Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thủy lực

Được đăng lên bởi Hung Tran
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1446 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
Trang
PhÇn 1 : hÖ thèng thñy lùc........................................ 6
Ch¬ng 1 : c¬ së lý thuyÕt...................................................................... 6
1.1. LÞch sö ph¸t triÓn vµ kh¶ n¨ng øng dông cña HTT§ thñy lùc................ 6
1.2. Nh÷ng u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc.6
1.1.1. ¦u ®iÓm.................................................................................................... 6
1.1.2. Nhîc ®iÓm .............................................................................................. 6
1.3. §Þnh luËt cña chÊt láng................................................................................ 6
1.2.1. ¸p suÊt thñy tØnh ...................................................................................... 7
1.2.2. Ph¬ng tr×nh dßng ch¶y............................................................................ 7
1.2.3. Ph¬ng tr×nh Bernulli ............................................................................... 7
1.4. §¬n vÞ ®o c¸c ®¹i lîng c¬ b¶n ................................................................... 8
1.3.1. ¸p suÊt (p)................................................................................................ 8
1.3.2. VËn tèc (v)................................................................................................ 8
1.3.3. ThÓ tÝch vµ lu lîng................................................................................ 8
1.3.4. Lùc (F)...................................................................................................... 9
1.3.5. C«ng suÊt (N) ........................................................................................... 9
1.5. C¸c d¹ng n¨ng lîng ................................................................................... 9
1.5.1. S¬ ®å thñy lùc t¹o chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn ................................................. 9
1.5.2. S¬ ®å thñy lùc t¹o chuyÓn ®éng quay..................................................... 10
1.6. Tæn thÊt trong hÖ thèng truyÒn ®éng b»ng thñy lùc .............................. 11
1.7. §é nhít vµ yªu cÇu ®èi víi dÇu thñy lùc.................................................. 15
Ch¬ng 2 : c¬ cÊu biÕn ®æi n¨ng lîng vµ hÖ thèng
xö lý dÇu.................................................... 17
2.1. B¬m dÇu vµ ®éng c¬ dÇu ........................................................................... 17
2.1.1. Nguyªn lý chuyÓn ®æi n¨ng lîng ......................................................... 17
2.1.2. C¸c ®¹i lîng ®Æc trng.......................................................................... 17
2.1.3. C«ng thøc tÝnh to¸n b¬m vµ ®éng c¬ dÇu............................................... 19
2.1.4. C¸c lo¹i b¬m........................................................................................... 20
2.1.5. B¬m b¸nh r¨ng ....................................................................................... 20
2.1.6. B¬m trôc vÝt............................................................................................ 22
2.1.7. B¬m c¸nh g¹t.......................................................................................... 23
2.1.8. B¬m pitt«ng ............................................................................................ 24
2.1.9. Tiªu chuÈn chän b¬m ............................................................................. 27
1
Hệ thống thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thủy lực - Người đăng: Hung Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Hệ thống thủy lực 9 10 764