Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin di động WCDMA

Được đăng lên bởi Leonard Lyt
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 675 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA THÔNG TIN DI ĐỘNG:
Sự phát triển các hệ thống thông tin di động tương tự thế hệ nhất bao gồm:
*AMPS: Advanced Mobile Phone Service: Dịch vụ điện thoại di động tiên tiến.
*NAMPS: Narrow AMPS: AMPS băng hẹp.
*TACS: Total Access Comunication System: Hệ thống thông tin truy nhập toàn bộ.
*ETACS: Extended TACS: TACS mở rộng.
*NMT450: Nordic Telephone 450: Hệ thống điện thoại di động Bắc Âu băng tần
450MHz.
*NMT900: Hệ thống điện thoại di động Bắc Âu băng tần 900MHz.
*NTT: Nippon Telegraph and telephone: Hệ thống do NTT phát triển.
*JTACS: Japanish TACS.
*NTACS: Narrow TACS.
Các hẹ thống thông tin di động tổ ong số thế hệ hai được đưa ra bao gồm:
*IS - 54B TDMA.
*IS - 136 TDMA.
*IS - 95 CDMA.
*GMS: Global System for Mobile Communication: Hệ thống thông tin di động toàn cầu.
*PCN: Personal Communication Network: Mạng thông tin cá nhân.
*CT - 2: Cordless Phone - 2: Điện thoại không dây.
*DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication: Viển thông không dây số tiên
tiến.
*PDC: Personal Digital Cellular: Hệ thống tổ ong số cá nhân.
Các hệ thống nhắn tin bao gồm:
*POCSAG: Post Office Code Standardization Advisory Group: Nhóm cố vấn tiêu chuẩn
hoá mã Bưu điện.
*ERMES: European Radio Message System: Hệ thống nhắn tin vô tuyến Châu Âu.
Các hệ thống thông tin di động số hiện nay đang ở giai đoạn chuyển từ thế hệ hai cộng
sang thế hệ ba. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các dịch vụ thông tin di động ngay
từ những năm đầu của thập niên 90 người ta đã tiến hành nghiên cứu hoạch định hệ thống
thông tin di động thế hệ ba. ITU - R đang tiến hành công tác tiêu chuẩn hoá cho hệ thống
thông tin di động toàn cầu IMT - 2000 (trước đây là FPLMTS). Ở Châu Âu ETSI đang
tiến hành tiêu chuẩn hoá phiên bản của hệ thống này với tên gọi là UMTS (Universal
Mobile Telecommunication System: Hệ thống viễn thông di động toàn cầu). Hệ thống
mới này sẽ làm việc ở dải tần 2GHz. Nó sẽ cung cấp rất nhiều loại hình dịch vụ bao gồm
từ các dịch vụ thoại và số liệu tốc độ thấp hiện nay cho đến các dịch vụ số liệu cao, video
và truyền thanh. Tốc độ cực đại của người sử dụng sẽ lên đến 2Mbps. Tốc độ cực đại này
sẽ chỉ có ở các ô pico trong nhà, còn các dịch vụ với tốc độ 14,4kbps sẽ được đảm bảo
cho di động thông thường ở các ô marco. Ngừoi ta cũng đang tiến hành nghiên cứu các
hệ thống vô tuyến thế hệ tư có tốc độ cho người sử dụng lớn hơn 2Mbps. Hệ thống di
động băng thông rộng MBS (Mobile Broadband System) dự kiến sẽ nâng tố độ của người
sử dụn...
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA THÔNG TIN DI ĐỘNG:
Sự phát triển các hệ thống thông tin di động tương tự thế hệ nhất bao gồm:
*AMPS: Advanced Mobile Phone Service: Dịch vụ điện thoại di động tiên tiến.
*NAMPS: Narrow AMPS: AMPS băng hẹp.
*TACS: Total Access Comunication System: Hệ thống thông tin truy nhập toàn bộ.
*ETACS: Extended TACS: TACS mở rộng.
*NMT450: Nordic Telephone 450: Hệ thống điện thoại di động Bắc Âu ng tần
450MHz.
*NMT900: Hệ thống điện thoại di động Bắc Âu băng tần 900MHz.
*NTT: Nippon Telegraph and telephone: Hệ thống do NTT phát triển.
*JTACS: Japanish TACS.
*NTACS: Narrow TACS.
Các hẹ thống thông tin di động tổ ong số thế hệ hai được đưa ra bao gồm:
*IS - 54B TDMA.
*IS - 136 TDMA.
*IS - 95 CDMA.
*GMS: Global System for Mobile Communication: Hệ thống thông tin di động toàn cầu.
*PCN: Personal Communication Network: Mạng thông tin cá nhân.
*CT - 2: Cordless Phone - 2: Điện thoại không dây.
*DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication: Viển thông không dây số tiên
tiến.
*PDC: Personal Digital Cellular: Hệ thống tổ ong số cá nhân.
Các hệ thống nhắn tin bao gồm:
*POCSAG: Post Office Code Standardization Advisory Group: Nhóm cố vấn tiêu chuẩn
hoá mã Bưu điện.
*ERMES: European Radio Message System: Hệ thống nhắn tin vô tuyến Châu Âu.
Các hthống thông tin di động số hiện nay đang giai đoạn chuyển từ thế hệ hai cộng
sang thế hệ ba. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các dịch vụ thông tin di động ngay
từ những năm đầu của thập niên 90 người ta đã tiến hành nghiên cứu hoạch định hệ thống
thông tin di động thế hệ ba. ITU - R đang tiến hành công tác tiêu chuẩn hoá cho hệ thống
thông tin di động toàn cầu IMT - 2000 (trước đây FPLMTS). Châu Âu ETSI đang
tiến hành tiêu chuẩn hoá phiên bản của hệ thống y với n gọi UMTS (Universal
Mobile Telecommunication System: Hệ thống viễn thông di động toàn cầu). H thống
mới này sẽ làm việc dải tần 2GHz. Nó sẽ cung cấp rất nhiều loại hình dịch vụ bao gồm
từ các dịch vụ thoại và số liệu tốc độ thấp hiện nay cho đến các dịch vụ số liệu cao, video
và truyền thanh. Tốc độ cực đại của người sử dụng sẽ lên đến 2Mbps. Tốc độ cực đại này
sẽ chỉ các ô pico trong nhà, còn các dịch vụ với tốc độ 14,4kbps sẽ được đảm bảo
cho di động thông thường các ô marco. Ngừoi ta cũng đang tiến hành nghiên cứu các
hệ thống tuyến thế hệ tốc độ cho người s dụng lớn hơn 2Mbps. Hệ thống di
động băng thông rộng MBS (Mobile Broadband System) dự kiến sẽ nâng tố độ của người
sử dụng đến STM - 1. Đối với MBS các sóng mạng được sử dụng ở các bước sóng nm
độ rộng băng tần 64GHz.
Một số ưu thế mà thế hệ hai cộng (GMS) đạt được:
►Các dịch vụ mạng mới và cải thiện các dịch vụ liên quan đến truyền số liệu như nén số
liệu của người sử dụng, s liệu chuyển mạch kênh tốc độ cao (HSCDS: High Speed
Hệ thống thông tin di động WCDMA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin di động WCDMA - Người đăng: Leonard Lyt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Hệ thống thông tin di động WCDMA 9 10 881