Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống viên thông

Được đăng lên bởi Trương Đình Nhuận
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: Lý thuyết thông tin và mã hoá

Chương 1

LÝ THUYẾT THÔNG TIN VÀ MÃ HOÁ

Hình 1.1. Sơ đồ khối HTTT

1.1. Giới thiệu mã hoá và thông tin
1.1.1. Khái niệm mã hoá
Mã hoá là việc chuyển đổi các phần tử của một tập đại lượng này thành một tập các
đại lượng khác (theo mối quan hệ 1-1), nhằm mục đích tiện lợi cho việc lưu trữ và trao
đổi thông tin.
Mã hoá là phép biến đổi cấu trúc tin tại nơi phát nhằm mục đích nhận được tin tại
nơi thu trung thực hơn , có độ tin cậy cao hơn , khả năng chống nhiễu cao hơn , truyền đi
xa hơn …
Ví dụ 1: Phép rời rạc hoá nguồn tin liên tục thành nguồn tin rời rạc là một phép mã
hoá
Ví dụ 2: Tập hợp các số { 0, 1,…, 9,A,B,C,D,E,F } mã hoá thành { 0000,
0001,…,1111 }
Việc chọn ( thiết lập ) bộ mã hoá phải thoả nguyên tắc là có thể giải mã ra duy nhất
1 kết quả tại nơi thu tin

5

Chương 1: Lý thuyết thông tin và mã hoá

Sự phát triển của mã hoá (Coding)
Mã hoá phát triển từ trong tự nhiên, VD: tiếng hú, việc làm dấu của loài vật, thông
báo cho đồng loại biết về điều gì đó, ….
Với con người cũng vậy, việc mã hoá đã phát triển ở hình thức cao hơn loài vật đó là
tiếng nói, rồi sau đó là ngôn ngữ.
Với sự phát triển của xã hội loài người, nhu cầu truyền tin, thông tin ngày càng trở
nên quan trọng, cũng từ đó mà các hình thức mã hoá khác nhau được hình thành để thích
ứng với sự phát triển đó.
1.1.2. Khái niệm thông tin (information)
Tin tức ( News ) phản ảnh sự vật hiện tượng khách quan với sự nhận biết của con
người .
Tin tức có tính chất là sự mới mẻ (độ bất ngờ ) ý nghĩa và độ tin cậy
Thông tin ( Information ) là tin tức có ý nghĩa, được sự quan tâm của con người
Thông tin trung bình, Entropy
• Xét nguồn tin XN gồm N tin là x1 , x2 ,…, xN có xác suất xuất hiện là p(1), p(2)
,…, p(N) . Theo luật phân bố xác suất , ta có
N

å

p(i) = 1

i=1

• Nếu các tin là đẳng xác suất thì p(i) = 1/N
• Khi 1/p(i) càng lớn , thì p(i) càng bé , thì độ bất ngờ của tin càng lớn , tin càng
có ý nghĩa, lượng tin của xi càng lớn.
•

Khi 1/p(i) càng bé , thì p(i) càng lớn , độ bất ngờ của tin càng bé , tin càng ít có
ý nghĩa, lượng tin của xi càng bé.

• Khi p(i) = 1 , thì độ bất ngờ của tin = 0 , tin nhận được không có ý nghĩa lượng
tin của xi = 0.
• Ta định nghĩa lượng tin ( information content ) của xi là
[bit]
I(i) = log2 (1/p(i) ) = -log2 p(i)
Ví dụ 1: Thông điệp truyền tin ở dạng nhị phân, các biểu tượng là (0,1)
• p0 =p1 = 0.5
•

I 0 = I 1 = log 2

1
=1
0 .5

Ví dụ 2: Thông điệp truyền tin có 4 biểu tượng là (<*>, <->, <-->, < >)
Cho

p<∗> = 0....
Chương 1: Lý thuyết thông tin và mã hoá
Chương 1
LÝ THUYT THÔNG TIN VÀ MÃ HOÁ
Hình 1.1. Sơ đồ khi HTTT
1.1. Gii thiu mã hoá và thông tin
1.1.1. Khái nim mã hoá
Mã hoá là vic chuyn đổi các phn t ca mt tp đại lượng này thành mt tp các
đại lượng khác (theo mi quan h 1-1), nhm mc đích tin li cho vic lưu tr và trao
đổi thông tin.
Mã hoá là phép biến đổi cu trúc tin ti nơi phát nhm mc đích nhn được tin ti
nơi thu trung thc hơn , có độ tin cy cao hơn , kh năng chng nhiu cao hơn , truyn đi
xa hơn …
Ví d 1: Phép ri rc hoá ngun tin liên tc thành ngun tin ri rc là mt phép mã
hoá
Ví d 2: Tp hp các s { 0, 1,…, 9,A,B,C,D,E,F } mã hoá thành { 0000,
0001,…,1111 }
Vic chn ( thiết lp ) b mã hoá phi tho nguyên tc là có th gii mã ra duy nht
1 kết qu ti nơi thu tin
5
hệ thống viên thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống viên thông - Người đăng: Trương Đình Nhuận
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
hệ thống viên thông 9 10 81