Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống Thông tin địa lý

Được đăng lên bởi Gà Con
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 4311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÖ thèng Th«ng tin ®Þa lý

GIS lµ g×?
(Geographic Information System)
ViÖn nghiªn cøu HÖ thèng M«i tr­êng cña Mü
(ESRI), lµ c¬ quan t¸c gi¶ cña phÇn mÒm GIS næi
tiÕng ARC/INFO: “GIS lµ mét tËp hîp cã tæ chøc
bao gåm phÇn cøng, phÇn mÒm, d÷ liÖu ®Þa lý vµ
ng­êi thiÕt kÕ ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ viÖc thu
thËp, l­u tr÷, cËp nhËt, xö lý, ph©n tÝch vµ thÓ hiÖn
c¸c th«ng tin ®Þa lý”

HiÖn nay, nh÷ng th¸ch thøc chÝnh mµ chóng
ta ph¶i ®èi mÆt - bïng næ d©n sè, « nhiÔm, ph¸
rõng, thiªn tai… chiÕm mét kh«ng gian ®Þa lý
quan träng. Nhu cÇu thu thËp, xö lý, l­u tr÷ vµ
hiÓn thÞ th«ng tin ®ßi hái ph¶i cã mét c«ng cô hiÖn
®¹i. GIS ra ®êi lµ nh»m ®¸p øng yªu cÇu ®ã
GIS cho phÐp t¹o lËp b¶n ®å, phèi hîp th«ng
tin, kh¸i qu¸t c¸c viÔn c¶nh, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò
phøc t¹p,  vµ ph¸t triÓn c¸c gi¶i ph¸p hiÖu qu¶
mµ tr­íc ®©y kh«ng thùc hiÖn ®­îc.
 

LËp b¶n ®å vµ ph©n tÝch ®Þa lý kh«ng ph¶i lµ kü thuËt
míi, nh­ng GIS thùc thi c¸c c«ng viÖc nµy tèt h¬n
vµ nhanh h¬n c¸c ph­¬ng ph¸p thñ c«ng cò.
Ngµy nay, GIS lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp hµng tû ®«
la víi sù tham gia cña hµng tr¨m ngh×n ng­êi trªn
toµn thÕ giíi.
GIS ®­îc d¹y trong c¸c tr­êng phæ th«ng, tr­êng ®¹i
häc trªn toµn thÕ giíi. C¸c chuyªn gia cña mäi lÜnh
vùc ®Òu nhËn thøc ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm cña sù kÕt
hîp c«ng viÖc cña hä vµ GIS.
 
 

C¸c thµnh phÇn cña GIS

GIS ®­îc kÕt hîp bëi n¨m thµnh phÇn chÝnh:
PhÇn cøng
PhÇn mÒm
D÷ liÖu
Con ng­êi
Ph­¬ng ph¸p







 

C¸c thµnh phÇn cña GIS

 

PhÇn cøng
Bao gåm m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi:
 M¸y tÝnh cã thÓ lµ m¸y tÝnh lín, m¸y tÝnh mini
hay m¸y vi tÝnh do c¸c h·ng kh¸c nhau s¶n xuÊt
víi c¸c cÊu h×nh kh¸c nhau.
 C¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi chÝnh bao gåm: bµn sè
ho¸, m¸y quÐt, m¸y in, m¸y vÏ, ... C¸c thiÕt bÞ
nµy còng hÕt søc ®a d¹ng vÒ kÝch cì, kiÓu d¸ng,
tèc ®é
 

PhÇn mÒm
Lµ c«ng cô quan träng trong
c«ng nghÖ GIS cung cÊp c¸c chøc
n¨ng cÇn thiÕt ®Ó l­u gi÷, ph©n tÝch, xö
lý vµ hiÓn thÞ th«ng tin ®Þa lý.

 

C¸c phÇn mÒm cã thÓ gièng nhau ë chøc
n¨ng, kh¸c vÒ tªn gäi, hÖ ®iÒu hµnh, m«i
tr­êng ho¹t ®éng, giao diÖn, khu«n d¹ng
d÷ liÖu kh«ng gian vµ hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷
liÖu.
Theo thêi gian, c¸c phÇn mÒm GIS ®­îc
hoµn thiÖn toµn diÖn vÒ chøc n¨ng, cã
kh¶ n¨ng xö lý vµ qu¶n lý d÷ liÖu hiÖu qu¶
h¬n.
 

Mét c¸ch gÇn ®óng, cã thÓ chia phÇn mÒm
GIS ra lµm 3 nhãm:
Nhãm phÇn mÒm thµnh lËp b¶n ®å sè
(Microstation, Autocad…). Lµ nhãm c¸c phÇn
mÒm ®­îc øng dông ®Ó thµnh lËp, qu¶n lý,
cËp nhËt vµ hiÖn chØnh c¸c lo¹i b¶n ®å d¹ng
sè
 

Nhãm phÇn mÒm qu¶n trÞ b¶n ®å (Mapinfor,
Arc/Vie...
HÖ thèng Th«ng tin ®Þa lý
HÖ thèng Th«ng tin ®Þa lý
GIS lµ g×?
GIS lµ g×?
(Geographic Information System)
(Geographic Information System)


 !"#$%&'&()
 !"#$%&'&()
*+,-./01
*+,-./01
GIS lµ mét tËp hîp cã tæ chøc
GIS lµ mét tËp hîp cã tæ chøc
bao gåm phÇn cøng, phÇn mÒm, d÷ liÖu ®Þa lý vµ
bao gåm phÇn cøng, phÇn mÒm, d÷ liÖu ®Þa lý vµ
ng$êi thiÕt kÕ ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ viÖc thu
ng$êi thiÕt kÕ ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ viÖc thu
thËp, l$u tr÷, cËp nhËt, xö lý, ph©n tÝch vµ thÓ hiÖn
thËp, l$u tr÷, cËp nhËt, xö lý, ph©n tÝch vµ thÓ hiÖn
c¸c th«ng tin ®Þa lý”
c¸c th«ng tin ®Þa lý”
Hệ thống Thông tin địa lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống Thông tin địa lý - Người đăng: Gà Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Hệ thống Thông tin địa lý 9 10 267