Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống tư động đóng tàu thủy

Được đăng lên bởi Thịnh Einsteini
Số trang: 199 trang   |   Lượt xem: 3225 lần   |   Lượt tải: 9 lần
hệ thống tư động đóng tàu thủy
ĐềCương
MOÂN THÖÙ 2 : HEÄ THOÁNG TÖÏ ÑOÄNG TAØU THUYÛ .
(Lôùp 131 - Naêm 2006)
Cô sôû chuyeân moân
1. Caáu taïo , phaân cöïc vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa BJT .
Caáu taïo vaø caùc hoaït ñoäng , caùc ñaët tuyeán vaø caùc thoâng soá .
Phöông phaùp tính phaân cöïc cho caùc sô ñoà hay duøng .
2. Caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûa JFET vaø phaân cöïc .
Caáu taïo vaø hoaït ñoäng , caùc ñaët tuyeán vaø caùc thoâng soá .
Phöông phaùp tính phaân cöïc cho caùc sô ñoà hay duøng .
3. Caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûa MOSFET vaø phaân cöïc .
Caáu taïo vaø hoaït ñoäng , caùc ñaët tuyeán vaø caùc thoâng soá .
Phöông phaùp tính phaân cöïc cho caùc sô ñoà hay duøng .
4. Khueách ñaïi coâng suaát loaïi A .
Nguyeân lyù chung , caùc ñaëc ñieåm .
Trình baøy tính toaùn vôùi sô ñoà taûi tröïc tieáp vaø taûi noái tieáp qua maùy bieán aùp .
5. Khueách ñaïi coâng suaát loaïi B .
Nguyeân lyù chung , caùc ñaëc ñieåm .
Trình baøy tính toaùn vôùi sô ñoà ñaåy keùo bieán aùp .
Sô ñoà khoâng duøng bieán aùp .
6. Boä kueách ñaïi thuaät toaùn .
Hoaït ñoäng , thoâng soá cô baûn .
Caùc sô ñoà öùng duïng (khueách ñaïi , so saùnh , taïo xung)
7. Maïch giaûi maõ .
Khaùi nieäm , caáu truùc chung .
Maïch giaûi maõ nhò phaân 3 bit , giôùi thieäu IC 74138 .
8. Maïch maõ hoaù
Khaùi nieäm , caáu truùc chung .
Maïch maõ hoaù coù öu tieân 8 vaøo 3 ra , giôùi thieäu IC 74148
9. Maïch doàn keânh vaø phaân keânh .
Khaùi nieäm .
Maïch doàn keânh vaø phaân keânh 8-3
Giôùi thieäu IC 74151 & IC 74157
10. Caùc loaïi Flip flop baát ñoàng boä .
Caáu taïo , nguyeân lyù hoaït ñoäng , öùng duïng . Öu nhöôïc ñieåm .
11. JK Flipflop , thieát keá maïch ñeám baát ñoàng boä 4 bit söû duïng JK Flip flop .
12. Bieán ñoåi soá –töông töï DA
Khaùi nieäm .
Caùc sô ñoà bieán ñoåi .
13. Bieán ñoåi soá –töông töï AD
hệ thống tư động đóng tàu thủy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống tư động đóng tàu thủy - Người đăng: Thịnh Einsteini
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
199 Vietnamese
hệ thống tư động đóng tàu thủy 9 10 444