống điều khiển là một hệ thời gian thực

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Chất lượng điều khiển không chỉ phụ thuộc vào thuật
toán điều khiển, mà còn phụ thuộc vào khả năng phản
ứng của hệ thống, thời điểm đọc tín hiệu đầu vào (tín
hiệu đo), vào thời gian tính toán luật điều khiển và thời
điểm đưa ra tín hiệu điều khiển
Tính năng thời gian thực của một HTĐK phụ thuộc cả
vào phần cứng và phần mềm và vào kiến trúc hệ thống
Phần cứng: Tốc độ tính toán của vi xử lý, tốc độ chuyển đổi
DA/AD, cơ chế vào/ra, chậm trễ trong các thiết bị
Phần mềm: Thuật toán điều khiển, phương pháp lập trình,
tổ chức thực hiện chương trình

Tính năng TGT của một HTĐK liên quan tới tính mạng
con người

Phần lớn các hệ thời gian thực là các hệ thống điều
khiển

Chương 3: Vấn đề thời gian thực

© 2005 - HMS

5

Hai dạng hệ thống TGT tiêu biểu
1. Hệ thống nhúng (Embedded Systems)
— Các hệ thống ...
© 2004, HOÀNG MINH SƠN
Chương 1
H
thng
thông tin công nghip
08.01.07
Chương
3:
Vn ₫ề
thi gian thc
Hệ thống thông tin công nghiệp: Vấn đề thời gian thực (Industrial Information System) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin công nghiệp: Vấn đề thời gian thực (Industrial Information System) - Người đăng: cuongdd1402
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Hệ thống thông tin công nghiệp: Vấn đề thời gian thực (Industrial Information System) 9 10 931