Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG TIỆN NGHI TRÊN XE HƠI

Được đăng lên bởi haidaioto
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1437 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phần 2 :

HEÄ THOÁNG TUÙI KHÍ AN TOAØN
( SRS – AIR BAG)
2.1 Söï caàn thieátkhi trang bò tuùi khí.
Daây ñai laø moät thieát bò ñeå baûo veä nhöõng ngöôøi ngoài treân xe khi coù va chaïm xaûy ra,
nhöng khi toaøn thaân phaûi chòu löïc taùc ñoäng lôùn trong tröôøng hôïp va chaïm ôû toác ñoä cao, neáu
chæ söû duïng moät mình daây ñai löng thì cô theå seõ khoâng ñöôïc baûo veä moät caùch ñaåy ñuû. Ñaëc
bieät trong tröôøng hôïp coù moät vuï va chaïm nghieâm troïng ôû phía tröôùc, phaàn thaân phía treân bò
nghieâng veà phía tröôùc ngay caû khi noù ñöôïc baûo veä vôùi daây ñai vaø ñaàu hoaëc ngöïc coù theå bò
va chaïm vôùi tay laùi hoaëc kính chaén gioù, keát quaû daãn ñeán nhöõng thöông tích.
Moät tuùi khí an toaøn laø moät maøng moûng hoaëc voû caàu linh hoaït, coù theå thoåi phoàng ñeå
chöùa khoâng khí thöôøng ñöôïc söû duïng nhaát ñeå taïo thaønh ñeäm hôi, ñaëc bieät noù coù theå ñöôïc
bôm caêng raát nhanh trong tröôøng hôïp xaûy ra moät vuï va chaïm oâ toâ. Laàn ñaàu tieân noù ñöôïc
giôùi thieäu cho caùc haõng oâ toâ vaøo naêm 1967 bôûi Allen Breed. Thieát keá ñôn giaûn döïa vaøo
caùc maùy ño gia toác thuùc ñaåy söï ñoát chaùy cuûa moät maùy sinh khí gas ñeå bôm moät caùch nhanh
choùng moät tuùi coù keát caáu baèng nilon, caùi maø laøm giaûm söï giaûm toác ñöôïc caûm nhaän bôûi
haønh khaùch khi hoï bò döøng laïi ñoät ngoät trong moät söï coá va chaïm. Tuùi khí coù nhöõng loã nhoû
cho pheùp ñaåy khí gas thoaùt ra chaäm vì vaäy ngöôøi söû duïng ñaåy ngöôïc laïi noù. Heä thoáng tuùi
khí goám coù ba phaàn cô baûn moät moät module tuùi khí, caùc caûm bieán caûm nhaän va chaïm vaø
moät ñôn vò chuaån ñoaùn. Vaøi heä thoáng cuõng coù theå coù moät coâng taéc taét môû (on/off), caùi maø
cho pheùp ngaên khoâng cho tuùi khí haønh khaùch hoaït ñoäng.

Hình
2.1: Vò
trí caùc
tuùi khí
Moâ
ñun tuùi
khoâng
khí chöùa ñöïng caû ñôn vò bôm vaø cô caáu tuùi khí thöôøng. Module tuùi khí taøi xeá ñöôïc ñaët taïi
truïc tay laùi, vaø module tuùi khí haønh khaùch ñöôïc ñaët taïi baûng tap noâ. Tuùi khí haønh khaùch coù
theå roäng hôn töø hai ñeán ba laàn khoaûng caùch giöõa beân phaûi- traùi haønh khaùch vaø baûng taùp loâ
lôùn hôn nhieàu khoaûng caùch giöõa taøi xeá vaø voâ laêng.

Caûm bieán söï coá (thì) thoâng thöôøng ñöôïc ñaët beân trong baûng ñieän töû ñieàu khieån heä
thoáng tuùi khí (SRSCM) nhöng coù theå coù nhöõng caûm bieán boå sung ñeå nhaän bieát traïng thaùi
söï coá. Caùc caûm bieán chính ñöôïc kích hoaït bôûi nhöõng va chaïm phía tröôùc hoaëc nhöõng va
chaïm gaàn phía ...
Phần 2 :
HEÄ THOÁNG TUÙI KHÍ AN TOAØN
( SRS – AIR BAG)
2.1 Söï caàn thieátkhi trang bò tuùi khí.
Daây ñai laø moät thieát ñeå baûo veä nhöõng ngöôøi ngoài treân xe khi cva chaïm xaûy ra,
nhöng khi toaøn thaân phaûi chòu löïc taùc ñoäng lôùn trong tröôøng hôïp va chaïm ôû toác ñoä cao, neáu
chæ söû duïng moät mình daây ñai ng thì cô theå seõ khoâng ñöôïc baûo veä moät caùch ñaåy ñuû. Ñaëc
bieät trong tröôøng hôïp coù moät vuï va chaïm nghieâm troïng ôû phía tröôùc, phaàn thaân phía treân bò
nghieâng veà phía tröôùc ngay caû khi noù ñöôïc baûo veä vôùi daây ñai vaø ñaàu hoaëc ngöïc coù theå bò
va chaïm vôùi tay laùi hoaëc kính chaén gioù, keát quaû daãn ñeán nhöõng thöông tích.
Moät tuùi khí an toaøn laø moät maøng moûng hoaëc vcaàu linh hoaït, coù theå thoåi phoàng ñ
chöùa khoâng khí thöôøng ñöôïc söû duïng nhaát ñeå taïo thaønh ñeäm hôi, ñaëc bieät noù coù theå ñöôïc
bôm caêng raát nhanh trong tôøng hôïp xaûy ra moät vuï va chaïm oâ toâ. Laàn ñaàu tieân nñöôïc
giôùi thieäu cho caùc haõng toâ vaøo naêm 1967 bôûi Allen Breed. Thieát keá ñôn giaûn döïa vaøo
caùc maùy ño gia toác thuùc ñaåy söï ñoát chaùy cuûa moät maùy sinh khí gas ñeå bôm moät caùch nhanh
choùng moät tuùi coù keát caáu baèng nilon, caùi maø laøm giaûm söï giaûm toác ñöôïc caûm nhaän ûi
haønh khaùch khi hoï döøng laïi ñoät ngoät trong moät söï coá va chaïm. Tuùi khí coù nhöõng loã nhoû
cho pheùp ñaåy khí gas thoaùt ra chaäm vaäy ngöôøi söû duïng ñaåy ngöôïc laïi noù. Heä thoáng tuùi
khí goám coù ba phaàn baûn moät moät module tuùi khí, caùc caûm bieán caûm nhaän va chaïm vaø
moät ñôn chuaån ñoaùn. Vaøi hthoáng cuõng coù theå coù moät coâng taéc taét môû (on/off), caùi maø
cho pheùp ngaên khoâng cho tuùi khí haønh khaùch hoaït ñoäng.
Hình
2.1: Vò
trí caùc
tuùi khí
Moâ
ñun tuùi
khoâng
khí chöùa ñöïng caû ñôn m vcaáu tuùi khí thöôøng. Module tuùi khí taøi xeá ñöôïc ñaët taïi
truïc tay laùi, vaø module tuùi khí haønh khaùch ñöôïc ñaët taïi baûng tap noâ. Tuùi khí haønh khaùch coù
theå roäng hôn töø hai ñeán ba laàn khoaûng caùch giöõa beân phaûi- traùi haønh khaùch vaø baûng taùp loâ
lôùn hôn nhieàu khoaûng caùch giöõa taøi xeá vaø voâ laêng.
HỆ THỐNG TIỆN NGHI TRÊN XE HƠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG TIỆN NGHI TRÊN XE HƠI - Người đăng: haidaioto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
HỆ THỐNG TIỆN NGHI TRÊN XE HƠI 9 10 977