Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống viễn thông

Được đăng lên bởi hoangluong0908
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 1 lần
II
------

Giáo trình

Hệ thống viễn
thông

H
Hệệ tthhốốnngg vviiễễnn tthhôônngg
Baøi 1: TOÅNG QUAN VEÀ CAÙC HEÄ THOÁNG VIEÃN THOÂNG

caûm
bieán

Xöû lyù tín
hieäu

Keânh
truyeàn

tai
Le lieu
Th ho
an c t
h T ho
an ng t
in

Nguoàn
tin

qu

an

gv

av

ib

as

o

I. Khaùi nieäm :
- Heä thoáng vieãn thoâng laø taäp hôïp taát caû caùc phöông tieän kyõ thuaät ñeå truyeàn daãn
tin töùc töø nôi phaùt ñeán nôi thu .
- Tuøy theo caùc muïc ñích khaùc nhau maø ngöôøi ta coù nhieàu caùch phaân loaïi heä
thoáng vieãn thoâng .
• Phaân loaïi theo tính chaát coâng vieäc :
H TV T
Chuyeån maïch ( toång ñaøi ) .
Truyeàn daãn ( Vi ba ,veä tinh ) .
Vi ba lieân laïc trong phaïm vi ngaén .
Veä tinh lieân laïc trong phaïm vi daøi .
• Phaân loaïi theo cô cheá truyeàn tin :
Heä thoáng ñôn coâng ( Truyeàn tín hieäu theo moät chieàu nhaát ñònh ) .
H TV T
Heä thoáng song coâng ( Truyeàn tín hieäu hai chieàu cuøng moät luùc ) .
Heä thoáng baùn song coâng ( Truyeàn tín hieäu hai chieàu khoâng ñoàng
thôøi ) .
- Caáu hình cô baûn cuûa moät HTVT :
Xöû lyù
tín hieäu

caûm bieán
ngöô c

Nhaän
tin

+Nguoàn tin : Nôi phaùt ra tin töùc caàn truyeàn ñi .
+ Caûm bieán : Bieán tin töùc thaønh tín hieäu ñieän .
+ Xöû lyù tín hieäu : Bieán tín hieäu thaønh moät tín hieäu khaùc ñeå truyeàn daït hieäu
quaû cao trong truyeàn daãn .
+ Keânh truyeàn :Ñöôøng truyeàn tín hieäu . Ñoái vôùi caùc HTVT hieän nay coù 3
keânh truyeàn chính .
Caùp kim loaïi ( Truyeàn ngaén,toác ñoä truyeàn thaáp ).
Voâ tuyeán ( Truyeàn trong khoâng khí ) .
Caùp quang ( Cheá taïo baèng thuûy tinh ) .
II. Caùc thoâng soá ñaùnh giaù chaát löôïng cuûa caùc HTVT :
1) Ñoä suy hao cuûa ñöôøng truyeàn :
Ñoä suy hao : Laø tyû soá giöõa coâng suaát tín hieäu ngoõ vaøo chia cho coâng suaát tín
hieäu ngoõ ra . Trong caùc HTVT coâng suaát vaø ñoä suy hao ñeàu tính theo ñôn vò chuaån
hoùa laø deciben (dB) .
P / PC
• Coâng suaát : [p] = 10log 10
Neáu Pc = 1W
Neáu Pc = 1mW

[p] coù ñôn vò laø dBW .
[p] coù ñôn vò laø dBm.

• Ñoä suy hao: [A] = 10log

Pin
Pout
10

= [Pin] - [Pout] ( ñôn vò : dB ) .

Vd: Ñoåi 100W ra dBm vaø dBW.

TThh..ss LLêê TThhaannhh TTâânn

H
Hệệ tthhốốnngg vviiễễnn tthhôônngg
[P] dBW = 10 log

100
10

[P] dBWm = 10log

= 2*10 = 20 dBW

100*10 3
10

= 5*10 = 50 dBm

log ba = M ⇒ b = aM
bα
a

= α log ba

as

log

o

log aa = 1
log (ab.c ) = log ba + log ca

ib

b
c
a

log =log ba − log ca

av

log 1a = 0

qu

an

gv

* Chuù yù
Khi coâng suaát tính baèng W taêng gaáp 2 thì coâng suaát tính baèng dB taêng theâm 3
ñôn vò
1...
II
------
Giáo trình
Hệ thống viễn
thông
Hệ thống viễn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống viễn thông - Người đăng: hoangluong0908
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hệ thống viễn thông 9 10 474